شرایط پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تعیین شد.
نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی منتشر شد.
در این ضوابط آمده است:
با استناد به ماده(۴۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفویض اختیار مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۲۷ هیات امنای صندوق، نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (۱۱)بخش، (۴۸) بند و (۸) تبصره به شرح ذیل می‌باشد:

مقررات عام

الف- بانک مرکزی صرفا پس از اعلام صندوق،‌نسبت به فروش منابع تخصیصیی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز نماید.
ب- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل منابع صندوق توسط بانک‌های عامل به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.
ج-منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با شرط رعایت مفاد نظام‌نامه، توسط هیات عامل با بانک‌های عامل منعقد می‌شود، به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اختصاص می‌یابد.
د-واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول کشور «ریال»‌است.
ه- متقاضیان استفاده از منابع صندوق باید نسبت به ارائه طرح‌های خود به بانک‌های عامل اقدام نمایند.
بانک‌های عامل بر ا ساس اولویت‌های اعلامی از طرف صندوق نسبت به پذیرش، بررسی و تصویب (قبول یا رد) طرح‌ها در ارکان اعتباری خود اقدام نمایند.

فعالیت‌های قابل قبول

فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از فعالیـت‌های سرمایه‌گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و در چارچوب اولویت‌های تعیین شده از طرف صندوق بوده و طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می‌باشند.
اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:
الف-تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
ب- تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تبصره۱: پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد
تبصره۲: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.
تبصره۳: موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عام‌‌المنفعه نظیر موقوفات،‌صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ج- موسسات و شرکـت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
د- استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی،‌منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل شانزده درصد (۱۶%) و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل بیست و یک درصد (۲۱%) تعیین می‌شود.

سود و وجه التزام

الف- نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح نرخ مندرج در قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل خواهد بود.
ب- وجه التزام، طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

سایر الزامات

الف- سقف‌های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.
ب- اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (۲۰%) کمتر نباشد.
ج- بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح (در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری) می‌باشد به طوری که فعالیت یار طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها نخواهد داشت.
د- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های تابعه وابسته در سقف بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق مجاز است.
ه- سقف و کف تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عامل در قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.
سهم ‌آورده متقاضی
الف- سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست‌و پنج درصد (۲۵%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.
تبصره- سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.
ب- سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش تعاون حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ج- سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
تبصره: سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود.
د- سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
ه- سهم آورده برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل سی و پنج درصد (۳۵%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
و- سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته پنج واحد درصد (۵%) کمتر از نرخ مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»،«ه» این بخش خواهد بود.
ز- سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش طبق آخرین ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

مدت تسهیلات

الف- مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر ۳ سال، دوره تنفس حداکثر ۶ ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر ۵ سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، بهره‌برداری، تنفس و بازپرداخت نبایستی از ۸ سال تجاوز نماید.
تبصره ۱: مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بهره‌برداری طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته در مجموع ۲ سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند می‌باشد.
تبصره ۲: مدت زمان تسهیلات سرمایه در گردش یکسال بوده و حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان پرداخت تسویه خواهد شد.
تبصره ۳: پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌های و طرح‌ها مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت به صورت یکجا (دفعتا واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب- درصورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم‌آورده، مدت زمان بازپرداخت و…) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

مسئولیت‌ها و تعهدات بانک عامل

بر اساس قرارداد عاملیت‌، بانک‌ها ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند:
الف- ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری.
ج- تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز:
ج- اطلاع‌رسانی به هنگام، کافی و عام دستور‌العمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل،.
د- اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
ه- ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
و- احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.
ز- تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.
ح- انعقاد قرارداد تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق
ط- نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش‌بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه،ُ شش‌ماهه، سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.
ی- بانک عامل متعهد می‌شود در سررسید اقساط، اصل و سهم سود صندوق را بر اساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط خواهد بود.
ک- بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی را از حساب/ حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
ل- به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پیش فاکتورها به کار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارد را در قرارداد خود با متقاضی،‌پیش‌بینی نماید.
م- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در این نظام‌نامه و نیز پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای مفاد این نظام‌نامه را به عهده دارند.
سایر
نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام‌نام، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده ۸۴ قانون و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

۵/۵ - (۱ امتیاز)