لامپ

طرح تولید لامپ کم مصرف

هدف از اجرای طرح، احداث واحد صنعتی تولید انواع لامپهای کم مصرف به ظرفیت اسمی سالانه ۵۰۰ هزار عدد انواع لامپ کم مصرف (الکترونیکی)، ۱۰۰ هزار عدد ایگنیتور لامپهای گازی و ۳۰۰ هزار عدد انواع بالاست الکترونیکی (لامپ مهتابی) طی یک شیفت کاری ۸ ساعته و ۳۰۰ روز کاری در سال به منظور تامین بخشی از نیازهای رو به افزایش داخلی و خارجی می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و زیربنایی در حدود ۱۳۰۰ متر مربع احداث می گردد. وارد بازارهـای جهـان شد یکی از محصولاتی است که به دلیل کاهش مصرف انرژی و مشکلات زیست محیطی موجود در جهان امروز اهمیت فراوانی یافته است. اگـرچه مزایای فراوان اقتصادی و زیست محیطی برای لامپهای کممصرف عنوان شده اما رشد بـازار آن بـه دلایـل مخـتلف، از جملـه وجـود ماده سمی جیوه در تولید آن سریع نبوده و هنوز نتوانسته موقعیت مناسب مزیتهای خود را به دست آورد. اولـین لامـپهـای روشنایی در سال ۱۸۰۲ میلادی (۷۵ سال قبل از تولید کامل الکتریسیته توسط ادیـسون ) توسـط همفـری داوی در انگلستان تهیه شد. این لامپ که با کمک باطری کار میکرد و از تارهـای (فیلامنت ) پلاتینیوم برای ایجاد روشنایی استفاده مینمود، علاوه بر آن که روشنایی زیـادی نداشـت فیلامـنت های آن نیز طول عمر بسیار کوتاهی داشتند . در طول دهههای بعد از آن تـلاشهای فراوانی انجام شده و لامپهای زیاد با استفاده از فیلامنتهای گوناگون از جمله کربن ابداع شد اما هیچکدام طول عمر چندانی نداشتند

تاریخچه لامپ

در سـال ۱۸۷۹ ادیـسون پس از مدتها فعالیت با فیلامنتهای مختلف، با استفاده از کربن توانست اولـین لامـپهای معمولی با طول عمر مناسب را تهیه کند . در سال ۱۸۸۱ لویس لاتیمر لامپ هایی بـا فیلامـنت کربنـی کامـلتر و حبابهای بلوری اختراع نمود . در سال ۱۸۸۹ ادیسون اولین لامپ تجـاری معمولـی را بـرای استفاده عموم اختراع و در واقع عصر الکتریسیته آغاز شد و نهایتاً در سـال ۱۹۱۰ ویلـیام داویـد کولـیج با استفاده از تنگستن (فلزی از جنس کروم ) به عنوان فیلامنت،
لامپهای بادوامتر معمولی را به وجود آورد. تـلاشهـای فـراوان بعـدی عمـدتاً بـرای تهیه لامپهایی با گرمای کمتر و مصرف انرژی پایین تر صورت گرفت و لامپهای هالوژن و فلوئور سن ت به وجود آمد و سرانجام لامپ های کم مصرف یا لامپ های فلوئور سنت فشرده (کامپکت ) در دهه ۱۹۷۰ ساخته شد.

کاربرد (CFL) لامپ کم مصرف

امروزه روشنایی در جهان سهم مهمی از مصرف برق را به مصرف خانگی برق ۳۵ درصد از کل مصرف الکتریسیته در کشور را تشکیل میدهد و در این بین روشنایی بخش عمدهای از مصرف برق بخش خانگی را شامل میشود در کشورهای پیشرفته ۲۵ درصد از مصرف برق خانگی مربوط به روشنایی است. در ایران اطلاعات صحیحی وجود ندارد اما برآوردها نشان میدهد که نزدیک به ۳۰ درصد از مصرف خانگی مربوط به روشنایی است . با توجه به اهمیت روشنایی در مصرف انرژی استفاده از لامپهای کممصرف توسعه زیادی پیدا کرده است و سه هدف اصلی را دنبال میکند.

لامپ
مزایای استفاده از لامپ های کم مصرف

• میزان نوردهی هر لامپ کممصرف ۱۸ وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشتهای معمولی ۱۰۰ وات میباشد.
• امکان انتخاب رنگ نور( آفتابی ، مهتابی، رنگی ) براساس کاربرد و نیاز مصرفکنندگان
• کاهش هزینههای تعویض لامپ به واسطه عمر طولانی لامپ کممصرف
• کاهش مصرف برق دستگاههای سرمایشی خودکار به دلیل عدم تولید گرمای مزاحم
• ایجاد نور کاملاً یکنواخت و بدون لرزش و در نتیجه خستگی کمتر چشم

اهمیت استراتژیک محصول (CFL )در جهان

• کاهش مصرف انرژی و مزایای اقتصادی
• کاهش اثرات زیست محیطی مصرف انرژی
مدیـریت مـصرف برق شامل مجموعهای از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن بـه مـنظور بهیـنهسـازی و منطقـی کردن مصرف برق است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتـر بـه مطلوبـیت بهیـنهای در زمیـنه مـصرف دسـت یافـت . بـدینترتیب هم عرضهکننده و هم مصرفکننده برق به سود بیشتری دست خواهند یافت. در اثـر مدیـریت مـصرف بـرق بـ ا استفاده بهینه از انرژی الکتریکی افزایش تولید و توسعه سطح رفاه جامعه حاصل خواهد شد. چـون درآمـد حاصل از فروش برق تنها بخشی از هزینههای سرمایه گذاری صنعت برق را تامین میکند، از این رو این صنعت متکی به درآمدهای عمومی است و با توجه به لزوم صرفهجویی در مـصرف مـنابع ارزی ایـن صـنعت بـدون دسـتیابی به الگوی مناسب در مصرف برق با مشکلات جدی در تامین برق کشور مواجه خواهد شد لذا صرفه جویی در مصرف برق به صورت راه حلی استراتژیک مطرح میگردد.

بازار داخلی و رقبای آن لامپ های کم مصرف

برآوردی از میزان مصرف لامپ در کشور در دست نیست . بعضی از برآوردهای شرکتهای تولید برق، تعداد لامپ مورد استفاده در کشور را ۲۰۰ میلیون شعله میدانند. با توجه به استهلاک سالانه حداقل ۵۰ درصد لامپها، تعداد بازار کشور بطور مسلم بیش از ۸۰ میلیون لامپ سالانه میباشد. در سال ۱۳۸۴ برآوردهای رسمی بازار لامپ در ایران را سالانه حدود ۸۰ میلیون عدد برآورد کرده بودند . تعداد خانوارهای ساکن در کشور ۵/۱۷ میلیون و تعداد واحدهای صنفی نزدیک به ۵/۲ میلیون میباشد با توجه به افزایش روند تشکیل خانوار و محل کسب و کار جدید در ایران به نظر میرسد که مصرف لامپ سالانه رشدی معادل ۱۰ درصد کمتر ازمتوسط رشد خانوار ) خواهد داشت . از سوی دیگر اگر مصرف لامپ کممصرف در ایران مانند متوسط جهانی آن یعنی ۲۰ درصد کل مصرف لامپ فرض شود مصرف لامپ کم مصرف از ۱۸ میلیون عدد در سال ۱۳۸۵ به نزدیک ۲۶ میلیون عدد در سال ۱۳۸۹ خواهد رسید.

اجزای تشکیل دهنده لامپ مصرفی

اجـزاء تـشکیل دهـنده محـصول CFL بـسیار متـنوع هـستند زیـرا انـواع مخـتلف آن از طـریق تکـنولوژیهـای گوناگـون تهـیه شدهاند . لامپهای کممصرف غالبا به صورت لولهای صاف یا پیچخورده به بازار عرضه میشوند . اما بطور کلی اجزاء ترکیبی یک لامپ کممصرف از لامپ و سـرپیچ تـشکیل شـده کـه بـه صورت یک پارچه یا مجزا و در انواع شکلها و رنگهای مختلف تولید میشوند . عملکرد آنها به قرار زیر است:

• لامپ
در تمـام لامـپهـای فلوئورسنت به بخار جیوه کم فشار درون لامپ انرژی داده میشود
کـه در نتـیجه آن اشـعه مـاوراء بـنفش تولـید میگردد این اشعه توسط فسفری که سطح داخلی حباب لامپ با آن پوشیده شده جذب شده و اشعه به نور برگردانده میشود.

• سرپیچ
سرپیچها ولتاژ اصلی برای روشنشدن و روشن ماندن لامپ را تولید میکنند این قطعات انـرژی اندکـی بـرای فعالـیت خـود لازم دارند . سرپیچ ها در ۲ نوع مغناطیسی و الکتریکی موجـود مـیباشـند. سرپیچهای مغناطیسی از یک هسته فلزی و فنر مسی تشکیل شده اند. ایـن سـرپیچهـا وزن زیادی داشته (۱۲۰ تا ۴۵۳ گرم ) و برای لامپ های کم قدرتتر بکار بـرده مـیشـوند . سـرپیچهای الکتریکی از یک برد مدور و اجزاء الکتریکی تشکیل شده اند. ایـن سـرپیچ ها کارآیی بیشتری دارند اما ممکن است سبب ایجاد جریانات تداخلی الکترو مگنتیک شوند . وزن سرپیچهای الکتریکی کمتر و تنوع آنها هم بیشتر است.

کد آیسیک مرتبط با طرح تولید لامپ کم مصرف

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت ها و زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به بررسی های انجام شده کد آیسیک طرح تولید لامپ کم مصرف به شرح جدول ذیل می باشد.

نام محصول
Product Name
کد آیسیک
لامپ کم مصرفEnergy saving lamps۳۱۵۰۴۱۲۳۱۹
لامپ کم مصرف CFLCompact fluorescent lamps۳۱۵۰۵۱۲۳۲۰
لامپ کم مصرف FPLLow power flat panel lamp۳۱۵۰۵۱۲۳۲۱
لامپ کم مصرف PPLLow power polypropylene lamp۳۱۵۰۵۱۲۳۲۲

 

کد تعرفه گمرکی مرتبط با طرح تولید لامپ کم مصرف

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصولProduct Nameکد تعرفه گمرکی
لامپ کم مصرفEnergy saving lamps۸۵۳۹۳۱۲۰|۸۵۳۹۳۱۴۰
لامپ کم مصرف CFLCompact fluorescent lamps۸۵۳۹۳۱۲۰
لامپ کم مصرف FPLLow power flat panel lamp۸۵۳۹۳۱۴۰
لامپ کم مصرف PPLLow power polypropylene lamp۸۵۳۹۳۱۴۰

 

بررسی بازار لامپ کم مصرف

بررسیها و مطالعات انجام شده در جهان و ایران نشان میدهد که لامپ های کممصرف در ایران بـه انـدازه کافـی تولـید نـشده و سـهم عمـده بازار داخلی در اختیار واردات می باشد . با توجه به سیاسـت هـای جهانی در جهت کاهش انرژی و بهبود محیط زیست، فعالیتهای مستمری از سوی دولـتها برای ترغیب مردم در جهت استفاده از لامپ های کم مصرف وجود دارد . بنابر این میزان اسـتفاده از ایـنگونه لامـپ هـا روز بـه روز افـزایش خواهد یافت . علاوه بر بازار داخلی که نیاز به لامـپ هـای کـممـصرف در آ ن زیـاد اسـت، بازارهـای مـنطقه بـه ویـژه عـراق و افغانستان و کـشورهای شمالی ایران از جمله مناطقی هستند که در صورت اشباع بازار داخل میتوانند مناطق صادراتی این محصول باشند. بنابراین محصول از نظر بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد و به نظر میرسد در سالهای آتی از شرایط مناسب تری نیز برخوردار خواهد بود.

وضعیت واردات و صادرات لامپ کم مصرف

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات لامپ کم مصرف در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح-تولید-لامپ-کم-مصرف-(7)

وضعیت واحد های فعال طرح تولید لامپ کم مصرف

در جدول زیر تعداد و ظرفیت واحدهای فعال طرح تولید لامپ کم مصرف در کشور به تفکیک استان آمده است .

استانشهرستاننام محصولظرفیتواحد سنجش
اصفهاناصفهانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۵۰۰۰۰۰عدد
اصفهانکاشانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۱۰۰۰۰۰۰عدد
اصفهانکاشانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۶۰۰۰۰۰عدد
بوشهربوشهرانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۰۰۰۰۰۰عدد
اصفهانکاشانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۰۰۰۰۰۰عدد
اصفهانکاشانلامپ LED۳۰۰۰۰۰۰عدد
آذربایجان شرقیبنابانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۱۰۰۰۰۰۰عدد
آذربایجان شرقیبنابلامپ LED۱۰۰۰۰۰۰عدد
اصفهانخمینی شهرچراغ های LED دار۱۰۰۰۰۰عدد
خراسان رضویمشهدانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۷۰۰۰۰عدد
خراسان رضویمشهدانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۰۰۰۰۰۰عدد
خراسان رضویمشهدانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۱۰۰۰۰۰۰۰عدد
خراسان رضویمشهدانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۲۵۰۰۰۰عدد
زنجانزنجانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۵۰۰۰۰۰۰عدد
سمنانسمنانلامپ LED۳۶۰۰۰۰۰۰عدد
فارسزرقانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۶۲۵۰۰۰عدد
کرمانرفسنجانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۲۰۰۰۰۰۰عدد
مرکزیاراکانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۳۰۰۰۰۰۰عدد
مازندراننوشهرلامپ LED۶۷۲۰عدد
گلستانگرگانانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۱۰۰۰۰۰۰عدد
قزوینالبرزانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۲۰۱۳۰۰۰۰عدد
قزوینقزوینانواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی۲۷۰۰۰۰۰عدد
جمع ظرفیت اسمی (واحدتن)۱۰۲,۹۸۱,۷۲۰عدد

 

صادرات لامپ به کدام کشورها سودآور است؟

صادرات لامپ با توجه به اینکه تنوع و تکنولوژی آن روزانه در حال تغییر است و باعث می‌شود که تقاضا و بازار مصرف دائمی داشته باشد بسیار پرسود است. تا دیروز مردم لامپ‌های گرمایی و المنتی و تنگستنی را استفاده می‌کردند، بعد به لامپ‌های مهتابی و بعد به لامپ‌های کم‌صرف تبدیل شد. اکنون نیز به لامپ‌های LED و SMD و … تبدیل شده که هر کدام تقاضای خود را دارند. پس صنعت رو به رشدی و ارزآوری است.
لامپ یک نوع منبع روشنایی مصنوعی است که شامل یک منبع نوری و قطعات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مثل حباب، اتصالات، به همراه مدارات راه انداز، مثل بالاست، خازن و … می‌شود که در یک شیشه قرار داده شده‌اند، و از آن‌ها جهت تبدیل انرژی الکتریکی به روشنایی کمک می‌گیرند.

آمار صادرات لامپ

لامپ رقم کل صادرات: ۷,۹۳۸,۹۸۳,۰۰۰ دلار
لامپ میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۱۲- درصد
لامپ میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۱۲- درصد
لامپ میانگین فاصله از کشور وارد کننده: ۵,۲۳۹ KM

آمار واردات لامپ

رقم کل واردات: ۸,۱۶۳,۲۵۵,۰۰۰ دلار
میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۱۲- درصد
میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۱۴- درصد
میانگین فاصله از کشور صادر کننده: ۵,۵۵۷ KM

صادرکنندگان لامپ

چین بیشترین میزان صادرات لامپ در جهان با ۳۳ درصد و ۲,۶۴۶,۴۹۷ هزار دلار در بازار جهانی انجام می دهد. آلمان، ژاپن، آمریکا و لهستان به ترتیب در رتبه های بعدی صادرات این محصول قرار دارند.
در نمودار کشورهای واردکننده محصولات روشنایی آمریکا اولین رتبه در بازار جهانی را دارد. چین و آلمان در رتبه های بعدی قرار دارند. میزان واردات آمریکا ۱۲ درصد از سهم بازار جهانی و ۱,۰۱۵,۹۰۳ هزار دلار است.

لامپ

حوزه لامپ و سایر محصولات روشنایی، با توجه به تنوع زیاد، سلیقه و شکل و ساختارهای متفاوت، هم می‌تواند بازار پرسودی باشد هم بازاری است که تنوع آن باعث می‌شود تا مشتری‌ها بتوانند به خوبی با شما کار کنند. قیمت کلید و پریز و مسائل مرتبط به روشنایی، انواع لامپ‌ها و سیستم‌های روشنایی مختلفی که استفاده می‌شود، آنچنان مشخص نیست و رنج آن می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مشتری‌های شما در بازار داخلی از یک پیمان‌کار ساختمانی که برای پروژه خود جنس می‌خواهد تا یک شرکت یا مغازه الکتریکی که برای تأمین مغازه خود جنس می‌خرد، متنوع است. حتی کسی که می‌خواهد برای کشور دیگری پروژه‌ای را اجرا کند و به این وسایل نیاز دارد. این وسایل در ایران تولید می‌شود.

نرخ رشد کشورهای واردکننده لامپ

لامپ

در بین کشورهای واردکننده لامپ اتیوپی بازاری با رشد مثبت یکساله و هم پنج ساله داشته است.
حوزه لامپ بسیار خاص است و از طرفی ظرفیت صادراتی آن هم بسیار زیاد است. تمام کشورهای همسایه، کشورهای در حال توسعه، کشورهای دورتر مثل آفریقا و آمریکای جنوبی و حتی کانادا و آمریکا هم می‌توانند به عنوان مقصد صادراتی برای صادرات لامپ باشند.
بیشترین ظرفیت و پتانسیل صادراتی برای صادرات لامپ از ایران با توجه به ظرفیت بازار را کشورهای زیر دارا هستند:
چین
کره جنوبی
هند
آلمان
آمریکا
کشورهای ترکیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و سوئد نیز می توانند به عنوان مقاصد صادراتی مناسب در نظر گرفته شوند.

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید لامپ کم مصرف

ظرفیت تولید سالیانه : ۴ میلیون عدد
نرخ برابری دلار : ۳۰۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۴۰۰۰ مترمربع
زیربنای ساختمان ها : ۲۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز :۴۵ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۲۱ میلیارد تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۹ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۴۲ درصد


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۴ امتیاز)