طرح تولید محلول بلودومتیل

ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﯾـﮏ ﻣـﺎده رﻧﮕـﺰای ﻓﻮﻧﮑـﺴﯿﻮﻧﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رد-اﮐـﺲُ اﯾﻨـﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﮐـﺮده و درﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه دارای رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ/ بی رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮی زده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣـﯽ شود، آزﻣـﺎﯾﺶ، اﺣﯿﺎی ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ اﺳﺖ .ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﺋﻮزﯾﻦ ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ در ﮐﺸﺖ میکروب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر می رود. ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠـﻮ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ نیز اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد.

موارد مصرف و کاربرد محلول بلودومتیل

ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻤﻰ اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮى ﺑﻪ دارو، ﭘﺎدزﻫﺮ در ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ، رﻧﮓ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺑﺮاى ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬارى ﻃﺒﻰ و ﺟﺮاﺣﯽ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎى ادراری اﮔﺰاﻻﺗﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘر، ﺳﯿﺘﺮوﺑﺎﮐﺘر کاربرد دارد.

اهمیت تولید محلول بلودومتیل در کشور

ﻧﮑﺮوز ﮐﺒﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮوﻣﺎی ﺑﻼﻧﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻓﺮد اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺳﻌﺖ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﮑﺮوز ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﻓﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ در ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ و زﻧﺪه ﮐﺒﺪ ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﻗﺒﻼ در درﻣﺎن ﻣﻮارد ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻤﯽ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ استفاده می ﺷﺪ. در درﻣﺎن آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم ﺧﻮراﮐﯽ آن در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﭘﻼک ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﻧﺪان و ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﯿﺴﺘﻮل در ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید محلول بلودومتیل

ﻫﻤﺰن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر
ﭘﻤﭗ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺰن
ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺗﺠﻬﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
دﻣﺎﺳﻨﺞ آﻧﻼﯾﻦ

قیمت خط تولید محلول بلودومتیل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید محلول بلودومتیل برابر با ۱۸۷۵۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت محلول بلودومتیل

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۶ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۵۴۹۱۵۰۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۴۰۳۲۰۲۵۰ هزار ریال
سرمایه کل: ۷۵۸۱۱۷۵۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)