طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

سیستم مکان یابی جهانی یک سیستم هدایت ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳــﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ای از ۲۴ ﻣﺎﻫﻮاره درﮔﺮدش ﻛـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ۱۱ ﻫﺰارﻣـﺎﻳلی و در ﺷﺶ ﻣﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﺒﺮی و ﻣﺴﻴﺮﻳﺎبی ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷـﺒﻜﻪ ای ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻮاره ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت دﻓﺎع اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣـﺪار ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﻧد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮایﻣﺼﺎرف ﻧﻈﺎمی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎل ۱۹۸۰ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤـﻮمی آن آزاد و آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮایی و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﮕﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻫﻴﭻ ﺣﻖ اﺷﺘﺮکی ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻳﮕﺎن است.

موارد مصرف و کاربرد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

در زمینه های نظامی، کاربردهای نقشه برداری، تجاری، ناوبری دریایی، قایقرانی، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی، اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮﻓﻪ ای درﻋﻤﻠﻴﺎت زﻣﻴنی، ﺣﺮﻛﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ درﺟﺎده، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ رانی رالی.

اهمیت تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS در کشور

ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳبی ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﻛﺮدن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ ولی اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ می رﻓﺖ. در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی را میﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زاوﻳﻪ ﺳﺘﺎره ﺷﻤﺎلی ﺑﺎ ﺧﻂ اﻓﻖ اﻧﺠﺎم می دادﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ نمیﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸتی ها در اﺛﺮ ﻧﺎوﺑﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻢ میﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻴﺪا نمیﺷﺪﻧﺪ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

خط مونتاژ کامل
تجهیزات تست و آزمایشگاهی

طرح تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

قیمت خط تولید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیستم موقعیت یاب جهانی GPS))، برابر با ۱۲۷۵۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب جهانی GPS

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰۰۰۰ عدد
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۰۴۲۸۷۵۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۹۹۷۷۵۷۹۷.۵ هزار ریال
سرمایه کل:۱۳۰۲۰۴۵۴۸ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز