طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی یکی از راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺗﺶ ﺳﻮزی میﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺗﺶ ﺳﻮزی میﺗﻮان از وارد ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴری ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻮن ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﻧﻴﺰ قسمتی از ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی میﺑﺎﺷﺪ به قطعات آن پرداخته می شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

طرح توجیهی تولید ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی: ۲۸۱۲۱۱۸۳

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف شیر کپسول آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی میﺑﺎﺷﺪ.

اهمیت طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺸﻮر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۲،۰۰۲،۴۰۰ کپسول آتش نشانی وجود دارد و تمام کپسول های آتش ﻧﺸﺎنی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی دارﻧﺪ توجه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز داخلی ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد میﺑﺎﺷﺪ.

طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

دﺳﺘﮕﺎه داﻳﻜﺎﺳﺖ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش
میز ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز
ﻣﺎﺷﻴﻦ درﻳﻞ
ماشین سنگ

قیمت خط تولید ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید شیر کپسول آتش نشانی، برابر با ۳۷۲۵ میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺷﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۵۰۰۰۰ عدد در سال
مساحت زمین مورد نیاز: ۴۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۸۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۴۶ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۹۱۷۵ میلیون ریال

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)