طرح تولید دوچرخه طبی (1)

طرح تولید دوچرخه طبی

اين دوچرخـه هـا به منظور ورزش و يا توانمندسازي بيماران در پزشكي كاربرد دارند.دوچرخه هاي ثابت شبيه دوچرخه هاي معمولي است ولي با اين تفاوت كـه ايـن دوچرخـه هـا چرخ جلو نداشته و به جاي چرخ عقب نيز يك قرص فلزي چدني نصب شده و هنگـام ركـاب زنـي اين قرص مي چرخد . وزن قرص نسبتا بالا است و اين امر سبب مي گردد كه ورزشكار يا بيمـار در هنگام ركاب زدن نيازمند صرف انرژي همانند دوچرخه راني گردد. دوچرخه هاي مورد نظر معمولا روي زمين ثابت بوده و هيچگونه حركت انتقالي ندارنـد و لـذا انرژي حركتي حاصل از ركاب زدن راننده صرف چرخش آزاد (بدون اتـصال بـه زمـين) چـرخ عقب (قرص چدني ) مي گردد . هدف از استفاده اين نوع دوچرخه ها ، تقويت عضلاني پا ، ران و كمر انسان مي باشـد كـه در مورد ورزشكاران تقويت و نيرومندسازي عضلاني و در مورد بيماران توانمندسازي قسمت هاي مورد نظر بيمار و فعاليت عادي آنها مي باشد

انواع دوچرخه هاي طبي و ورزشي

الف): دوچرخه هاي ثابت طبي
اين نوع دوچرخه ها براي بيماران نيازمند توانمندسازي عضلاني طراحي و ساخته مي شود . لـذا نيروي مورد نياز براي ركاب زني بر اساس شرايط يك فـرد بيمـار طراحـي و اجـرا مـي گـردد همچنين استفاده از اين نوع دوچرخه ها سبب جلوگيري از ابتلا به برخي بيماري ها مانند آرتورز و قلبي مي گردد و به همين دليل برخي افراد از آن استفاده مي كنند.

ب):دوچرخه هاي ثابت ورزشي
اين نوع دوچرخه ها براي ورزشكاران طراحي و ساخته مي شود . لذا نيـروي مـورد نيـاز بـراي ركاب زني معمولا بيشتر از نوع طبي آن مي باشد

کاربرد دوچرخه طبي

دوچرخه طبي و ورزشي همانطوريكه از نام آن مشخص است براي توانمند سازي بيمـاران و يا ورزشكاران مورد استفاده قرار مي گيرد . در حالت كاربردهاي ورزشي هـدف از كـاربرد ايـن
دستگاه تقويت عضلاني ورزشكار به خـصوص در نـواحي پـا ، ران ، كمـر و مفاصـل و همچنـين افزايش استقامت بدن مي باشد.
1. خاصيت نرمشي براي اندام تحتاني
2. مناسب براي افراد ديابتي
3. مناسب براي افرادي كه دچار بيماري هاي قلبي هستند
4. كاهش فشار خون
5. مناسب براي افراد با مشكلات ريوي
6. مناسب براي افرادي كه داراي كمردرد هستند
7. افزايش استقامت بدن بيماران
8. كاهش كلسترول خون
همچنين استفاده از دستگاه دوچرخه ثابت براي پيشگيري از بيماري هاي آرتروز – كمردرد – افزايش وزن كاملا” موثر مي باشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید دوچرخه طبي

1. دوچرخه ارگومتری: 3311512479

طرح تولید دوچرخه طبی (2)

بررسي اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

دوچرخه طبي از جمله تجهيزات معمول در مهندسي پزشكي و ورزش بوده و كـاربرد خـود را در اين عرصه ها ارائه مي دهند و بـا بررسـي هـاي صـورت گرفتـه مـي تـوان ايـن تجهيـز را در فهرست كالاهاي عمومي بازار طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي آن عنوان نمـود . البتـه بـا توجـه بـر واردات ايـن كـالا از كـشورهاي مختلـف و وجـود پتانـسيل صادراتي براي آن، مي توان گفت كه در صورت توسعه توليد داخل آن ، جلـوگيري از خـروج ارز و همچنين توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمـد لـيكن در هـر صـورت ايـن موضـوع عمومي بودن كالا را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غير استراتژيك بودن كـالا را مـي توان پذيرفت.

فرآیند تولید دوچرخه طبی

1. برشكاري)
در اين قسمت قطعاتي مانند ستون جلو شاسي همچنين لوله افقي مقطع بيضي و لوله مانسمان توسط اره ديسكي برش داده شده و در صورت نياز براي قطعه به شكل
خاصي براده برداري مي شود كه براده برداري توسط دستگاه فرز روميزي انجام مي گيرد همچنين بعضي از قطعات توسط پرس ضربه اي 10تن دو پهن مي شوند و يا قطعاتي همچون تكيه گاه u شكل دوشاخه جلو و يا دو شاخه اتصال پايه عقب توسط جك هيدروليكي خمكاري مي شوند.

2. سوراخكاري)
در شاسي اصلي براي عبور پيچ تنظيم بوسيله مته روميزي و فيكسچر سوراخهاي لازم ايجاد مي شود و يا در ديسك ترمز بوسيله مته مرغك سوراخ قطر محور ديسك ايجاد مي شود.

3. جوشكاري)
در قطعاتي مانند شاسي اصلي بعد از سوراخكاري، مهره فلزي در يكي از سوراخ هاي ايجاد شده جوشكاري بوسيلهقوس الكتريكي مي شوند همچنين پايه دوشاخه روي دو شاخه اتصال جوش داده مي شوند و سپس هر يك از آنها در يك راستا روي پايه افقي جوشكاري مي شوند.

4. پله تراشي و روتراشي)
به منظور چيدن ساچمه هاي لبه هاي داخلي محور ركاب توسط ماشين تراش انيورسال پله تراشي مي شوند و يا در قطعه ديسك ترمز محيط خارجي روتراشي مي شود .

5. آبكاري)
قطعاتي مانند فرمان پس از يك سري بازرسي و سنگ زني احتمال براي ايجاد پوشش ظاهري روانه واحد آبكاري از نوع استيل مي شود

6. مونتاژ)
قطعاتي چون دسته پيچ تنظيم درپوش دو شاخه عقب گلگير قاب زنجير در پوش دو شاخه از پلي پروپلين (تركيب % 2كربن است كه توسط تزريق پلاستيك در قالبهاي فلزي ساخته شده)
در خارج از كارخانه توليد مي شود و به قسمت مونتاژ ارسال مي گردد نهايتا تمام قطعات ساختني و خريدني با دستگاه ميگ مگ جوش co2مي شوند و پس از آن قطعات بطور كامل كنترل و در صورت نياز محل جوشها سنگ زني مي شود.

7. رنگ كاري)
قطعات پس از مونتاژ در صورتيكه احتياج به رنگ داشته باشند ابتدا درون وان محلول سود پيچ درصد غوطه ور شده و چربي زدايي مي شوند سپس با آب معمولي شستشو و پس از خشك شدن در سالن رنگ كاري با استفاده كمپرسور پمپ رنگ پاش رنگ كاري شده و چون رنگ از نوع روغني است براي تسريع در امر خشك شدن درون كوره پخت رنگ از طريق سيستم هواي رنگ 130درجه به مدت 30دقيقه خشك مي شوند و درصورت نياز دوباره وارد مرحله مونتاژ شده و قطعات پس از مونتاژ كامل بصورت چشمي كنترل مي شود.

8. بسته بندي)
پس از كنترل چشمي قطعات در كارتون بسته بندي شده و به انبار فرستاده مي شود.

طرح تولید دوچرخه طبی (5)

قيمت هاي جهاني دوچرخه طبی

دوچرخه طبی از مجموعه محصولات عمومي بازار هستند كـه از تنـوع بـسيار بـالا برخوردار بوده و شركت هاي توليد كننده مختلف نيز قيمت هاي متفاوتي براي محـصولات خـود ارائه مي نمايند بنابراين نمي توان در مورد قيمت جهاني آن رقـم دقيقـي را ارائـه نمـود . لـذا در اينجا با استناد بر قيمت محصولات وارداتي از كشورهاي مختلف كـه در جـدول بـالا فهرسـت آن آورده شد ، قيمت هاي جهاني با كسر هزينه هاي گمركي ، حمل و نقـل و غيـره ( قيمـت در مبـداء واردات ) مبلغ 120تا 150 دلار برآورد شده است

كشورهاي عمده توليد كننده دوچرخه طبي

كشورهاي عمده توليد كننده دوچرخه طبي و ورزشـي بـه صـورت زير استخراج و جمع آوري شده است .
• آلمان
• آمريكا
• چين
• تايوان
• انگلستان
• كره جنوبي
• ايتاليا
• بلژيك

ميزان تقاضاي کشور جهت تولید دوچرخه طبی

دوچرخه طبی داراي كاربردهاي عمومي در بازار است . اين كالا توسط ورزشكاران و بيماران و اشخاصي كه نياز به توانمندسازي عضلاني و بدني دارنـد ايـن كـالا را تهيـه و از آن استفاده مي كنند . تعداد افراد استفاده كننده از اين وسيله معمولا تـابعي از تعـداد جمعيـت كـشور است و اين نسبت معمولا و نسبتا ثابت و مشخص مي باشد و در آينده نيز تغيير و تحول خاصي در آن پيش بيني نمي شود . لذا مي توان براحتي اذعان داشت كـه مـصرف ايـن وسـيله بـا همـان روند موجود در گذشته ادامه پيدا خواهد یافت .

وضعیت واحد های فعال تولید دوچرخه طبي

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده دوچرخه طبي در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید دوچرخه طبی (6)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.