فهرست اولویت های صنعتی و معدنی سال 1399 به تفکیک استان

بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیات وزیران برساند.

“بر همین اساس وزارت متبوع از ابتدای سال ۱۳۹۶ و همزمان با شروع برنامه ششم توسعه، اجرای ماده قانونی مذکور را شروع نمود . و در این راستا فرایند و مراحل اجرایی تدوین فهرست اولویت های صنعتی و معدنی به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی وفق شرح ذیل انجام پذیرفت. با در نظر گرفتن ضوابط ملی آمایش، فرایند اولویت بندی بخش صنعت، معدن و تجارت و با چهار رویکرد:
١- اولویت گذاری مبتنی بر تحلیل روند رشته فعالیتهای صنعتی طی دهه گذشته
۲- اولویت گذاری مبتنی بر ترازیابی تجربه های سایر کشورها
3- رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی (استخراج محصولات دارای اولویت )
۴- ورویکرد مبتنی بر آینده نگاری (انقلاب صنعتی چهارم) در جهت بکارگیری فناوری های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت در راستای شناسایی رشته فعالیت های دارای مزیت نسبی، رشته فعالیت های پایه ای قابلیت ساز و بکارگیری فناوری های نو در محصولات دارای اولویت، انجام شده است.
از بین معیار های متعدد جهت تعیین رشته فعالیت ها و صنایع پیشران دو گروه شاخص ها برای اولویت بندی انتخاب شدند،

الف -شاخص های درونزایی شامل:
١. شاخص نسبت ارزش افزوده به ستانده
۲. شاخص پیوندهای پیشین و پسین
٣. شاخص ارزش افزایی
۴. شاخص اشتغال زایی
۵. شاخص جایگزینی واردات
۶. شاخص اشتغال به سرمایه

ب – شاخص برونگرایی شامل:
شاخص صادرات بالقوه
۲. شاخص عملکرد صادراتی
شاخص سطح فناوری

در ادامه گزارش لیست فعالیتهای پیشران و دارای اولویت بر اساس هر استان ارائه شده است.

 فهرست اولویت های صنعتی و معدنی سال 1399 را از اینجا دانلود نمائید.