طرح تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

استفاده از سلولز و محصولات سلولزي در تولید ترکیبات زیستی در مقیاس نانو به علت مقاومت زیاد، وزن کم و زیست تخریب پذیري مورد مطالعه فراوانی قرار گرفته است.
نانوساختارها از طریق روشهاي بالا به پایین یا پایین به بالا به دست می آیند.
روش بالا به پایین انحلال جزئی، به عنوان یک روش ساده و سریع،جهت تولید نانوسلولز مورد استفاده قرار گرفت. با کنترل شرایط انحلال نظیر زمان و حلال، ارتباط و اتصال جانبی نانوفیبریلهاي مجاور را که از طریق پیوندهاي هیدروژنی تأمین میشود، قطع و به طور جزیی زنجیرهاي بیرونی نانوفیبریل را حل مینماید. با توقف واکنش انحلال جزئی و خروج حلال نانوفیبریلهایی که به طور جزیی انحلال پیدا کردند به همدیگر جوش خورده و فیلمی تشکیل میگردد که چون کاملاً از نانوفیبریلهاي سلولزي و سلولز آموری تشکیل شده است به آن نانوکاغذ اطلاق میگردد .

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

کد آیسیک خمیر کاغذ از لینتر پنبه : 2101412305

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تعرفه گمرکی خمیر کاغذ از لینتر پنبه : 47061000

مواد و روشها تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

خالص سازي الیاف لینتر پنبه طی سه مرحله پنوماتیکی، شستشو با آب داغ و پخت شیمیایی با هیدروکسید سدیم انجام می شود. از خمیر کاغذ حاصل مطابق با استاندارد TAPPI کاغذهاي دستساز ساخته می شود. انحلال جزئی کاغذهاي محتوي آلفا سلولز زیاد، در حلال دي متیل استامیدي/ 9 درصد لیتیم کلرید (LiCl/DMAC (انجام شد و از ژل حاصل با پرس و خشک کردن، فیلم سلولزي شفاف بهدست آمد. بهمنظور ارزیابی خواص ریخت شناسی، ساختار بلورین، خواص مکانیکی و حرارتی بهترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان، پراشپرتو ایکس، آزمونگر خواص مکانیکی و تحلیلگر وزنسنجی گرمایی استفاده شد.

وضعیت واحد های فعال تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای فعال تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات خمیر کاغذ از لینتر پنبه

نمودار واردات و صادرات خمیر کاغذ از لینتر پنبه در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

نتیجه گیري

انحلال جزئی سلولز با حلال استامیدي روشی مستقیم و آسان براي تهیه نانو فیلم سلولزي از لینتر پنبه است. در فرآیند انحلال جزئی سلولز، مناطق بلورین به سبب مقاومت در برابر حل شدن حفظ و مناطق بیشکل حل میشوند که بازآرایی مجدد مناطق بیشکل به بخشی از سلولز II تغییر مییابد. با کنترل شرایط انحلال و خروج بموقع حلال، باز آرایی جدید در ساختار الیاف کاغذ به وجود آمد که سبب افزایش چشمگیري در مقاومت کششی در محصول میشود. بالا بودن درجه پلیمرشدن لینتر پنبه، زمان انحلال تا رسیدن به شفافیت بصري را افزایش میدهد که در پی آن ساختار سلولز و برخی مناطق بلورین آسیب میبیند و سبب کاهش پایداري حرارتی میشود.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید خمیر کاغذ از لینتر پنبه

ظرفیت تولید سالیانه : 10 هزار تن
نرخ برابری دلار : 23000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 8000 مترمربع
زیربنای کل : 3200 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 62 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 35 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 25 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 45 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.