عنوان پروژه : احداث گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : حسین مظاهری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی
ظرفیت تولید سالیانه : 12 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1.213.037 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 16.842 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی