پلیمریزاسیون-سوسپانسیونی-PVC

طرح تولید عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

PVC یکی از پر مصرف ترین پلیمرهای عمومی در جهان است که پس از پلی اتیلن و پلی پروپیلن با رقمی معادل ۱۷ درصد از کل پلیمرهای مصرفی در دنیا رتبه سوم را در بین ترموپلاستیک های عمومی به لحاظ حجم استفاده در جهان دارا می باشد این پلیمر در بسیاری از حـوزه هـا نظیـر مـواد سـاختمانی جـایگزین موادی نظیر چوب بتون و خاک رس و آلومینیوم می گردد . حجم تولیدات PVC در دنیـا رو بـه افـزایش است به. طوری که بررسی ها نشان داده از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه حدود ۵ %مصرف PVC در جهان افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که %۸۰ از PVC مصرفی همان PVC تولید شده بـه روش سوسپانسیونی است پیش بینی می شود نیاز به عوامل تعلیق سوسپانسیونی کـه یکـی از مهمترین اجزای پلیمریزاسیون سوسپانسیونی و تعیین کننـده بـسیاری خـواص PVC مـی باشـد متعاقبـاً افزایش پیدا کند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل : ۲۴۱۳۱۱۶۳
طرح توجیهی تولید پلیمرهای وینیل استات : ۲۴۱۳۱۱۶۰
طرح توجیهی تولید کوپلیمرهای وینیل استات : ۲۴۱۳۱۱۶۲
طرح توجیهی تولید پلیوینیل کلراید سوسپانسیونی : ۲۴۱۳۱۱۴۱

موارد مصرف و کاربرد عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

در روش سوسپانسیونی مونومر وینیل کلراید به راکتور حاوی آب افزوده میشود و پس از هم زدن به قطره های ریز تبدیل می گردد. قطره ها به کمک عامل تعلیق که معمولاً ماده کلوئیدی محافظ نظیر پلیوینیل الکل است پایدار می گردند این عامل تعلیق کشش بین سطحی را کاهش داده و سوسپانسیون را بهبود میبخشد. این عامل همچنین میتواند حجم قطرات را کاهش داده و یک فیلم محافظ تشکیل می دهد که مانع از به هم چسبیدگی قطرات می گردد. میزان حضور و ساختار عوامل تعلیق میتواند کلیه خواص PVC تولید شده را تحت تأثیر قرار می دهد.

اهمیت تولید طرح تولید عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVCدر کشور

نظر به اینکه حجم استفاده از پلیوینیل کلراید در بین ترموپلاستیک های عمومی در جهان روز به روز در حال افزایش است و این پلیمر در بسیاری از حوزه های نظیر مواد ساختمانی جایگزین موادی نظیر چوب بتون و خاک رس می گردد حجم تولیدات PVC در دنیا رو به افزایش است به. طوری که بررسی ها نشان داده از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه حدود ۵ %مصرف PVC در جهان افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که %۸۰ از PVC مصرفی همان PVC تولید شده به روش سوسپانسیونی است پیش بینی میشود نیاز به عوامل تعلیق سوسپانسیونی که یکی از مهمترین اجزای پلیمریزاسیون سوسپانسیونی و تعیین کننده بسیاری خواص PVC می باشد متعاقباً افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به محدودیتها و تحریم های اعمال شده به کشور عزیزمان در حوزه مواد مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی نیاز به تولید این مواد در داخل کشور از پیش مشاهده میشود

طرح تولید عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

قیمت خط تولید عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC ، برابر با ۳۷۰۸ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت عامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

بودجه: بین ۴ تا ۸ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال طرح: ۳۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۴۷۱۴۲ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۳ امتیاز)