اهن

طرح تولید رنگدانه اکسید آهن

رﻧﮕﺪاﻧﻪ های طبیعی از زمان های بسیار دور مورد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﻮاد ﻃﺒیعی ﻣﺜﻞ ﺧﺎک ﺳﺮخ، زﻏﺎل ﭼﻮب، ﺧﺎک رس و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده می کردند. ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ۱۸ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌتی ﺗﻮﻟﻴﺪ شدند.
ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﺎﻟﺖ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ۱۹ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﺮن ۲۰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠمی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﻧﻮاع رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی غیر آلی، ﻻﻧﺘﺎﻧﻴﺪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺘﻘﺎلی ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻧﻮری ﻛﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوانی در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺳمی ﺑﻮدن، ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻴﻤﻴﺎیی، داﻣﻨﻪ ﺑﺰرگ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﻫﺎی و ﻣﺸکی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن، ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت رنگدانه اکسید آهن

طرح توجیهی تولید رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪنی: ۲۴۲۲۱۶۳۱

موارد مصرف و کاربرد رنگدانه اکسید آهن

رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺳﻨﺘزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی در ﭘﻮﺷﺶ دادن و اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎیی ﻣﻘﺎوم می ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ می ﺷﻮد.

اهمیت تولید رنگدانه اکسید آهن در کشور

تولید جهانی رنگ دانه ها در سال ۲۰۰۵ حدود ۷.۴ میلیون تن بوده که حدود ۹۷ درصد آن را رنگ دانه های غیر آلی تشکیل می دادند. حدود ۳۳ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،۳۳ درصد توﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ تولید می شود. آلمان حدود ۴۰ درﺻﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮآلی ﻣﺼﺮفی در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۵۰ درصد اکسید آهن است را تعمین میکند.

طرح تولید رنگدانه اکسید آهن

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید رنگدانه اکسید آهن

ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮس
تانک ﺗﻪ ﻧﺸﻴنی
راﻛﺘﻮر
ﺑﻮﻳﻠﺮپ
تانک ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریک

قیمت خط تولید رنگدانه اکسید آهن

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ، برابر با ۱۹۵۶۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت رنگدانه اکسید آهن

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۴۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۰۵۹۵میلیون ریال
سرمایه در گردش:۸۰۸۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۳۸۶۷۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴/۵ - (۱ امتیاز)