طرح تولید سموم دفع علف های هرز

هر گیاهی به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود، علف هرز نامیده می شود.
بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو به عنوان علف هرز می باشد.

خسارت های علف های هرز

رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی
تشدید آفات و امراض
به طور کلی علف های هرز، میزبان های اولیه آفات و امراض می باشند در فصل بهار قبل از اینکه گیاهان اصلی رویش نمایند این علف های هرز می باشند که رشد کرده و در این زمان آفات و بیماری ها بر روی اولین گیاهان سبز شده که همان علف های هرز می باشند منتقل شده و فعالیت می کنند و در هفته های آینده کم کم گیاهان اصلی شروع به رشد می کنند و این آلودگی ها از روی علف هرز به گیاه اصلی منتقل خواهد شد.
یک سری از علف های هرز دارای مواد سمی و مسموم کننده می باشد که برای انسان و دام خطرناک است.
علف های هرز باعث بالا بردن هزینه تولید می گردد. زیرا تولید کننده بایستی هزینه نماید تا بتواند علف های هرز را کنترل نماید بنابراین آگاهی از نحوه ی کنترل علف های هرز قبل از کشت تا آخرین مرحله ی رشد گیاه لازم است.
سم يكلروفنوكسي استيك اسيد یك علف كشي سیستمی عمومي كه با توانايي شكار انتخاب ،ي داراي ي ط ف استفادهي گسترده می باشد، چه براي گیاهان پهن برگ سمي و چه براي خانوادهي گیاهان علفی .یکی از هورمون هاي گیاهان علف كش كه معروف به يد كلروفنوكسي استيك اسيد است جزو خانواده ي آلكانوئيك اسيد ها ميباشد و به اسم يك علف كش فنوكسي شناخته مش شود . این سم در آمريكاي شمالي به عنوان سومين سم پر مصرف و در جهان به عنوان پركاربردترين آنها محسوب مي شود . توفوردي اولین بار در جنگ جهاني دوم و توسط تیمی انگلیسی در ايستگاه تحقیقی Rothamsted تحت سرپرستي جودا هيرش كواستل و با هدف بالا بردن محصول جهت تامين غذايي نواحي تحت جنگ توليد . شد وقتي كه اين محصول در 1946 به توليد تجاري رسيد، به كسب عنوان اولين علفكش انتخابي موفق، نائل شد. اجازه يافت تا به صورت گسترده اي در مزارع گندم، ذرت، برنج و ديگر غلات مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا كه اين سم تنها دولپه ا ي ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و تك لپه اي ها رها مي كند .
علفكش فنوكس متشكل از triclopyr,mecoprop می باشد . تركيب شیمیايي منجر به تشكيل مكانيسمي علیه علف هاي هرز ميشود. توفوردي یک هورمون گیاهی مصنوعي است كه نوعي كنترل كننده رشد گياه است يا. ن ماده توسط برگ ها جذب مي شود و به آن بخشي ي م رود كه در آن تقسيم سلولي صورت مي گبرد .به دنبال اين مسئله رشد كنترل نشده و غي يرپا دار گیاه اتفاق مي افتد كه باعث خميده و فر شدن ساقه، پژمردگي برگها و مرگ نهايي گیاه مي گردد. توفوردي نوعاً به عنوان يك نمك آمين استعمال مي شود اما گونه هاي پرتوانتر استري آن نيز موجود است

 

توضيح موارد مصرف و كاربرد

استفاده ي عمده ي ني ا علف كش براي جلوگ ري ي از رويش علف هاي هرز در گياهان گندمي از قبیل :
گندم، ذرت دانه اي، ذرت میوه ای و در چمن زار ميباشد. نيا علف كش به صورت ترك يبي با علف كشي هاي دیگر در جنگل داري هم مورد استفاده قرار میگیرد . برای جلوگیری از رويش علف هرز وابسته به آب در درختان میوه . علف كش هاي گروه فنوكسي از پر كاربرد ترین علف كش هاي دنیا محسوب ميشوند به ویژه در آمریكاي توفوردي به عنوان علف كش اصلي (به طور تقر يبي %83 مزارع) در مزارع گياهان گندم ي مورد استفاده قرار میگیرد
بد ن ترتيب مي توان موارد عمده استفائده آن را به صورت زير خلاصه كرد :
.1 جلوگیري از رويش علف هاي هرز در چمنزار
.2 جلوگیري از رويش علف هاي هرز در اطراف جاده و ريلها
.3 جلوگیري از رويش علف يها هرز در اطراف درختاني كه ميوه دار مخروطي همانند درخت كاج
.4 در مزارع گياهان دانه گندمي
.5 در مزارع ذرت و نيشكر
.6 به عنوان يك هورمون گیاهی ترکیبی

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید سموم دفع علف های هرز

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک سموم دفع علف های هرز 2421312325
کد آیسیک توفوردی 2421512493

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید سموم دفع علف های هرز

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی توفوردی 29154090 میباشد.

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

با توجه به كاربردهاي مختلف اين ماده در صنعت مي توان گفت در صنعت كشاورزي این علف كش جزء پر كاربرد ترين علف كشها محسوب ميشود و هم چنين از مشتقات آن براي تهیه علف كشهاي ي د گري از جمله MCPA استفاده ميشود. همچنين از خانواده فنوكسي ها ميتوان به عنوان يك ماده اولیه در زمينه ي توليد حشرهكش ها استفاده نمود. از جمله حشره كشهايي كه فنوكسي اسید جزء ماده اولیه آن است ميتوان به ديازينون اشاره كرد. بدین ترتيب مشاهده مي شود كه در جهان امروز كه از طرفي با بحران غذا روبرو بوده و از طرفي دیگر تغيير اكوسيستم كره زمين او را با تهديد هايي گوناگون مواجه ساخته دست يابي به راهي كم دغدغه براي كاستن از مشكلات غذا از اهميتي ترديد ناپذير برخوردار است.

 

شرايط صادرات

صدور انواع سموم دفع آفات نباتي موكول به موافقت وزارت جهاد كشاورزي ميباشد. هرچند در حال حاضر ايران در زمينه ي توليد و صادرات توفوردي نقشي ندارد. با توجه به اينكه تخصيص ارز با درنظرگرفتن نياز كشور صورت ميپذيرد عملاً صادرات سموم دفع علف های هرز ممنوع ميباشد و با شرايط فعلي در سالهاي آينده ، نيز صادرات نخواهيم داشت

وضعيت عرضه و تقاضا

سازمان حفظ نباتات بعنوان مجري كنترل آفات و بيماريهاي گياهي ، با توجه به سطح زيركشت محصولات كشاورزي در سراسر كشور و همچنين وجود انواع آفات و بيماريها و علفهاي هرز ، فهرست سموم با مقادير مورد نياز آنها را تهيه و از طريق معاونت زراعت كشاورزي به شركت خدمات حمايتي كشاورزي ارسال مينمايد. شركت خدمات حمايتي كشاورزي با برگزاري مناقصه نسبت به تهيه و تدارك سموم مورد نياز كشور از طريق واحدهاي توليدكننده داخلي و واردات سموم اقدام مينمايد. شركت يادشده سموم توليدي داخلي و سموم وارداتي را در انبارهاي مركزي نگهداري نموده و با توجه به ميزان موجودي ، سهميه هر استان را به انبار نمايندگيهاي خود ارسال و سپس سهميه سموم هر شهرستان را بين عاملين مجاز توزي مينمايد. و نهايتاً مطابق نسخه گياه پزشك بين كشاورزان توزيع ميگردد.
ضوابط شبكه توزيع بشرح ذيل ميباشد:
-1 براساس آئين نامه هاي سازمان حفظ نباتات ، تنها كساني مجاز به خريد و فروش سموم هستند كه پروانه (مجوز) صلاحيت فروشندگي سموم را از وزارت كشاورزي دريافت كرده باشند.
-2 براساس مجوز سازمان حفظ نباتات ، كارخانه هاي فرمولاتور داخلي بشرط رعايت شرايط ذيل ميتوانند نسبت به فروش توليدات خود و دستگاههاي توزيعكننده مجاز كه داراي پروانه توزيع مجاز سموم باشند اقدام نمايند.
-1-2 كيفيت سموم فرموله از طرف سازمان حفظ نباتات مورد تائيد باشد.
-2-2 قيمت مصوب شوراي اقتصاد و سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان رعايت گردد.
-3-2 توزيع سموم در مناطق بانظارت وهماهنگي سازمان حفط نباتات وسازمان كشاورزي استانها صورت گيرد.
-3 حمل و نقل سموم تخصيصي از يك شهرستان به شهرستان ديگر ممنوع و غير قانوني است و به منزله عرضه خارج از شبكه تلقي ميگردد، جز مواردي كه مجوز توزيع از طرف سازمان حفظ نباتات صادر گردد.

وضعیت واردات و صادرات سموم دفع علف های هرز

نمودار واردات و صادرات سموم دفع علف های هرز در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید سموم دفع علف های هرز

ظرفیت تولید سالیانه : 2500 تن
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 4300 مترمربع
سطح زیربنا : 2100 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 34 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 56 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 22 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 41.5 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.