صیفی1

طرح ﻓﺮآوری ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت ، ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻓﯿﺒﺮی ﺑﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﺬا در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ روده را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎس ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﺎ دﯾﻮاره روده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﺪون ﺟﺬب ﺷﺪن از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺟﺬب اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺻﻔﺮاوی و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ روده ای ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

موارد مصرف و کاربرد طرح ﻓﺮآوری ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت

ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﺧﺮﺑﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزهﺧﻮری ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﯿﻮه و ﻓﺎﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﺷﻮد. از ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد. ﻫﻨﺪواﻧﻪ دارای اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﻨﺎم ﺳﯿﺘﺮوﻟﯿﻦ و ﻣﻮادی ﺑﻨﺎم ﮐﺎروﺗﻦ و ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ و ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ ﺑﻨﺎم اﻧﯿﺘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ اﺗﻠﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. از ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ از ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺮﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺮﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .

اهمیت تولید فرآوری صیفی جات در کشور

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه و ﻃﺎﻟﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ می آیند.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﻓﺮآوری ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت

درﺑﻨﺪ
میکسر
لیبل زن
شیشه شور اتوماتیک
ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺷﺶ ﻣﺘﺮیﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺤﺮک
اواﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻮﻟﯿﻨﮓ ﺗﺎور آب ﮔﺮدان
ﺧﻼل ﮐﻦ و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

قیمت خط تولید ﻓﺮآوری ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید فرآوری صیفی جات برابر با ۷۳۳۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ﻓﺮآوری ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه:۲۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۰۹۶۲.۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۲۶۱۰۷.۵ میلیون ریال
سرمایه کل:۵۷۰۷۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)