طرح تولید تنگستن

طرح تولید تنگستن

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﻳﺪن ﻓﻮﻻدﻫﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺳﺨتی آﻧﻬﺎ باقی می ماند. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻد ﺷﺎﻣﻞ ۱۵ ای ۲۰ درﺻﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺮوم و واﻧﺎدﻳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن میﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨشی از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺸﻮد. ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل دارﻧﺪ، درﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ و ﻓﺮﺳﻮدگی ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺧﻮد ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻴﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻟﻴﺎژ ﻣﺮﻛﺐ از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، ﻛﺮوم و ﻛﺒﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت تنگستن

طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: ۰۷۲۹
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: ۱۳۲۰
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: ۱۴۲۹۰
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: ۲۴۲۰
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن:۲۷۲۰

موارد مصرف و کاربرد تنگستن

در فلزات سخت همچون محفظه ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﺘﻪ ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ، ﺣﻔﺎری، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮری، ﻧﻈﺎمی، ﻓﻮﻻدﻫﺎی اﺑﺰاری، ﺳﻮﭘﺮآﻟﻴﺎژﻫﺎ و…

اهمیت تولید تنگستن در کشور

از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮﺗﮋیک اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻮعی ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﺋﺮ در ﻣﺤﺪوده ای ﺧﺎص، ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻌﺎدﻻتی ﺧﺎص و ارزشی روانی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎمی در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺷﻨﺎیی و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، ﻋﻤﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .

طرح تولید تنگستن

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید تنگستن

آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ ای
تانک ﻫﺎی آب زدایی
تانک ﻫﺎی آب زدایی
ﻣﺨﺰن ﺗﻪ نشینی ﻫﻴﺪرولیک
ﻣﺨﺰن ﺗﻪ نشینی ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻧﺪ
ﻛﻮره ﮔﺮدان ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻪ
اﺗﻮﻛﻼوﻫﺎی اﻓقی ﭼﺮخشی

قیمت خط تولید تنگستن

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید تنگستن، برابر با ۱۰۲۹۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت تنگستن

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۴۰۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۷۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۴۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۹ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۴۴۸۴۷.۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۱۷۸۲.۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۶۶۶۳۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)