احداث واحد تولید چینی بهداشتی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید چینی بهداشتی
کارفرما :
 شرکت چینی بهداشتی بهترین
محل اجرا:
استان خراسان جنوبی- شهرستان درمیان
محصولات تولیدی:
لوازم بهداشتی چینی
ظرفیت طرح :  ۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۷۹۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز