طرح تولید تنگستن

طرح تولید تنگستن

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﻳﺪن ﻓﻮﻻدﻫﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺳﺨتی آﻧﻬﺎ باقی می ماند. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻد ﺷﺎﻣﻞ 15 ای 20 درﺻﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺮوم و واﻧﺎدﻳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن میﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨشی از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺸﻮد. ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل دارﻧﺪ، درﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ و ﻓﺮﺳﻮدگی ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺧﻮد ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻴﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻟﻴﺎژ ﻣﺮﻛﺐ از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، ﻛﺮوم و ﻛﺒﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت تنگستن

طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: 0729
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: 1320
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: 14290
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن: 2420
طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن:2720

موارد مصرف و کاربرد تنگستن

در فلزات سخت همچون محفظه ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﺘﻪ ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ، ﺣﻔﺎری، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮری، ﻧﻈﺎمی، ﻓﻮﻻدﻫﺎی اﺑﺰاری، ﺳﻮﭘﺮآﻟﻴﺎژﻫﺎ و…

اهمیت تولید تنگستن در کشور

از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮﺗﮋیک اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻮعی ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﺋﺮ در ﻣﺤﺪوده ای ﺧﺎص، ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻌﺎدﻻتی ﺧﺎص و ارزشی روانی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎمی در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺷﻨﺎیی و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، ﻋﻤﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .

طرح تولید تنگستن

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید تنگستن

آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ ای
تانک ﻫﺎی آب زدایی
تانک ﻫﺎی آب زدایی
ﻣﺨﺰن ﺗﻪ نشینی ﻫﻴﺪرولیک
ﻣﺨﺰن ﺗﻪ نشینی ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻧﺪ
ﻛﻮره ﮔﺮدان ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻪ
اﺗﻮﻛﻼوﻫﺎی اﻓقی ﭼﺮخشی

قیمت خط تولید تنگستن

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید تنگستن، برابر با 10292.5 میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت تنگستن

بودجه: بالای 10 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 140000 تن
مساحت زمین مورد نیاز: 7000 مترمربع
مساحت سالن تولید: 1400 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 39 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 44847.5 میلیون ریال
سرمایه در گردش:21782.5 میلیون ریال
سرمایه کل: 66630 میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.