3534

طرح تولید واگن باری

واﮔﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واگنهای ﺑﺎری از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ در دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ دوﻣﺤﻮره و ﺑﻮژیدار، و از ﻧﻈﺮ ٔ ﻧﻮع اﺗﺎق ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و روﺑﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت واگن باری

طرح توجیهی تولید واﮔﻦ ﺑﺎری ﺳﺒﮏ: ۳۵۲۰۱۲۱۲
طرح توجیهی تولید واﮔﻦ ﺑﺎری سنگین: ۳۵۲۰۱۲۱۳

موارد مصرف و کاربرد واگن باری

از واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد . ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎع زﯾﺎد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺣﻤﻞ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و روﻏﻨﯽ و …

اهمیت تولید واگن باری در کشور

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﺒﻮری ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﭘﺮﺳﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ، ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ دارد .و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

طرح تولید واگن باری

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید واگن باری

ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ورق بر
اره آﺗﺸﯽ
اره آب ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮاش
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻮش ﺑﺮق
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻢ
ﻓﯿﮑﺴﭽﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﺗﺮاش دوﻣﺘﺮی

قیمت خط تولید واگن باری

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید واگن باری، برابر با ۲۶۰۹۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت واگن باری

بودجه: بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰۰ دستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۳۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۸۷۸۷۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۵۳۰۳۷.۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۴۰۹۰۷.۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)