طرح تولید شیشه اسفنجی

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﺮاﺣﯿﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان، ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺷﯿـﺸﻪ ﻫـﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ژل ﻏﻨﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻮدن اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧـﻮد در ﺗـﺴﺮﯾﻊ ﺗـﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓـﺖ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

موارد مصرف و کاربرد شیشه اسفنجی

ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ آواﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ در مکان های مختلف متفاوت اﺳﺖ. از یک ﺳﻮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﻏﻀﺮوف ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ اﻣﮑﺎن می دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ضربه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آن اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم حرکات ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻄﮑﺎک را ﻓﺮاﻫﻢ میﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ ﻏﻀﺮوف در ﺑﺎرﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ.

اهمیت تولید شیشه اسفنجی در کشور

ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن از جزء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓـﻮق ﺳـﻠﻮﻟﯽ اﺳـﺖ . اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎر پروتئینی دارد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و رﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻏﻀﺮوف ﻣﺎده ﻣﻔﺼﻠﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻔﺼﻞ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در اﻏﻠـﺐ ﻣﻔﺎﺻـل ﺣﺪود ۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎن اﺳﺖ و ﻗﻮاﻣﯽ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ دارد. ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﯽ ﻟﻐﺰﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه می دهد ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ دﯾﺪن، روی ﻫﻢ بلغزند. ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت وارده را ﺟﺬب و ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐـﺎﻣﻼ ﺻـﺎف اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ اﺳﺘﺨﻮان ها آسان ﺷﻮد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید شیشه اسفنجی

ﺗﺮازو
ابزار اندازه گیری
محیط کشت
میکروسکوپ
تجهیزات آزمایشگاهی

قیمت خط تولید شیشه اسفنجی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید انواع شیشه اسفنجی برابر با ۲۷۹۲۵۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت شیشه اسفنجی

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۳۹۰۰۵۶۲.۵ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۵۴۹۱۰۶۷.۵ هزار ریال
سرمایه کل: ۱۹۳۹۱۶۳۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)