ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ژلاتین خوراکی

ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی فرآورده ای است که از هیدرولیز جزئی کلاژن حاصل از پوست ، بافت هميند، و استخوانهای حیوانات به دست می آید. ژلاتین بر حسب نوع فرآوری و ماده خام اولیه به دو نوع B,A طبقه بندی می شود، ژلاتين نوع A به روش اسیدی عمل آوری می شود و مواد اوليه خام آن پوست و استخوان حيوانات است و ژلاتين نوع B به روش قلیایی عمل آوری می شود و مواد اوليه خام آن استخوان و پوست می باشد. ویسکوزیته ژلاتین نوع A نسبت به ژلاتين نوع B کمتر می باشد و همچنين ژلاتین نوع A نسبت به تخریب قلیایی حساس بوده و در مقابل هیدرولیز اسیدی مقاوم تر است.
هدف از تدوین این ضايحله تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ژلاتین خوراکی می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ژلاتین خوراکی