طرح تولید اسید امینورکسی

اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻫﺪاف ﻃﺒﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺗﺰرﯾﻘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻬﻤﺸﺎن در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ. اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮی از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اند. اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

موارد مصرف و کاربرد اسید امینورکسی

اﺳﯿﺪﻫﺎی آمینه دارای ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ثابت است و یک عامل متغییر دارد. که زیر بنای اصلی پروتئین ها هستند. اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﯿﺴﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ در ۷ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن زﻧﺠﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ در ۴ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

اهمیت تولید اسید امینورکسی در کشور

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﺳﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ محصول سدیم گلومات با حجم تولیدی بالغ بر بیشتر از یک میلیون تن می باشد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید اسید امینورکسی

ﻫﻤﺰن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر
ﭘﻤﭗ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺰن
ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺗﺠﻬﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
دﻣﺎﺳﻨﺞ آﻧﻼﯾﻦ

قیمت خط تولید اسید امینورکسی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید اسید امینورکسی برابر با ۱۸۷۵۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت اسید امینورکسی

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۰۴۸۱۳۴۵ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۴۴۸۳۶۲۷۷.۵ هزار ریال
سرمایه کل: ۷۵۳۱۷۶۲۲.۵ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴/۵ - (۲ امتیاز)