راه اندازی مرکز ناباروری

مرکز تخصصی درمان ناباروری به مرکزی اطلاق می گردد که با روش هایی مانند IUT ( شستشو و تزریق اسپرم به داخل رحم ) ، IVP ( لقاح خارج از رحم ) GIFT ( گذاشتن اسپرم شستشو شده و تخمک به ثلث خارجی لوله رحم) ، Zift ( گذاشتن تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحم ) ، TEF ( انتقال جنین به ثلث خارجی لوله رحم ) ‌، میکرو انجیکشن انجماد جنین و انجام اعمال لاپاراسکوپی برای افزایش قابلیت باروری به منظور درمان بیمارانی که به مرکز مراجعه می نمایند و بیمار حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترک مرکز خواهد بود .

– متقاضیان تأسیس مرکز تخصصی ناباروری باید حداقل 3 نفر باشند که حضور متخصص زنان و زایمان دوره دیده ، متخصص آزمایشگاه ART و متخصص آزمایشگاه بالینی ( یا PhD بیوشیمی ) طبق ضوابط قید شده در این آیین نامه ضروری است .- اگر فردی تخصص لازم برای آزمایشگاه ART آزمایشگاه بالینی را داشته باشد فرد سوم می تواند از سایر گروه پزشکی باشد .

– اجازه تأسیس مرکز تخصصی ناباروری به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند .

الف ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ) نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و اعتیاد به مواد مخدر ( تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکاری با مرکز تخصصی درمان ناباروری برای کلیه کارکنان الزامی است )
ج ) دارا بودن مدارک تحصیلی زیر :
– تخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی که حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز مورد قبول ( داخلی و خارجی ) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروری را گذرانیده و گواهی نامه مربوطه را اخذ کرده باشد .
– تخصص آزمایشگاه PhD : ART در یکی از رشته های علوم پزشکی ، ژنتیک پزشکی ، جنین شناسی و بیولوژی که حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز داخلی و خارجی مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره عملی و آزمایشگاهی درمان ناباروری را گذرانیده و گواهی نامه مربوطه را اخذ کرده باشد .
– دارا بودن یکی از تخصص های مرتبط با مؤسسین آزمایشگاه بالینی ( طبق دستورالعمل تأسیس ، راه اندازی و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ) یا PhD بیوشیمی
– نهادها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضای تأسیس مرکز نمایند که دارای مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین نامه و هم چنین ، اجازه تأسیس مؤسسات پزشکی قید شده باشند .
– کلیه بیمارستان ها ، مراکز جراحی محدود و سرپایی ، کلینیک ها و شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی – درمانی می توانند درخواست تأسیس و افزایش بخش درمان ناباروری ART را بنماید مشروط به معرفی مؤسسین ، مسئولین فنی و رعایت ضوابط پیش بینی شده در این آیین نامه ضمناً جهت بیمارستان های دولتی نیاز به معرفی مؤسس طبق ضوابط این آیین نامه نیست .
– مؤسسین و سایر کادر پزشکی و پیراپزشکی بایستی پروانه معتبر در همان شهر مورد تقاضا را داشته باشند .
– به مؤسسان مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تأسیس داده نمی شود . ضمناً یک نفر نمی تواند به طور هم زمان مؤسس یک مرکز تخصصی درمان ناباروری و مسئول فنی مرکز دیگر باشد . مؤسسین بایستی حداقل برای یک نوبت کاری مسئولیت فنی مرکزمربوط را تقبل نمایند .
– شخصیت حقوقی بایستی دارای اساسنامه تائید شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی بوده و در آن ارگان تشکیلات ، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالی ، شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینی شده باشد و هم چنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را به عنوان مؤسس معرفی نمایند .
– احراز صلاحیت مؤسسان و هم چنین مسئولان فنی براساس شرایط مندرج در این آیین نامه به عهده کمیسیون قانونی می باشد .
– در مواردی که مؤسسین مرکز مسئولین فنی مرکز نیز باشند و یکی از آنها فوت نماید ، وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئولان فنی واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند . اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وراث مکلفند به محض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت به معرفی شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی ، به عنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسه تعطیل خواهد شد .

بهره برداری ، انتقال ، تعطیل مرکز ناباروری

– زمان فعالیت مراکز تخصصی ناباروری دو نوبت کاری (صبح و عصر ) می باشد که نیازمند معرفی مسئول فنی جداگانه برای هر نوبت کاری است .
– شروع به کار و فعالیت مرکز منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئولان فنی و سایر افراد جویای کار جهت کلیه نوبت های کاری می باشد . پس از احراز صلاحیت اشخاص فوق و کافی بودن تجهیزات و فضای فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره برداری داده خواهد شد .
– کلیه مراکز تخصصی ناباروری موظفند در زمان تمدید پروانه تأسیس و مسئولین فنی ، مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند . در ضمن تمدید پروانه های تأسیس و مسئولین فنی مرکز براساس قانونی آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آن خواهد بود .
– ضوابط و حداقل استانداردهای فیزیکی ، فنی ، ساختمانی ، تجهیزات دستگاه ها و نیروی انسانی مورد نیاز مراکز نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد .
– برای شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداری ، معرفی حداقل 50% کادر فنی ( مسئولین فنی و کادر گروه پزشکی ) از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویای کار مورد تائید دانشگاه که در مراکز دولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند برای تمامی نوبت های کاری ضروری است .
– مسئولین پذیرش مراکز تخصصی ناباروری بایستی از بین افراد جویای کار رشته کاردانی یا کارشناسی مدارک پزشکی ، انتخاب و معرفی شوند(در صورت نبودن داوطلب کافی ، به کارگیری فارغ التحصیلان پرستاری بلامانع است )
– مسئولان فنی و همکاران فنی مراکز ناباروری نمی توانند در شبانه روز بیش از دو نوبت کاری در مرکز فعالیت نمایند .
تبصره : به کارگیری ، تغییر و جابه جایی پرسنل مراکز بایستی قبلاً به اطلاع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی به صورت مکتوب رسانده شود .
– افرادی که در استخدام سازمان های دولتی و وابسته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت فنی و یا همکاری در بیش از یک نوبت کاری مراکز تخصصی درمان ناباروری بخش غیر دولتی را بپذیرند .
– با توجه به قوانین استخدامی ، اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جزء مؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند . پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری برای این افراد پس از استخدام فقط جهت بخش های دانشگاهی ( کلینیک های ویژه و بیمارستان ها ) صادر می شود .
– پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری در بخش غیر دولتی برای افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگی از خدمات دولتی صادر خواهد شد . در صورت قطع ارتباط استخدامی به هر دلیل و قبل از بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو، پروانه تأسیس مرکز تخصصی درمان ناباروری طبق ضوابط مربوطه برای آنان صادر می شود .
– انتقال پروانه تأسیس به غیر توسط مؤسسین بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است . برای افرادی که یک بار پروانه تأسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری واگذار کرده اند مجدداً پروانه تأسیس صادر نخواهد شد . ولی با رعایت سایر مقررات می تواند از پروانه های تأسیس صادر شده استفاده کند .
– انتقال مرکز تخصصی ناباروری از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقررات مندرج در این آیین نامه و موافقت دانشگاه مربوط است .
– تعطیل موقت مرکز تخصصی ناباروری با موافقت دانشگاه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد ماموریت های اداری ،آموزشی وبیماری که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد . در صورت عدم رعایت این موضوع دانشگاه های ذی ربط می توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز به فرد دیگری طبق ضوابط و با اعلام نظر نهایی کمیسیون قانونی اجازه تأسیس مرکز دیگری بدهند .
– در صورتی که بدون اطلاع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد ، دانشگاه ذی ربط می تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز به فرد دیگری طبق ضوابط اجازه تأسیس مرکز تخصصی درمان ناباروری جدید بدهد .
– هر نوع نام گذاری و تغییر نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده مربوطه و موافقت وزارت صورت پذیرد . در این صورت پروانه جدید به نام و یا برای محل جدید صادر خواهد شد .
– در صورتی که مؤسسات به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشند مراتب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطیلی به دانشگاه/دانشکده مربوطه گزارش نمایند .
– دانشگاه/دانشکده موظف است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز تحت نظارت خود را به طور مستمر به وزارت گزارش نماید .
– در صورت تعطیل یا انحلال مرکز ، وزارت هیچ گونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی نخواهد داشت .

شرح وظایف مؤسسین مرکز ناباروری
– وظایف مؤسسین عبارتند از :

الف ) آماده نمودن مرکز تخصصی ناباروری برای پذیرش بیماران و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدور موافقت اصولی توسط کمیسیون قانونی وزارت و گزارش آن به صورت کتبی به دانشگاه/دانشکده مربوطه جهت بازدید‌ ،‌ تائید نهایی و صدور پروانه بهره برداری ، در صورت عدم راه اندازی در زمان مشخص شده موافقت اصولی لغو می گردد .
– معرفی مسئولین فنی جویای کار به دانشگاه های علوم پزشکی برای هر نوبت کاری
– رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب و دستورالعمل تأسیس آزمایشگاه های بالینی در مورد به کارگیری متخصصين زنان و زایمان و متخصصین آزمایشگاه ها آن مسئول فنی و یا جانشین وی الزامی است .
– مؤسسین در صورت تخلف مسئولین فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون قانونی می تواند تعویض وی را درخواست نماید .
– در صورت عدم حضور مسئولین فنی به هر دلیل مؤسس مرتبط بایستی بلافاصله فرد واجد شرایطی را به عنوان مسئول فنی جدید یا جانشین وی به دانشگاه/دانشکده مربوطه معرفی کند .
– پاسخ گویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد به جز مواردی که به عهده مسئولین فنی باشد .
– انتخاب و معرفی نیروی انسانی لازم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویای مورد تائید دانشگاه
– نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشکی و اجرای مقررات مربوطه
– کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط ، مقررات و تعرفه های مصوب وزارت جهت تضمین حسن انجام امور مرکز
– همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان
– رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه در خصوص نحوه به کارگیری افراد و پرداخت دستمزد آنان
– در صورت تخلف مسئولین فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلف و دلائل آن به معاونت درمان دانشگاه درخواست موافقت با تغییر آن ها
– برنامه ریزی و سازماندهی لازم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران
– نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه های مرکز و پزشکان و رعایت آن ها
– کنترل وضعیت ساختمان ، تجهیزات ، تأسیسات و ایمنی مرکز و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهای مربوط
– اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه برای پزشکان متخصص مرتبط و شاغل در مرکز براساس دستورالعمل های موجود
– در صورت تخطی از وظایف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاه های علوم پزشکی در کمیسیون مطرح و در خصوص صلاحیت مؤسس و یا مؤسسین تصمیم گیری خواهد شد .

ترکیب و شرایط نیروی فنی مرکز ناباروری
– افرادی که در مراکز به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند :

– مسئولین فنی مرکز ( مطابق ضوابط این آیین نامه )
– یک نفر متخصص بی هوشی
– یک نفر ارولوژیست به صورت مقیم یا مشاور
– یک نفر جراح عمومی به صورت مشاور در مواقع اورژانس
– دو نفر پرستار اطاق عمل ( خانم ) که در یک مرکز ART آموزش دیده باشند .
– یک نفر کارشناس یا کاردان مدارک پزشکی ( جهت پذیرش بیمار )
– چهار نفر کارشناس و کاردان آزمایشگاه
– حداقل 2 نفر کارشناس پرستاری که در یک مرکز ART آموزش دیده باشند .

– مسئولین فنی مراکز تخصصی ناباروری متشکل از سه نفر خواهند بود که عبارتند از :

· متخصص زنان و زایمان با بورد تخصصی که حداقل یک سال مورد تائید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروری را گذرانیده و به دریافت تائیدیه مدارک مربوط پزشکی نائل شده باشد .
· مسئول آزمایشگاه ART با داشتن PhD در یکی از رشته های علوم پایه پزشکی ، ژنتیک ، جنین شناسی و بیولوژی که حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز داخلی و خارجی مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروری را گذرانیده و به دریافت تائیدیه مدارک مربوطه نائل شده باشد .
· مسئول فنی آزمایشگاه بالینی PHD بیوشیمی ( طبق آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی )
– مؤسسین در صورت داشتن شرایط لازم می توانند به عنوان مسئولین فنی مرکز نیز معرفی گردند .
– کلیه مسئولیت های مرکز ART به عهده متخصص زنان و زایمان بوده مگر مسئولیت های مربوط به آزمایشگاه ART و آزمایشگاه بالینی
– افرادی که حائز شرایط مسئولیت فنی آزمایشگاه ART و بالینی ( مدارک تحصیلی مرتبط ) را داشته باشند می توانند مسئول فنی هر دو بخش را در یک مرکز تقبل نمایند .
– مسئولان فنی که توسط مؤسسان برای هر نوبت کاری ( صبح و عصر ) به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می شوند پس از احراز صلاحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی برای آنان می توانند کار خود را شروع نمایند .
– با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئولین فنی در مرکز تخصصی ناباروری کلیه متخصصین واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در محل دیگری ( مطب بیمارستان و … ) نیستند مجوز فعالیت هم زمان نیز صادر نمی گردد .
– مؤسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئولین فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس از صدور مجوز لازم عمل نمایند . هر فرد می تواند به عنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاری در شبانه روز فعالیت نماید .
– مسئولان فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابلاغ می گردد .
– مسئولان فنی فقط می توانند مسئولیت فنی یک مرکز ( اعم از دولتی یا غیر دولتی ) را حداکثر در دو نوبت کاری به عهده گیرند .

بخش های مختلف مرکز درمان ناباروری و حداقل تجهیزات لازم :
– مرکز شامل بخش های زیر است :

1- کلینیک نازایی شامل :
الف ) اطاق سونوگرافی و حداقل یک دستگاه سونوگرافی مجهز به پرپ واژینال و ابدومینال
ب ) اطاق معاینه ترجیحاً مجهز به کلپوسکوپی – دستگاه کرایو – تخت ژینیکولوژی – نگاتوسکوپ و لوازم مورد نیاز معاینه زنان
ج ) اطاق کنترل بارداران High risk ترجیحاً با مانیتور جنین و لوازم مورد نیاز برای کنترل حاملگی
د ) آزمایشگاه بالینی شامل :
1- آزمایشگاه هورمون شناسی :
حداقل دارای یک دستگاه الایزاریدر با گاماگانتر ، سانتریفوژ ، هود ، فریزر 20 ، انکوباتور 37 درجه ، شیکر اتوکلاو ، فور ، دو دستگاه میکروسکوپ و سایر لوازم و تجهیزات مصرفی لازم
2- آزمایشگاه آندرولوژی :
– حداقل تجهیزات شامل یک دستگاه هود ، سانتریفوژ ، یخچال ، انکوباتور 37 درجه معمولی ، میکروسکوپ لوازم یک بار مصرف برای اسپرم ونمونه گیری اسپرم و شمارش اسپرم ، شستشوی اسپرم ، امکانات آزمایش های PCT ، اسلاید ، ایمنولوژی ASA ، آکروزیم ، اسپرم مار
– برای آزمایشگاه بالینی وجود آزمایشگاه هورمون شناسی ضروری بوده ودایر نمودن سایرآزمایشگاه ها الزامی نیست
3- کلینیک آندرولوژی شامل :
الف ) اطاق معاینه مردان
ب ) اطاق نمونه گیری
آندرولوگ کسی است که دوره آندرولوژی را دیده باشد و حتماً پزشک باشد ( متخصص زنان – ارولوگ – جراح عمومی – حتی پزشک عمومی که این دوره را دیده باشد )
– بخش بستری شامل :
– حداقل 5 تخت برای بعد از انتقال جنین
– حداقل 5 تخت جهت عوارض درمان با آمپول های HCG ( هیپراستومولاسیون )
– حداقل 5 تخت برای جراحی محدود
4- بخش اعمال جراحی شامل :
الف ) اطاق عملIVF : حداقل تجهیزات شامل : تخت عمل – یک دستگاه سونوگرافی باپروب و گایدواژینال – دستگاه بیهوشی – ساکشن – پالس اکسی متر
ب ) اطاق عمل لاپاراسکوپی و اعمال ZIFT.GIFT حداقل تجهیزات شامل : ست لاپاراسکوپی ، ست کامل جراحی عمومی ، الکترو شوک ، وسایل کامل احیاء
ج ) اطاق آزمایشگاه IVF حداقل تجهیزات شامل :
میکروسکوپ استریو ، میکروسکوپ اینورت با صفحه Laminar Air Flow انکوباتور CO2
د ) یک اطاق برای بیوفریزینگ : شامل مواد مورد نیاز فریز و دستگاه فریزینگ
هـ ) یک اطاق برای تهیه آب مخصوص و شستشوی لوازم IVF
– در صورتی که مرکز ART آب مورد نیاز خود را تهیه می کند باید محل تهیه آب را ( که مورد تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد ) اعلام نماید .
ز ) اطاق IVF
ج ) اطاق انبار لوازم مصرفی
5- پذیرش
6- سالن انتظار
7- رختشویخانه
8- آبدارخانه و سرویس های بهداشتی
9- اتاق مخصوص زوجین
10- واحد CSR

شرایط ساختمانی وتأسیساتی مرکز ناباروری

الف )طراحی مسیرهای به نحوی باشد که برخورد در رفت وآمد بیماران وکارکنان به وجود نیاید .
ب ) ورودی ها برای عبور برانکارد وچرخ بیمار به اندازه کافی وسیع باشند .
ج ) تسهیلات وراه یابی پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد .
د ) پله ها وبالکن ها باید دارای حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل 75 سانتی متر باشد .
ه )حداقل عرض وطول پله ها به ترتیب 30 سانتی متر و120 سانتی متر وحداکثر ارتفاع پله ها 18 سانتی متر باشد .
و ) علائم راهنمایی بیمار به طور مطلوب پیش بینی شده باشد .
ز ) لوله کشی آب سرد و گرم و تأسیسات حرارتی و برودتی و نور مناسب در کل درمانگاه فراهم گردد .
ح ) سیستم تصفیه به نحوی پیش بینی ، طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز و در فصول مختلف آسایش کارکنان تأمین گردد .
ط ) کلیه ورودی ها و راهروها ، پلکان و مسیرهای رفت و آمد بیمار ، اتاق های مختلف ، محوطه ، و سایر واحدهای مرکز دارای روشنایی کافی برای جلوگیری از بروز حوادث و سوانح باشد .
ی ) منبع مناسب جهت ذخیره آب با امکانات بهداشتی برای مصرف محدود تا 12 ساعت آب مورد نیاز در مرکز پیش بینی گردد .
ک ) محوطه مرکز بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تائید سازمان های ذی ربط باشد .
ل ) استقرار شبکه برق و تجهیزات برقی مطابق مقررات و ضوابط و اصول ایمنی صورت گرفته باشد .
م ) مسئولیت انجام تعمیرات و نگهداری و ایمنی درمانگاه با تفویض اختیار به کارکنان واجد شرایط دائماً تحت کنترل مسئول فنی قرار گیرد .
ن ) پیش بینی رمپ جهت ورودی مرکز و هم چنین آسانسور در صورتی که مرکز در منطقه هم کف نباشد الزامی است .
س ) سیستم اخطار پرستار جهت اطاق های بستری الزامی است .
ع ) پیش بینی ژنراتور با توان برق دهی مناسب جهت تأمین برق مصرفی در مواقع ضروری الزامی است .

شرایط بهداشتی بهداشتی مرکز ناباروری

الف ) تسهیلات و سرویس های بهداشتی و دستشویی به تعداد مناسب برای بیماران و کارکنان به تفکیک جنس فراهم گردد .
ب ) رنگ آمیزی دیوارها مناسب و قابل شستشو – کف ها از نظر جنس غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت ، سقف از نظر انتشار نور وضعیت مناسبی داشته باشد و قابل نظافت باشد .
ج ) دفع بهداشتی زباله های مرکز و استفاده از روش های ضد عفونی
د ) احتیاط لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و هوای ناپاک به اتاق عمل سرپایی ، اتاق های پانسمان ، مرکز استریل سایر قسمت ها با پیش بینی تهویه خاص ، رطوبت ، فیلتراسیون به عمل آید .
ه ) نصب توری پنجره ها و تدابیر بهداشتی لازم به منظور مبارزه با حشرات ، جوندگان ، و سایر حیوانات الزامی است .
بنا بر آمار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد رسیده و به نظر می‌رسد راهبردهای ترویج فرزندآوری و افزایش جمعیت به توجه جدی‌تر همه نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی نیاز دارد. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به تحقق اهداف جمعیتی کشور کمک کند، حوزه درمان ناباروری است.د.وی افزود: سالانه تقریبا 35 درصد از زوج های نابارور به روش های كمك باروری (ART) نياز پيدا می كنند و 75 درصد از كل روش های كمك باروری به زوج هایی با ناباروری اوليه ارائه می شود.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح راه اندازی مرکز ناباروری

ظرفیت خدمات سالیانه : 3000 نفر در سال
نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 5000 مترمربع
زیربنای کل : 25700 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 37 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 7.2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 2.4 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 89 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: