طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ کسی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻨﻮع و زﻳﺒﺎئی ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ ارزان و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋلی اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺳـﺮﻳﻊ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ اﻳـﺴﺖ ﻛـﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد یک ﻣـﺪل ﻓﻴﺰیکی در ﻛﻮﺗـﺎه ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن و ﺑـﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ میﺑﺎﺷﺪ .

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

طرح توجیهی تولید قالب ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ :۲۵۲۰۱۴۲۱
طرح توجیهی تولید قالب ﺑﺘﻮﻧﻲ: ۲۶۹۵۱۲۲۳
طرح توجیهی تولید قالب فلزی به روش ماشین کاری: ۲۸۹۲۱۳۱۰
طرح توجیهی تولید قالب شمش ریزی: ۲۹۲۳۱۱۱۲

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ اﻏﻠﺐ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮد دارد:ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎمی ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی، ﺑﺘﻮن، پلاستیک، ﻏﺬایی، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳـﺎزی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻏﻠـﺐ ﻗﻄﻌـﺎت صنعتی اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اهمیت تولید طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی صنعتی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻴﭻ رﺷﺘﻪ صنعتی نمیﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮعی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاحی و ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی از ارﻛﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر میﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی صنعتی در ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی صنعتی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. ﻫﻨﻮز ﺑﺎزار ﺻﻨﻌﺖ داخلی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ صنعتی ﻧﻴـﺎز ﻓـﺮاوان دارد. و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ میﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی کیفی و کمی ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید قالب های صنعتی بزرگ

ماشین تراش ۳ متری
فرز
تراش ۲ متری
دریل رادیال
اره لنگ
سنگ رو میزی
فرز
دستگاه جوش
اسپارک و …

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

قیمت خط تولید قالب های صنعتی بزرگ

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی صنعتی بزرگ، برابر با ۱۱۴۴۳۷۵ هزار ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت قالب های صنعتی بزرگ

بودجه: بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۹۶۶۲.۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۴۷۴۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۴۴۰۷.۵میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)