طرح تولید پمپ روغن

اویل پمپ دستگاهی است که روغن موتور را با فشار به قطعات متحرک موتور می رساند. پمپ روغن ممكن است با توجه به نوع موتورها در داخل ياخارج از كارتر نصب گردد معمولا دنده آن بطور مستقيم يا غير مستقيم با ميل دلكو يا به وسيله دنده مورب ميل سوپاپ مي چرخد درنتيجه روغن را تخليه كرده به كانالهاي روغن مي رساند.
سیستم روغنکار ماشین با به گردش در آوردن روغن در مجار تعب شده وظایف زیر را انجام دهد:
اولین و مهمترترین وظایفه روغن چرب کنندگی و روانکاری قطعات درحین کار می باشد.
خنک کنندگی
پاک کنندگی
آب بندی
ضربه گیری
با توجه به اينكه كالاي مورد بررسي در اين طرح پمپ روغن روتوري يا گردشي (دنده داخل) Pump Rotor ميباشد لذا در اين بخش طرز كار اين محصول مورد بررسي قرار ميگيرد.
اين اويل پمپ داراي دو روتور (دنده) داخلي بيروني است. روتور داخلي در مركز پمپ قرار گرفته دندانه هاي آن به سمت خارج است در صورتيكه روتور بيروني داراي دندانه هاي داخلي مي باشد. هر دو روتور داخل هم بوده و نسبت به يكديگر بطور اكسانتريك (خارج مرك ) قرار گرفته اند. اين دو روتور داخل بدنه پمپ قرار گرفته به هنگام گردش روتور داخلي بوسيله محور گردان كه حركت خود را از ميل سوپاپ مي گيرد به گردش در مي آيد. در حين گردش روغن موجود بين دو دندانه روتور داخلي و بيروني با فشار از لوله خروجي بيرون مي رود. پمپ های روتوری در فشار کمتری نسبت به نوع دنده ای کار می کنند. پمپ روغن نوع روتاري حركت خود را بوسيله يك چرخ دنده از جلويی موتور مي گيرد.
يك صافي روغن درلوله مكش نصب شده است. موتورهاي تنفس طبيعي داراي پمپ روغن نوع 3/4 دور وموتورهاي توربو شارژ از نوع 6/7 دورميباشند ازطريق محفظه شير فشار شكن وفيلتر روغن نوع CANISTER جريان روغن درمسيرهاي اصلي كه درطول بدنه سيلندر قراردارند، امكان مي يابد.

 

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید پمپ روغن

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک پمپ روغن خودرو 2912412385

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید پمپ روغن

با جستجو در اطلاعات گمرک تا امروز تعرفه گمرکی اختصاصی به این محصول اختصاص نیافته لذا میزان واردات و صادرات آن نا مشخص میباشد.

فرآيند توليد پمپ روغن روتوری

1-ورق فولادی و توري توسط گيوتين به تسمههايي به عرض متناسب تبديل ميشود.
2-تسمه هاي توليدي توسط پرس به فرم گسترده قطعه تبديل شده كه اين عمل با قالب برش انجام ميشود.
3-قطعات برش خورده در قالب كشش به فرم نهايي خود تبديل ميشوند.
4-مهره هاي اتصال به قالب صافي روغن جوشكاري ميشوند. قاب صافي روغن از ورق فولادي توليد شده است مهره اتصال روتراشي شده تا پلهاي در يك طرف آن ايجاد نشود. سپس توري خمكاري شده روي قاب پرچ ميشود اين عمل با ماشين لب برگردان انجام ميشود.
5-ميلگرد فولاد توسط ماشين تراش با ابزار چرخان بصورت پله تراشي و داخل تراشي شده در ميآيد.
6-دنده آماده شده در واحدهاي بيرون از كارگاه تحت عمليات حرارتي قرار ميگيرد.
7-ساير مواد مانند ميلگرد و لوله براي توليد محور اصلي، بوشها و قطعات ديگر توسط ماشين تراپ تراشکاري ميشوند سپس بريده مي گردند.
8-بعضي قطعات توليدي در رديف 7 مانند محور اصلي به غيرسوپاپ احتياج به عمليات سوراخکاري دارند اين عمل توسط دريل انجام مي شود و سپس قطعات جهت مرحله بعدي آماده ميگردند.
9-قطعات توليد شده در مراحل 7/8 جهت رسيدن به خواص فيزيکي مورد نياز بايد تحت عمليات حرارتي قرار گيرند. عمليات حرارتي مذكور ابتدا با سختكاري قطعات در دماي ٨٣٠ درجه سانتيگراد آغاز شده و سپس قطعات در آب يا روغن سريع سرد با دماي ٢٥٠‐١٨٠ درجه سانتيگراد قرار ميگيرند. در مورد محور اصلي پمپ پس از انجام عمليات حرارتي بايد سنگ زني انجام شود اين عمليات در کارگاه های خارج از واحد انجام مي گيرد.
10-پوسته هاي آلومينيومي ريخته شده بايد توسط ماشين تراش، تراشکاري شوند تا سطوح آب بندي آنها صيقلي میگردد اين عمل توسط تراش يونيورسال و فيکسچر مخصوص براي افزايش سرعت کار انجام مي شود.
11-در اين مرحله پوسته هاي آلومينيومي سوراخکاري مي شود و سوراخهاي محل اتصال روي آنها انجام مي شود سپس در مورد پوسته خروجي روغن روي سه سوراخ قلاويزکاري انجام مي شود.
12-در اين بخش قطعات خريدني و قطعات آماده شده روي هم مونتاژ مي شوند و محصول تحت آزمايش قرار ميگيرد. پس ازتاييد کار محصول بسته بندي شد و براي فروش ارسال ميشود

بررسي اهميت استراتژيکي کالا در دنياي امروز

در صنعت قطعه سازي خودرو در چند سال اخير مي توان دريافت که کالاهاي عرضه شده توسط رقباي جديد در بازارهاي جهاني به سرعت جايگزين کالاهاي ايراني شده و صادرکنندگان ايراني با از دست دادن سهم خود از بازار در حاشيه قرارگرفته اند در اين راستا بهره گيري از استعدادها و توانمندي هاي بالقوه مزيتهاي نسبي موجود و قابل خلق، ارتقا بهرهوري عوامل توليد، دستيابي به دانش نوين، مهارتها و فن آوري هاي روز، در اختيار قراردادن اطلاعات بازرگاني صحيح و به هنگام به صادرکنندگان، بهره گيري از تجهيزات نوين در امر ارتباطات و شناخت بازارهاي هدف صادراتي و ويژگي هاي آنها جهت تحقق بخشيدن به اهداف برنامه جهش در صادرات کالاهاي غيرنفتي از اهميت بالايي برخوردار است.
بدين منظور شناخت کالاهاي مزيت دار کشور از جمله قطعات خودرو از يک سو و شناخت بازارهاي هدف صادراتي اين محصولات از سوي ديگر مي تواند در توسعه پايدار صادرات کالاها و خدمات غيرنفتي کمک شاياني نمايد. پمپ روغن وسايل نقليه از نظر استراتژيكي اهميت ويژه اي نداشته و تنها با توجه به مفروضات عنوان شده و اثر اين عوامل در افزايش كيفيت و توليد ميتواند بر روي صادرات اين محصول اثر گذار گردد.

 

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

با توجه به اينكه كالاي مورد بررسي در اين طرح پمپ روغن روتوري ميباشد لذا به نظر ميرسد تنها كالاي جايگزين اين محصول پمپ روغن از نوع دنده اي و سوزني ميباشد لذا در اين بخش پمپ روغن دنده اي (دنده بيرون) Gear Pump و سوزني مورد بررسي قرار ميگيرد.
در پمپ روغن دندهاي دو عدد چرخدنده هم قطر با تعداد دنده هاي مساوي در داخل بدنه (پوسته) پمپ قرار ميگيرند. اين دو چرخدنده ساده كه يكي روي محور هرز گرد (گردان) و ديگري روي محور اصلي قرار مي گيرد نيروي محركه خود را از ميل لنگ يا ميل بادامك مي گيرد. در عم دو چرخدنده در جهت هاي عكس يكديگر دوران مي كنند. روغن از دريچه ورودي (سوپاپ ورودي) به درون بدنه وارد مي شود در بين دندانه هاي چرخدنده متحرك و ديواره هاي اطراف بدنه پمپ گير مي كند به اين ترتيب روغن اطراف لبه هاي خارجي چرخدنده حركت مي كند و سپس توسط سوراخ خارجي و از دريچه تخليه مقابل تخليه مي شود.

شرايط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی جهت صادرات محصولات توليدي طرح هيچگونه شرايط و محدوديتي وجود نـدارد

پيش بيني عرضه در بازار آينده کشور

عرضه پمپ روغن وسايل نقليه در آينده پيشبيني ميشود از طريق توليد واحدهاي فعال و راه انـدازي طـرح هـاي در حال ايجاد و همچنين واردات انجام گيرد که در ادامه به بررسي هريك پرداخته ميشود.

وضعیت واحد های فعال تولید پمپ روغن

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید پمپ روغن در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات پمپ روغن

نمودار واردات و صادرات پمپ روغن در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید پمپ روغن

ظرفیت تولید سالیانه : 40 هزار عدد
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 1400 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 27 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 450 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 36 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.