متیل-امین

طرح تولید متیل آمین

این مـواد جـز مـواد واسـطه محـصولات پتروشیمی هستند و بر حسب تعداد کربن گروه آلکیل از C1 تا C6 طبقه بندی می شوند و شامل متیل آمین هـا، اتیل آمین ها، پروپیل آمین ها، بوتیل آمین ها و سیکلوهگزیل آمین می باشند. مونومتیل آمین یا متیل آمین با نام های متان آمـین یـا آمینومتـان، دی متیـل آمـین بـا نـام متیـل متـان آمـین شناخته می شود .این مواد در دمای محیط به شکل گازی با بوی آمونیاکی کـه در آب، الکـل و اتـر محلـول هـستند، همچنـین بـه صورت خالص بسیار قابل اشتعال و سمی می باشند، لذا هر یـک از ترکیبـات فـوق بـه صـورت محلـول در آب در مخازن تحت فشار با درصدهای وزنی مشخص در بازار عرضه می گردنـد.

موارد مصرف و کاربرد تولید متیل آمین

ولید سموم سوین ، تولید حلال نرمال متیل پیرولیدون، تولید آلکیل آلکانول آمین ها و تولید ماده فعال سطحی متیل تـائورات کـه در صـنایع نـساجی و شـوینده ، تولیـد مـوادی چـون دی متیـل اوره، کافئین، در ساخت مواد منفجره به صورت مونو متیل آمین نیترات مصرف می شود.

اهمیت تولید متیل آمین در کشور

در مجموع نمـی تـوان بـا توجـه بـه سـادگی فرایند تولید و نوع کاربرد ها این ماده کالای استراتژیک به شمار نمی رود.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید متیل آمین

سیستم سختی گیر آب
سیستم تامین آب خنک کننده
سیستم تامین آب فرآیندی
سیستم تغذیه آب بویلره
تاسیسات برق
مخازن ذخیره
سیستم تامین بخار و …

قیمت خط تولید متیل آمین

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید متیل آمین ، برابر با ۴۹۷،۷۴۵،۲۹۶ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت متیل آمین

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۲۷ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۴۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۷۲ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۸۷۵،۱۳۷،۱۵۲ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)