ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فرآورده های شیری پروبیوتیک

با توجه به روند رو به رشد تولید و عرضه فرآورده های غذایی پروبیوتیک با اهداف سلامت بخش به صورت عمومی و درمانی به صورت اختصاصی در دنیا و تمایل تولید کنندگان داخلی برای تولید و وارد کنندگان مواد غذایی برای واردات اینگونه فراورده ها، نیاز به راهنمای بهداشتی برای تولید و کنترل کیفیت این فرآورده ها می باشد. در میان فراورده های غذایی پروبیوتیک، فراورده های لبنی پروبیوتیک و به ویژه فراورده های تخمیری شیر در جهان از مقبولیت و مصرف بیشتر برخوردار هستند. فرآورده های شیری به عنوان پایه ای مناسب برای تولید این فرآورده ها می باشد.
هدف از تدوین این ضابطه تعیین حداقل چهارچوب مناسب برای تولید صنعتی وکنترل کیفی محصولات شیری پروبیوتیک می باشد .

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فرآورده های شیری پروبیوتیک
۵/۵ - (۱ امتیاز)