طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

سیستم مکان یابی جهانی یک سیستم هدایت ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳــﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ای از 24 ﻣﺎﻫﻮاره درﮔﺮدش ﻛـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 11 ﻫﺰارﻣـﺎﻳلی و در ﺷﺶ ﻣﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﺒﺮی و ﻣﺴﻴﺮﻳﺎبی ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷـﺒﻜﻪ ای ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻮاره ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت دﻓﺎع اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣـﺪار ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﻧد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮایﻣﺼﺎرف ﻧﻈﺎمی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎل 1980 اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤـﻮمی آن آزاد و آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮایی و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﮕﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻫﻴﭻ ﺣﻖ اﺷﺘﺮکی ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻳﮕﺎن است.

موارد مصرف و کاربرد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

در زمینه های نظامی، کاربردهای نقشه برداری، تجاری، ناوبری دریایی، قایقرانی، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی، اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮﻓﻪ ای درﻋﻤﻠﻴﺎت زﻣﻴنی، ﺣﺮﻛﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ درﺟﺎده، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ رانی رالی.

اهمیت تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS در کشور

ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳبی ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﻛﺮدن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ ولی اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ می رﻓﺖ. در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی را میﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زاوﻳﻪ ﺳﺘﺎره ﺷﻤﺎلی ﺑﺎ ﺧﻂ اﻓﻖ اﻧﺠﺎم می دادﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ نمیﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸتی ها در اﺛﺮ ﻧﺎوﺑﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻢ میﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻴﺪا نمیﺷﺪﻧﺪ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

خط مونتاژ کامل
تجهیزات تست و آزمایشگاهی

طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

قیمت خط تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیستم موقعیت یاب جهانی GPS))، برابر با 12750000 هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

بودجه: بین 1 تا 2 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 50000 عدد
مساحت زمین مورد نیاز: 2000 مترمربع
مساحت سالن تولید: 500 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 24 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 30428750 هزار ریال
سرمایه در گردش: 99775797.5 هزار ریال
سرمایه کل:130204548 هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.