ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده ادویه و چاشنی

اقلام مختلف ادویه و چاشني، منشاء گیاهی داشته و مستقیما یا پس از فرآیندهای ویژه جهت ایجاد عطر، طعم و رنگ در مواد غذایی از دیرباز بکار می رفته اند. این فرآورده ها ممكن است بر اثر استفاده از مواد اولیه ناسالم یا پیروی از روشهای فرآیند نادرست و غیر بهداشتی و یا عدم توجه به نکات لازم و ضروری در مورد بسته بندی، علاوه بر دارا بودن عوامل میکروبی مربوط به گیاه، در بسیاری از موارد دچار آلودگی ثانوی نیز بشوند. از طرفی بعلت ماهيت أدويه پودر شده، امکان تقلب نیز در آن بسیار زیاد می باشد. هدف هدف از تدوین این ضابطه تعيين حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای آماده سازی و بسته بندی انواع ادویه و چاشنی می باشد
واژه های ادویه و چاشنی به آن دسته از فرآورده های طبیعی گیاهی ساده یا مخلوط اطلاق می شود که خالص و عاری از مواد خارجی باشد و بصورت گوناگون از اندامهای مختلف گیاه به منظور افزایش عطر و طعم و تندی در فرآورده های خوراکی استفاده می شود

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده ادویه و چاشنی