طرح تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

آلفا سلولز از ضایعات کشاورزی(لینتر پنبه) می باشد. سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان و به طور خاص در این طرح لینتر پنبه می باشد به طور کلی سلولز به صورت خالص در در الیاف پنبه وجود دارد. سلولز داری سه نوع عمده شامل آلفا سلولز ، بتا سلولز و گاما سلولز می باشد که عمدتا از نوع آلفا سلولز آن در صنایع به خصوص صنعت کاغذ سازی استفاده می گردد. جهت تولید آلفا سلولز از سایر ضایعات کشاورزی شامل باگاس و یا ضایعات گندم و جو نیز می توان استفاده کرد ولی در این طرح توجیهی به صورت خاص از لینتر پنبه جهت تولید آلفا سلولز استفاده می شود. مواد اولیه مصرفی اصلی در آلفا سلولز از ضایعات کشاورزی / طرح توجیهی آلفا سلولز از لینتر پنبه لینتر پنبه می باشد که با حدود سی درصد ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد.
سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است. این ترکیب اولین بار در سال ۱۸۳۸ مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ها با اعمال تغییراتی در آن مانند نیتروژن‌دار کردن در تولید نیترو سلولز مورد بهره برداری قرار گرفت. سلولز به صورت تقریباً خالص در رشته‌های پنبه وجود دارد. این رشت‌ ها در تولید نخ و پارچه بافی و تولید پوشاک اهمیت فراوانی دارند. همچنین الیاف پنبه استریلیزه شده در پزشکی کاربرد زیادی دارد. بطور کلی مولکول سلولز در سه حالت پایه با عنوان آلفا سلولز و بتا سلولز و گاما سلولز وجود دارد.
نوع آلفا سلولز که دارای کاربرد عمده صنعتی می‌باشد بعنوان ماده اولیه در صنعت کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرد. سلولز در گذشته در ساخت باروت بدون دود مورد استفاده قرار می‌گرفته است و امروزه از آن برای تولید نیترو سلولز که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد. همچنین در پلاستیک‌سازی، رنگسازی و به صورت عمده در تولید کاغذ و مقوا بهره می‌گیرند. همچنین سلولز کاربرد آزمایشگاهی نیز دارد. به طور کلی برای تولید آلفا سلولز از باگاس یا سایر ضایعات کشاورزی مانند ضایعات گندم ‌و‌جو، لینتر پنبه و … استفاده می‌شود. در این طرح تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه مورد بررسی قرار میگیرد.
ســلولز یکــی از فراوانتریــن و پراســتفادهترین مــواد پلیمــری طبیعــی در جهــان اســت. از آنجایــی کــه ســلولز عمدهتریــ قسـمت سـاختاری گیاهـان را تشـکیل مـی دهـد، سـاالنه مقـدار زیــادی از ایــن مــواد از طریــق فتوســنتز تولیــد میشــوند
میــزان تولیــد ســلولز در طبیعــت 1011 -1012 تــن در ســال اســت کــه اغلــب حــاوی مخلوطــی از ناخالصیهــای مختلــف میباشــد

از جملــه ناخالصیهــای همــراه ســلولز

1 ، پکتیـن
2 ، همیسـلولز
3 ، چربـی و پروتئیـن اشـاره

لینتر پنبه

دانه های انواع پنبه بعد از جدا کردن الیاف پنبه که هنوز الیاف خیلی کوتاه پنبه ( معمولا کمتر از 5 میلی متر ، آن را پوشانده موسوم به لینتر پنبه میباشد .بیشترین مصرف آن در صنایع سلولوزی ، کاغذ سازی و فیلتر سازی است و به عنوان پرکننده در صنعت لاستیک سازی مورد مصرف دارد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک سلولز از لینتر پنبه 2101412305

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی سلولز از لینتر پنبه 47061000 میباشد.

فرآیند تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

بررسی بازار و رقابت طرح توجیهی آلفا سلولز از ضایعات کشاورزی

آلفا سلولز در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مصارف آلفا سلولز در صنایع و کارخانجات ساخت کاغذ می باشد ماده اولیه این نوع کارخانجات سلولزی می باشد که در چوب درختان می باشد با توجه به قیمت بسیار بالای این کالا و عدم جایگزی چوب درختان و همچنین کمبود پوشش جنگلی در کشور عمده این مواد از طریق واردات تامین می گردد که تولید آلفا سلولز جهت این مصارف بسیار به صرفه تر خواهد بود. یکی دیگر از صنایعی که سلولز مورد استفاده قرار می گیرد صنایع مواد منفجره و صنایع نظامی می باشد. بخش دیگر بازار سلولز در صنایع رنگ می باشد این ماده در ترکیبات پلیمری و همچنین ترکیب رنگ با الیاف سلولزی کاربرد گسترده ای دارد بنابراین تولید این ماده از ضایعات کشاورزی و به خصوص لینتر پنبه بسیار مقرون به صرفه بوده و با توجه به تعداد محدود کارخانه جات تولید آلفا سلولز تولید این محصول بازار بسیار مناسبی خواهد داشت.

بررسی بازار سلولز

سلولز امروزه به عنوان مواد اولیه در صنایع بسیار مهمی به کار می رود لذا اهمیت استراتژیک هرکدام از این صنایع برای یک کشور که بیانگر اهمیت استراتژیک سلولز می‌باشد در خور بحث کاملی می‌باشد که در این طرح به اجمال به آن می‌پردازیم.

 

کارخانجات ساخت کاغذ

مواد اولیه اصلی این کارخانجات، سلولزی است که در چوب، باگاس و انواع دیگر ترکیبات طبیعی یافت می‌شود. با توجه به قیمت بسیار بالای کاغذ مرغوب و ارز خروجی کلایی که به سمت فروشندگان این محصول روان می‌شود و همچنین قیمت بسیار بالای چوب جنگلی و عدم جایگزینی این مخلوق گران بها‌‌‌ (درخت به صورت کارا) به استراتژیک بودن سلولز پی می‌بریم.
در کشوری که کاغذ کمیاب و گران است به سختی می توان کتاب و محصولات فرهنگی را به موقع و ارزان در اختیار مردم گذاشت و این اثرات نامطوبی به دنبال خواهد داشت .در چنین کشوری اطلاعات منتشر شده هم به ارزانی و به موقع در کشور جریان نمی‌یابد و این اثرات بسیار وخیمی بویژه در مسایل فرهنگی و سیاسی برای یک کشور به دنبال خواهد داشت و همچنین جریاناتی بوجود خواهند آمد که مخفی و آشکار درختان، این سرمایه‌های ملی ارزشمند را به تیغ اره نابود می‌کنند و بعد از چند سال جنگلهای زیبا به بیابانهای برهوت تبدیل می‌‌شوند.
پس می‌توان نتیجه گرفت که باید حتماً به دنبال راه‌های به صرفه‌تری برای تولید سلولز باشیم تا بتوانیم چرخ صنعت کاغذ را به سمت خودکفایی و بهره‌وری هدایت کنیم.
صنایع مواد منفجره
در این صنعت نیز باز در برخی از موارد نارسائی هایی گریبانگیر کشورمان می‌باشد و از آن جا که مواد منفجره علاوه بر وظیفه خطیر خود در صنایع دفاعی در معادن و کارهای عمرانی نقش به سزایی دارند و سلولز هم یکی از مواد اولیه برخی از آنهاست، باز هم ما به سمت تولید مقرون به صرفه‌تر سلولز ترغیب می‌شویم.
صنایع رنگ
سلولزها هم در ترکیبات پلیمری در بعضی از رنگها مورد استفاده‌اند و هم در ترکیب بعضی از رنگ ها با الیاف سلولزی برای کاربرد‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است امروزه یک پدیده جدید ساختمانی بنام آرتکس که برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان به جای رنگ و گچ و آستر به صورت یکجا به کار می‌رود که به صورت کامل از سلولز ساخته شده است و این خود بیانگر گوشه‌ای از کاربرد‌های این ماده با ارزش است.

وضعیت واحد های فعال تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات آلفا سلولز از لینتر پنبه

نمودار واردات و صادرات آلفا سلولز از لینتر پنبه در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه

ظرفیت تولید سالیانه : 4000 تن
نرخ برابری دلار : 20000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 4000 مترمربع
زیربنای کل : 1500 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 18 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 23 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 14 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 33 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد.

درخواست تهیه طرح توجیهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: