طرح تولید انواع آچار تخت و رينگي (2)

طرح تولید انواع آچار تخت و رینگی

آچار تخت و رینگی جهـت انجام تعمیرات ماشین آلات کارخانجات و کارگاه ها مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. انـواع آچـار تولیدی دو سرتخت، آچار یکسر رینگی و یک سر تخت ، رینگی خواهد بود. آلیاژ مصرفی درتولیـد این آچارها فولاد مخصوص از کرم‐ وانادیم می باشد.

انواع آچار تخت و رینگی

۱. آچار سر پهن
آچاریست که سر آن پهن بوده و از داخل دارای دو ضلع موازی و یک ضلع باز باشد بطوریکه مهره شش ضلعی و یا چهار ضلعی و یا چهار ضلعی ( مربع یا مستطیل ) مهره ] همیشه با دو ضلع موازی خود با دو سطح موازی آچار در تماس و درگیر باشد.

۲. آچار یک سر پهن
آچار یک سر پهن بدو شکل زیر تقسیم می شود.
الف) آچار سر پهنی است که دارای دسته بلند بوده و برای باز کردن مهره با کمک دست بکار می رود .
ب) آچار یک سر پهن چکشی : آچاریست که دنباله آن کوتاهتر و قوی تر برای تحمل ضربات چکش باشد که بدینوسیله بتوان مهره ای را باز و بسته نمود .

آچار رینگ

آچاریست که بصورت حلقه بسته بوده و داخل آن بشکل ١٢ ضلعی منظم یا ستاره ١٢ کنجی است که در حقیقت دارای ٢۴ سطح مساوی است که برای باز و بسته کردن مهره ۶ ضلعی بکار می رود بطوریکه در حین عمل مهره با همه شش ضلع خود در داخل آچار در تماس و درگیر بوده و هر یک از اضلاع شش گانه مهره با دو سطح ٢۴ گانه آچار در تماس و درگیر خواهد بود .

آچار دوسر رینگ

الف) آچار دوسر رینگ دسته گلوئی : آچاریست که دارای دوسر بوده و هر یک از سرها نسبت به دسته آن دارای انحنای گلوئی در دو جهت مخالف باشد.
ب) آچار دوسر رینگ نیم گلوئی : آچاریست که در ازای انحنای دو سر با دسته کمتر باشد .
پ) آچار دوسر رینگ دسته راست : آچاریست بدون گلو که دوسر آن در امتداد دسته باشد .
ت‌) آچار دو سر رینگ زاویه دار : آچاریست که هر یک از دوسر آن با دسته خود با زاویهای که در جهت مخالف منحرف شده باشد .

طرح تولید انواع آچار تخت و رینگی (3)

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید آچار تخت و رینگی

۱. آچار تخت : ۲۸۹۳۵۱۲۳۲۱
۲. آچار رینگ : ۲۸۹۳۵۱۲۳۲۳

قیمت تولید داخلی و جهانی آچار تخت و رینگی

از آنجا که عمدتا انواع آچار موجود در بازار ایران چینی و وارداتی است لذا متوسط قیمت وارداتـی این محصول مورد بررسی قرار میگیرد.
میانگین قیمت واردات هـر کیلـوگرم انـواع آچار برابر ۵ دلار یا ۶۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است . علاوه بر این سـایر انـواع قیمـت ایـن محصولات بشرح زیر میباشد:
قیمت مجموعه ۱۰۰ دلار آمریکا
٨mm, ٩mm, ١٠mm, ١١mm, ١٢mm, ١٣mm, ١۴mm, ١۵mm, ١۶mm, ١٧mm, ١٨mm, ١٩mm, ٢١mm, ٢٢mm, ٢۴mm, ٢۵mm

 

٩MMX١١MM FLARENUT WRENCH = ٣٠٫٨ $
١٠MMX١٢MM FLARENUT WRENCH =٣٢٫١٠$
١٣MMX١۴MM FLARENUT WRENCH= ٣٣٫۴٠$
١۵MMX١٧MM FLARENUT WRENCH =٣٧٫٣۵$
١۶MMX١٨MM FLARENUT WRENCH = ۴٠٫١٠$
١٩MMX٢١MM FLARENUT WRENCH =۴٢٫٧۵ $

 

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

بطور کلی این کالا یک ابزار اساسـی بـرای یـک تعمیـر کـار خـودرو ، ماشـین آلات و تجهیـزات صنعتی، تاسیسات خانگی و غیره می باشد که نبود آن فرآیند تعمیر را با اشکال مواجه ساخته و لذا از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد.

طرح تولید انواع آچار تخت و رینگی (4)

کشورهای عمده تولید کننده آچار تخت و رینگی

با توجه به پ یچیده نبودن تکنولوژی تولید این محصول و اهمیت استراتژیک آن، این کـالا در اکثـر کشورهای جهان با ظرفیتهای متفاوت قابل تولید م یباشد. در حال حاضر بزرگترین تو لید کننـدگان و صادرکنندگان این محصول در سـطح جهـان کـشورهای آمریکـا، آلمـان، ژاپـن، چـین، تـا یوان، هندوستان و نیز ترک یه م یباشند. از لحاظ مصرف نیز با توجه به رنج وسیع کاربرد این نوع کـالا در قسمت های مختلف تعمیرات صنعتی و غیر صنعت ی ه یچ کشور ی را نمـی تـوان یافـت کـه متقاضـی استفاده از آن نباشد.

شرایط واردات آچار تخت و رینگی

واردات انواع آچار دارای هیچگونه محدودیت یا شرا یطی از لحاظ موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی و یا برخی سازمانهای خاص از جمله وزارت دفاع یا صنا یع نمی باشد . حقوق ورودی ایـن تعرفه به ازای هر کیلوگرم ۵٠ درصد تعیین شده است. همچنین این کالا جزو فهرسـت کالاهـای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات نمی باشد.

وضعیت واحد های فعال تولید آچار تخت و رینگی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید انواع آچار تخت و رینگی (1)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)