طرح تولید فلدسپات

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮازدگی ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻫﺎ ﻳﻌنی ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻنی داﺷﺘﻪ و اﺳﻨﺎدی دراﻳﻦ ﻣﻮرد از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻫﺎی ﻫﻮازده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﻮد ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣیک و ﺷﻴﺸﻪ راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌتی از ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﺑﻪ۱۸۰ ﻣﻴﻼدی برمیگردد. ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﻳﺮانی ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺰﻳﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮبی آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺎل، ﺳﺮاﻣیک، ﻟﻌﺎب و ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻬنی در اﻳﺮان دارد، ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃقی ﻛﻪ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت رﺧﻨﻤﻮن داﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﻔﺎری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻮس ﺳﻔﺎل ﻫﺎ و ﺳﺮاﻣیک ﻫﺎیی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آن از ﻧﻮاحی ﻣﺠﺎور ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و نشانه آﺷﻨﺎیی ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﻳﺮانی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی ﺑﻮده است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت فلدسپات

طرح توجیهی تولید ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت: ۱۴۲۹۱۳۲۱

موارد مصرف و کاربرد فلدسپات

ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﺎنی ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺮاﻣیک و ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرد. حدود ۸۵درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎنی ﻛﺎنی ﻫﺎی ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت در ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺮاﻣیک ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻫﺎ، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛمک ذوب در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻴﺸﻪ و ﺳﺮاﻣیک اﻟﺰامی اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻫﻤﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎ دﻟﻴﻞ اﺻلی ﻣﺼﺮف زﻳﺎد کانی های فلدسپات در این دو صنعت است.

اهمیت تولید فلدسپات در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود ۸۵ درصد از ﻛﻞ ﻓﻠدسپات مصرف ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺸﻪ و ﺳﺮاﻣﻴک استفاده می شود، می توان گفت که این دو صنعت نقش عمده ای در ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت در ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺮان دارﻧﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎنی ﺑﺮای ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻮده و در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد، می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف می رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ بین ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد.

طرح تولید فلدسپات

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید فلدسپات

ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ فکی
آﺳﻴﺎی ﻣﻴﻠﻪ ای
ﺳﺮﻧﺪ یک ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻴﻜﻠﻮن
ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن
ﺗﺎنک آﻣﺎده ﺳﺎز
ﻓﻴﻠﺘﺮ دﻳسکی
ﭘﻤﭗ
ﻣﻮﺗﻮر

قیمت خط تولید فلدسپات

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت برابر با ۳۴۱۲۰.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت فلدسپات

بودجه: بین ۴ تا ۸میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۶۰۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۶۵۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۳۶۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۴۹ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۴۲۸۵۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۴۴۹۷.۵ میلیون ریال
سرمایه کل:۴۷۳۴۷.۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)