طرح احداث شهرک حمل و نقل بار

شهرک حمل و نقل بار محلی است به منظور ساماندهی امور حمل و نقل کالا که در آن اغلب فضاهای مورد نياز از سوی شرکت حمل و نقلی تهيه و در اختيار رانندگان و صاحبان کالا قرار داده‌ می‌شود. ضوابط حاکم بر اين شهرک از نظر مديريت حمل و نقل تابع ضوابط و مقررات وزارت راه و از ساير نظرات تابع قوانين و مقرارت شهری است.اداره اين شهرک ها توسط شرکتهای حمل و نقل انجام می گردد.در واقع احداث شهرک حمل و نقل بار باعث کنترل هرچه بیشتر بر امنیت جابجایی بار و کاهش هزینه ها و کمتر کردن ترافیک بیرون شهری و همچنین باعث راحتی ورفاه حال رانندگان میشود.

اهداف اصلی که از تاسيس و بهره‌برداری از پايانه‌های عمومی بار مدنظر بوده است عبارتند از:

1- ارائه خدمات رفاهی به رانندگان وسايل نقليه در زمينه‌هاي گوناگون از قبيل استراحتگاه، سرويسهای بهداشتی، ورزشی، تعميرگاهها، فروشگاهها، پارکينگ‌ها، امکانات فرهنگی و ….
2- ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی به رانندگان وسايل نقيله و کليه عوامل دست اندر کار سيستم حمل و نقل جاده اي.
3- ايجاد امنيت ترافيکی جهت شهروندان از طريق تفکيک ترافيک شهری از ترافيک سنگين(برون شهری) و کاهش آلودگی (صدا، هوا، ارتعاشات لرزشی) ناشي از عبور وسايل .
4- ارائه اطلاعات مربوط به حمل کالا در منطقه و سهولت دسترسی به آن.
5- امکان اعمال مديريت منسجم برسيستم هاي حمل و نقل جاده ای.
6- کنترل و افزايش ضريب امنيت جابجايی کالا.
7- تسهيل و تسريع در امر جابجايی کالا.
8- امکان اولويت بخشيدن به حمل و نقل کالاهاي استرتژيک و هماهنگ کردن ناوگان ترابری با سياستهای موضعی و منطقه‌ای.
9- جلوگيری از دپو محمولات کارخانه‌ها و کاهش هزينه‌هاي انبارداری.
10- به حداقل رساندن تردد کاميونهای يکسر خالي و درنتيجه کاهش نرخ خدمات حمل و نقل کالا.
11- ايجاد زمينه هاي اشتغال در زمان اجراي طرح، بهره‌برداری و نگهداری از پايانه ها با توجه به مشاغل وابسته به حمل و نقل و حرفه های جانبی.
12- جلب توجه رانندگان کاميونهای ترانزيت بلحاظ وجود امکانات کامل خدماتي، رفاهی دراين مجموعه‌ها.
13- ايجاد مراکزی مناسب و قابل اطمينان براي رانندگان و صاحبان کالا و ايجاد امنيت خاطر آنها براي حفظ وسايل نقليه .
با اين حال از ديدگاه عملی و آنچه در واقعيت عينی و ملموس کشور روي داد، به نتيجه نرسيدن و محقق نشدن بسياری از آرمانها و خواسته هاي اوليه بود.

مهمترين دلايلی که عدم استقبال از پايانه های عمومی را بدنبال داشت عبارت بودند از:

1) طولانی شدن زمان بهره‌برداری (با توجه به نقش سرمايه‌گذاری، مديريتی و بهره‌برداري دولتی) که سبب افت در سود دهی اين تسهيلات ميشدند.
2)متقاضی و‌ سرمايه‌گذار جديدی که وارد اين مجموعه‌ها ميشد نميتوانست تصوري از وضعيت جديد کاری خود داشته باشد و با توجه به ريسک سرمايه‌گذاری و … محافظه کارانه دست به هر اقدامی ميزد.
درنتيجه شرکتهای توانمند و با جاذبه‌های بالای فعاليتی تمايلي به انتقال به اين اماکن پيدا نکرده و نهايتا، با توسل به اجبارمديريت شهری و متوليان حمل ونقل برخي از اين شرکتها مکان خود را تغيير دادند.نارضايتی متولی و سرمايه گذاری دولتی ( که عموما” منفعتی ملموس از قبال اين تصميم و برنامه‌ريزی نداشت) از يکسو و نارضايتی شرکتهای حمل‌و‌نقلي از کمبود فضاها، از دست رفتن هويت تمليکی مؤسسات و مهمتر از همه کاهش نقش تصدی گری و اعمال نفوذی آنها از سوی ديگر، سبب شد تا در رويه مذکور و در نوع صدور مجوز موافقت اصولي ساخت اين مراکزتغييراتی حاصل آيد و در ادبيات حمل ونقلی مبحث جديدی تحت عنوان شهرک حمل ونقل Logistic city)) مورد توجه واقع شود.

‌تعريف پايانه بار:

«پايانه بار محلی است به منظور ساماندهی امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات مورد نياز رانندگان وسيله نقليه عمومي باری و داراي کليه تأسيسات و امکانات براي ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل کالا (از قبيل سالن اعلان بار، مؤسسات و شرکتهاي حمل و نقل کالا و … ) و تعيين نرخ خدمات حمل و تعيين مقصد با مشارکت راننده، شرکت يا مؤسسه و صاحب کالا مي‌باشد.»

نتايج حاصل از احداث شهرکهای حمل و نقل در زمينه مديريت حمل ونقلی علاوه بر مواردی که از احداث پايانه های عمومی بار مدنظر بود عبارتند از:

1- اداره اين شهرکها توسط شرکتهای حمل و نقل انجام می گردد.
2- هرشرکت حمل‌و‌نقل مي تواند در شهرک داراي تأسيسات و امکانات مستقل غير مشاع باشد در واقع براساس نوع درخواست ميتواند براي خود فضای کار و خدمت به مشتريان ايجاد کند.
3- جلوگيری از سرمايه گذاری بالا و موازی صاحبان شرکتهای حمل و نقل
4- شرکتهای حمل‌و‌نقل بطور مستقل به کاميونداران خدمات بهتر و در فضاي مناسبتری ارائه می کنند. در واقع دراين نوع از ساخت و سازها شرکتهاي حمل و نقل از امکان بيشتری براي حضور در عرصه فعاليتهای حمل‌و‌نقلی برخوردار بوده، سرمايه گذاری مورد نياز احداث شهرک حمل و نقل از طريق مشارکت فعالان حمل و نقل تأمين و پرداخت ميگردد.
5- نظارت متمرکز دولتی
6- شرکتهای باربری در شهرکهای حمل‌و‌نقل برخلاف پايانه‌های عمومی خدمات خصوصی ارائه می‌کنند. تأثير‌گذاري پايانه عمومی بلحاظ ماهوی و عملکردی از يک طرف و تصميم گيری مديران بخش حمل و نقل از سوی ديگر، باعث شده بود تا خدمات خصوصی که از جانب شرکتهای حمل و نقل ارائه می شدند، بکل حذف گردد.
7- گام برداشتن در جهت حذف پديده يکسر بار انتظار می رود که اين شيوه باعث همکاری و هم زيستی مسالمت آميز هرچه بيشتر بين شرکتهای حمل و نقل و کاميونداران گردد.

عمده منافعی که مديريت شهری از قبل تاسيس اين شهرک ها بدست ميآورد عبارتند از:

1- سالم سازی محيط
2- تأمين بهداشت روانی و سلامت آمد‌ و شد شهروندان با توجه خارج کردن کاميونها از جريان ترافيک شهری
3- پيشگيری از اتلاف وقت
4- ارائه خدمات آموزشی به کاميونداران
5- تأمين راحت و مناسب خدمات شهری مورد نياز شهرک

شهرک حمل و نقل بار واحد های زیر را شامل میشود :

1) ساختمان اداری شامل بخشهايی مربوط به ارباب رجوع، کارمندان و مديريت
2) استراحتگاه رانندگان شامل خوابگاهها، سرويس و حمام، آشپزخانه و استراحتگاه
3) نمازخانه و وضوخانه برای کارمندان
4) توقفگاهها (کاميون و سواري)
5) انبار و سوله
6) استراحتگاه بين راهی و مهمانسرا
7) مسجد
8) رستوران
9) پمپ بنزين و گازوئيل
10) واحدهای تجاری
11) تاکسی سرويس
12) آتش نشانی

ظرفیت های شهرک حمل و نقل بار

تیپ یک با لحاظ مساحت هر شرکت و موسسه حمل و نقل معادل 5000
تیپ دو با لحاظ مساحت ساختمان و موسسه حمل و نقل معادل 3000

حداکثر زمین مورد نیاز برای احداث شهرک حمل و نقل بار

تیپ یک :
– درجه یک 45/88 (هکتار)
– درجه دو 31/68 (هکتار)
– درجه سه 18/732  (هکتار)
– درجه چهار 17/732 (هکتار)
تیپ دو :
– درجه یک 33/48 (هکتار)
– درجه دو 23/28 (هکتار)
– درجه سه 14/312 (هکتار)
– درجه چهار 13/712(هکتار)

دستگاه صادرکننده موافقت اصولی برای احداث شهرک حمل و نقل بار

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
وزارت راه و شهرسازی

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار احداث شهرک حمل و نقل بار

نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 175 هزار مترمربع
زیربنای کل : 52 هزار مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 37 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 61 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 32 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.