کنسرو

طرح تولید کنسروهای رژیمی

تولید کنندگان محصولات غـذائی بـه فکـر تولیـد محـصولات غـذائی مناسب با استفاده از شیرین کننده های غیر از شکر افتاده اند که در این میان شیرین کنندگان مـصنوعی مانند اسپارتام و سوربیتول موادی بوده اند که برای شیرین کردن مواد غذائی استفاده شده اند . ایـن دو ماده از طریق شیمیائی تولید شده و هر چند که خاصیت شیرین کنندگی دارند ولی فاقد انـرژی و ارزش غذائی همانند شکر می باشند . از طرف دیگر مصرف بیش از حد آنها سبب ایجاد بیمـاری هـای دیگـر مانند کم اشتهائی، اسهال و غیره می گردد . از این رو مصرف این مواد توسط موسسه استاندارد ممنـوع و یا محدود شده است . در طرح حاضر هدف تولید محصولات کنسروی شیرین ( انواع کمپوت ، مربـا و شـربت میـوه ) بـا استفاده از فروکتوز و استویا است . در این محصولات به دلیل عـدم اسـتفاده از شـکر ، قابلیـت مـصرف توسط افراد دیابتی وجود دارد و لذا به آنها اصطلاح محصولات رژیمی اطلاق می گردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت کنسروهای رژیمی

طرح توجیهی تولید مربای رژیمی: ۱۵۱۳۱۳۱۹

موارد مصرف و کاربرد کنسروهای رژیمی

محصولات مورد مطالعه ، در فهرست مواد غذائی منتج از محـصولات کـشاورزی قـرار دارنـد . ایـن محصولات بصورت مستقیم دارای مصارف غذائی برای انسان ها را دارند و لـذا کلیـه افـراد جامعـه بـه عنوان غذا و کمک غذا قابلیت مصرف آن را دارا می باشند . لیکن با توجـه بـر فرمولاسـیون خـاص در ساخت این محصولات و حذف مصرف شکر در آنـان ، محـصول تولیـدی در گـروه محـصولات غـذائی رژیمی طبقه بندی می گردد که مصرف آن برای افراد دیابتی و افرادی که چربی خون آنها بـالا اسـت ، مناسب و امکان پذیر خواهد بود .

اهمیت تولید کنسروهای رژیمی در کشور

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در کلیه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده غذائی مصرفی دارای کاربرد است ، ولی از نگـاه کـلان مـی تـوان گفـت کـه ایـن محـصولات اهمیـت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک محصول مصرفی می تـوان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد . البته تولید آن از سوی سازمان های خیریه مختلف مانند انجمن حمایت از بیماران دیـابتی توصـیه و حمایت معنوی می گردد ولی در هر صورت وضعیت فوق اهمیت استراتژیک به محـصولات طـرح نمـی دهد .

طرح تولید کنسروهای رژیمی

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید کنسروهای رژیمی

کانوایر سورت اولیه میوه و سبزی
تانک های شستشوی میوه و سبزی
ماشین پوست گیری
ماشین برش و آماده سازی
تانک تهیه شربت کمپوت
تانک تهیه شربت مربا
ماشین درب بند قوطی فلزی
دستگاه لیبل زن قوطی و شیشه و …

قیمت خط تولید کنسروهای رژیمی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کنسروهای رژیمی، برابر با ۷۸۶۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کنسروهای رژیمی

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۸۰۰ تن کمپوت
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۰ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۳۸۸۴ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)