طرح تولید کانتینر و کانکس یخچال

طرح تولید کانتینر و کانکس یخچال

پیشرفت تکنولوژی در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقـل تمـام سـعی و کوشـش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد. یکی از این پدیده‌ها کـه باعـث تـسهیل حمل و نقل بین المللی می‌گردد حمل کالا بوسیله کانتینر (Container) است.

اصولاً استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰ رایج گردید. اصولاً کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد وارد بازار حمـل و نقـل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه‌های حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند.
کانتینر ها از بدو پیدایش خود ، یعنی حدود نیم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاری فراوانی را پشت سر گذاشته اند. کانتینرها ابتدا از چوب ساخته می شد که هنوز نوع چـوبی آن وجود دارد. امروزه اغلب کانتینرها از آهن ساخته شده است. کانتینر هایی که از فایبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسیار سبک و جابجایی آن ساده تر است.در سالهای اخیر کانتینر هـایی از جنس آلومینیوم به بازار عرضه شده که بسیار مقاوم و سبک است. کانتینر های یخچالی که محصولات مورد نظر طرح حاضر می باشـند ، دارای اسـکلت دوجـداره بـوده و مجهز به سیستم سرد کننده نیز هستند و به همین دلیل درجه حرارت در داخل کانتینر حتی تا زیر صفر نیز رسانده شده و بدین طریق از فساد محصولات و مواد غذایی جلوگیری می شود. تولید و ساخت کانتینر ها ضمن اینکه از استانداردهای بین المللی تابعیت می کند باید براساس معیارهای سازمان بین المللی استاندارد ایران نیز باشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت کانتینر و کانکس یخچال

طرح توجیهی تولید نواع کانتینر: ۳۴۲۰۱۳۵۰
طرح توجیهی تولید کانکس فلزی: ۲۸۱۱۱۱۵۴

موارد مصرف و کاربرد کانتینر و کانکس یخچال

کانتینرها برای حمل کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اقلام را می‌توان به عنوان بسته بندی یا ظرف نهایی دانست که کالاها در داخل آن قرار داده شده و به مقصد حمل و تحویل مشتری می‌گردد. در طرح حاضر هدف تولید کانتینر یخچال می‌باشد. این کانتینرها به منظور حمل کلیه کالاهایی که نیازمند حمل در برودت و سرما می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فرض کنید که صادر کننده‌ای قصد صدور میوه به کشورهای دیگر را دارد. لذا ایشان محصولات خود را در داخل کانتینر قرار داده و کانتینر پر به روی کشتی حمل و سپس توسط کشتی به مقصد مورد نظر ارسال و در آنجا تحویل مشتری می‌گردد.

اهمیت تولید کانتینر و کانکس یخچال

به منظور بررسی اهمیت کانتینرها همین بس که بدون حضور آنها، حمل بخـش عمده‌ای از کالاهـا امکان ناپذیر است. بنابراین می‌توان از این کالاها به عنوان یک کالای استراتژیک یاد کرد.

عرضه محصول در بازار

با عنایت به اینکه شماره تعرفه کانتینر یخچال نامشخص است و طبق تحقیقات انجام شده کدهای تعریف شده شامل انواع محصولات از کانتینر یخچالی در ابعاد مختلف تا تریلر و یونیت سرد کننده را در گزارشات سازمانهای مرجع ازجمله، صنعت معدن و تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی و … شامل میشود، بنابراین در خصوص واردات دقیق محصول مورد نظر طرح و همچنین وضعیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نمیتوان نظر قطعی داد، و گزارشات و آمار ارائه شده نزدیک ترین تخمین به کانتینر سردخانه دار میباشد.
با انجام بررسی های میدانی و پرسش از تولیـد کننـدگان فعال کشور، نتیجه گیری شده است که محصولات متنوع وارداتـی در کـشور وجـود داشـته و در حـال استفاده می باشد. نکته دیگر در مورد کانتینر های یخچال این است که این کالاها با توجـه بـه ماهیت فنی و محل های کـاربرد آنهـا ، دارای ارتبـاط تنگاتنـگ بـا شـرکت هـای خـارجی داشـته و از محصولات آنها استفاده می نمایند.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد کـانتینر در صـنعت حمـل و نقـل همانند شیشه نوشابه در سوپرمارکت ها می باشد. همانطوریکه می دانـیم در مـورد شیـشه نوشـابه هـا صرف نظر از کارخانه تولید کننده(البته منظور مارک های یکسان است) مـشتری ایـن امکـان را دارد. که شیشه پر نوشابه را از شهری خریداری کرده و پس از مصرف نوشـابه آن شیـشه خـالی را در شـهر دیگری از کشور و به هر سوپر مارکت دلخواه عرضه و اقـدام بـه خریـد نوشـابه پـر نمایـد. در مـورد کانتینرها نیز از آنجائیکه بیشترین کاربرد آنها در حمل و نقل بین المللی می باشد، مشتری کانتینر خالی را از کشور مبداء واردات خود تهیه و پس از حمل کالا بـه ایـران، کـانتینر خـالی را بـه شـرکت هـای کشتیرانی عودت نماید و به همین دلیل نیز در ورود کالا به همراه کـانتینر ، گمـرک کـشور صـرفا بـار داخل کانتینر را مد نظر قرار داده و به کانتینر به عنوان ظرف بسته بندی کالا توجه نمایـد. (بـه همـین دلیل در مستندات وزارت بازرگانی سوابقی از ورود کانتینر به کشور وجود ندارد) لذا در این سیکل کار ، مسلما شرکت های کشتیرانی علاقه مند به خرید کانتینر از شرکتی هستند که در اسرع وقت و به میزان مورد نیاز کانتینر در اختیار آنهـا قـرار دهـد . در شـرایط کنـونی ضـعف تولیـدکنندگان داخلی سبب شده است که انواع کانتینرهای خارجی در بازار کشور مشاهده شود. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که در کشورمان واردات کانتینر وجود داشـته ولـی ثبـت آن در وزارت بازرگانی صورت نمی گیرد . لذا مطابق اظهارات دست اندرکاران این صنعت حداقل به میزان سی درصد تولید داخل کانتینر خارجی در بازار وجود دارد.

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

وضعیت بازار محصول (ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از مطالعات بازار، راه اندازی کارخانه تولید کانتینر یخچالی، فرصت مناسبی را پیش روی سرمایه گذاران قرار میدهد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻓﻮق، ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)
• لحاظ کردن نقطه سربه سر (نقطه سر به سر فروش، مطابق با محاسبات از ۱۷ درصد در سال اول شروع شده و با افزایش ظرفیت تولید سالیانه به ۹ درصد در سال پایان بهره برداری میرسد.)
• توجه به حداقل سود مورد انتظار
• توجه به ظرفیت اسمی خط تولید
برای هر روز یک شیفت کاری ۸ ساعته در نظر گرفته شده که ماکزیمم تولید یک روز به صورت زیر خواهد بود:
دستگاه ۳ = تولید در هر روز
تعداد روز کاری در سال، ۲۵۰ روز در نظر گرفته میشود که ظرفیت تولید سالیانه به صورت زیر خواهد بود.
دستگاه

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید کانتینر و کانکس یخچال

گیوتین ورق بر
ماشین اره آب صابونی
ماشین اره آتشی
دستگاه جوش برق
کوره رنگ
ابزارآلات عمومی کارگاه فلزکاری

طرح تولید کانتینر و کانکس یخچال

قیمت خط تولید کانتینر و کانکس یخچال

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کانکس و کانتینر ۳۱۲۰ میلیون ریال، بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کانتینر و کانکس یخچال

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰ دستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۶ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۹۳۲۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۶۴۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۳۵۷۲۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)