عنوان پروژه : گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : میثم اسحاقی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ورامین – روستای طغان
ظرفیت تولید سالیانه : 308 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 24.149.122 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 742.616 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی