طرح ایجاد مرکز خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران از سال 1345 ﻳﻌﻨی ﺳﺎﻟی ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮری روﻣﺎﻧی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺑﺮﺧﻲ از ادوات ﻛﺸﺎورزی از آن ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ . ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻛﺸﺎورزی ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗی ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨی اﺻﻠی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر در ﻛﺸﺎورزی ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﻨﮕﺎﻣی ﺗﻮﺟﻴﻪ دارد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮی ﻛﻤﺘﺮ از درآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ادوات ﻛﺸﺎورزی در اراﺿی ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨی ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده و از ﻃﺮﻓی ﻋﻤﺪه اراﺿی ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻓﻮاﻳﺪ و ﻣﺤﺎﺳﻦ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:

  • اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی سنتی ﺷﺨﻢ، ﻛﺎﺷﺖ ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ.
  • ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺬر و ﻳﻜﻨﻮاختی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ
  • اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ
  • اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﻳﺰش داﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻏﻼت
  • ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی
ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی احداث مرکز خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ، عبارتند از :

• تراکتور مسی فرگوسن
• کمباین جان دیر نیوهلند
• دیسک 28 پره
• ماله ( لولر )
• تریلی دوچرخ کمپرسی
• گاوآهن سه خیش
• کودپاش سانتریفیوژ
• ردیف کار غلات
• سمپاش پشت تراکتوری

نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی احداث مرکز خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ، عبارتند از :

• مدیر طرح
• مکانیک
• کارمند اداری – مالی
• کمک مکانیک
• راننده
• کارگر تمام وقت
• نگهبان

ساختمان سازی مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی احداث مرکز خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ، عبارتند از :

• ساختمان اداری و کارگری
• نگهبانی
• انبار ها
• هانگار ماشین آلات
• موتورخانه

مراحل انجام کار جهت تاسیس شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
۱.   مراجعه به کل تعاون استان و معرفی حداقل هفت نفر بعنوان عضو شرکت که حداقل یکی از اعضاء معرفی شده  باید فارغ التحصیل رشته کشاورزی باشد .
۲. ارائه معرفی نامه از اداره کل تعاون به سازمان جهاد کشاورزی(معاونت فنی و اجرایی)و نهایتا اداره فنی و تکنولوژی .
۳.   دریافت موافقت تاسیس شرکت از نظر اعضاء تشکیل دهنده و محل تعیین شده جهت احداث از مدیریت جهاد کشاورزی   شهرستان و ارائه ان  به اداره فنی  و تکنولوژي سازمان.
۴ .  تکمیل پرونده در اداره فنی و تکنولوژی و صدور موافقت اولیه جهت تاسیس شرکت تعاونی  از طرف سازمان.
۵.   معرفی شرکت در شرف تاسیس  به اداره  ثبت شرکتها از طرف اداره کل تعاون.
۶.    معرفی شرکت ثبت شده به سازمان از طرف اداره کل تعاون . جهت دریافت موافقت اصولی (در صورت ارائه طرح توجیهی و مدارک ثبتی  زمین محل احداث شرکت). حداکثر ظرف مد ت  دو روز موافت اصولی صادر خواهد  شد .
۷.   معرفی شرکت تعاونی تاسیس به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت اخذ مجوز های لازم از ادارات آب،برق،راه وترابری،محیط زيست  امور اراضي و بخشداري.
۸.    صدور پروانه تاسیس توسط سازمان پس از اخذ مجوزهای فوق الذ کر. حداکثر ظرف مدت دو روز پروانه صادر خواهد شد.
۹.  پس از تصویب تسهیلات ، معرفی شرکت به بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و نمایندگی های مجاز ماشين الات و ادوات کشاورزي  جهت دريافت پيش فا کتور خريد ماشين آلات و ادوات کشا ورزي .
۱۰.    صدور پروانه بهره برداری پس از اجرای کامل طرح توجیهی  پیشنهادی .

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار ایجاد مرکز خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

ظرفیت تولید خدمات سالیانه 3000 هکتار
نرخ برابری دلار : 27000 تومان
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 6 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 1.8 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1.6 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 38 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.