پروژه گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

عنوان پروژه : گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما : شرکت آریا ارمغان صدر
مکان اجرای طرح : استان قزوین – شهرستان تاکستان – شهرک گلخانه ای نودهک
ظرفیت تولید سالیانه : ۶۰۹.۶۲ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۶۵,۶۶۵,۴۴۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز