23 طرح اولویت دار سرمایه گذاری در استان اردبیل

در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری یکی از عوامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه می باشد. برای میل به این امر مهم تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه عملیاتی، بخش مهمی از این فرآیند می باشد. لذا مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل، اقدام به انتخاب 23 طرح اولویت دار استانی با مطالعات پیش امکانسنجی شده و جمعبندی اطلاعات دوصفحه ای طرح ها در فرمت مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با ترجمه انگلیسی جهت ارائه به متقاضیان،
سرمای هگذاران و فعالان اقتصادی نموده و به شکل کتاب حاضر چاپ گردیده است. امید است انجام چنین اقداماتی گام مؤثری در رونق اقتصادی استان شده و باعث جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردد.

 کتاب 23 طرح اولویت دار سرمایه گذاری در استان اردبیل را از اینجا دانلود نمائید.