كود كامل به صورت جامد(NPK)

كود كامل ماكرو از مهمترين كودهاي توليد داخل كشور اسـت كـه داراي سـه عنـصر اصـلي ازت، فـسفر و پتاسيم است و تحت عنوان NPK نيز شناخته مي شود. بعضاً در تركيب اين كـود از تركيبـات روي نيـز بـه ميزان بسيار كم استفاده ميشود. اين كود مصرف عمده و فراوانـي در بخـش كـشاورزي داشـته و بـه صـورت گرانول به بازار عرضه ميگردد.
به طور كلي هر ماده معدني يا آلي كه عناصر مورد نياز گياه را از نظر كمي و كيفي تأمين كند و باعث بهبود وضعيت گياه از لحاظ رشد، عملكرد و مقاومت به بيماري ها شود، كود ناميده مي شود.

كودها به دو دسته اصلي تقسيم مي شود.

الف- كودهاي شيميايي يا معدني
ب- كودهاي آلي و بيولوژيك
الف- كودهاي شيميايي يا معدني
اين دسته از كودها شامل كودهاي ازته، كودهاي فسفاته، كود كامل ماكرو، كودهاي گوگردي و كودهاي ريز مغذي و… مي شود.

انواع كودهاي معدني در شكل زیر ارائه شده است

 

 

كودهاي آلي يا بيولوژيك
اين دسته از كودها شامل كودهاي حيواني و صنعتي، كود سبز و كود بيولوژيك مي باشد. كود مورد بررسي در اين گزارش كود كامل ماكرو است كه طبق تعاريف در دسته اول يعني كودهاي شيميايي و معدني قرار مي گيرد.

كود كامل به صورت جامد

كود كامل ماكرو از مهمترين كودهاي توليد داخل كشور است كه داراي سه عنصر اصلي ازت، فسفر و پتاسيم است و تحت عنوان NPK نيز شناخته مي شود . بعضاً در تركيب اين كود از تركيبات روي نيز به ميزان بسيار كم استفاده مي شود. اين كود مصرف عمده و فراواني در بخش كشاورزي داشته و به صورت گرانول به بازار عرضه مي گردد. استفاده از كود ماكرو در مقايسه با كودهاي ازته، فسفر و پتاسيم سبب استفاده بهينه از خاك مي شود.

طبق اطلاعات گرفته شده از شركت خدمات حمايتي كشاورزي كه وظيفه تأمين و توزيع كود كشور را بر عهده دارد ، كود كامل ماكرو مورد استفاده در اراضي كشاورزي كشور محتوي ١٥ درصد ازت، ٨ درصد فسفر (P٢O٥) ، 15 درصد پتاسيم (k٢O) و بعضاً شامل ١ تا ٢ درصد روي نيز مي باشد. دانه بندي ذرات عمدتا بين 4-2 ميليمتر است. چگالي اين محصول نيز m3/kg 1100-900 می باشد .

موارد كاربرد كود كامل به صورت جامد

انسان براي تأمين غذا كه مهمترين نياز اوست مي بايست از تمامي عوامل مؤثر در تهيه آن استفاده نمايد . با توجه به رابطه مستقيم مواد غذايي با بخش كشاورزي و همچنين با توجه به روند روز افزون جمعيت جهاني، اين بخش بايد مورد توجه ويژه اي قرار گيرد ، تا با افزايش بهره وري از طريق استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي از جمله كودهاي شيميايي مواد غذايي مناسب و كافي تهيه شود.

بطور كلي عوامل متعددي نظير آب، كود، حاصلخيزي خاك و دفع آفات در ميزان توليدات كشاورزي حاصلخيزي خاك به عنوان مهمترين عامل (WFS) دخيل هستند . اما در سال ١٩٩٨ در بيانيه جهاني غذا كليدي در برقراري امنيت غذايي و كشاورزي پايدار ذكر شده است. از طرف ديگر مهمترين عامل در حاصلخيزي خاك، كود دهي مي باشد. به طوريكه مطالعات انجام شده طي سه دهه گذشته بيانگر آن است كه ٣٣ الي ٦٠ درصد افزايش توليدات كشاورزي مرهون مصرف كود در زمين هاي كشاورزي بوده است.

به عبارت ديگر كاربرد اصلي كود كامل ماكرو همچون ساير كودهاي شيميايي تأمين عناصر غذايي خاك به منظور تأمين نياز غذايي گياهان جهت حداكثر بهره وري از خاك است.

كود كامل ماكرو هم در زمين هاي زراعي و هم در زمين هاي باغباني و نيز اراضي شور مورد استفاده قرار مي گيرد. كود كامل مورد استفاده در زمين هاي زراعي بيش از ٩٥ درصد مصرف كود كامل را به خود اختصاص مي دهد. كود كامل مورد استفاده در اين زمينه به صورت گرانول توليد و مصرف مي شود. اين كود براي تمام محصولات كشاورزي مناسب مي باشد ولي لازم است قبل از كشت با استفاده از عميق كاري و يا شخم زمين در محل هاي علامت گذاري شده زير خاك قرار گيرند.

در باغباني و اراضي شور نيز كود كامل ماكرو مورد استفاده قرار مي گيرد. اما ترجيحاً توصيه براي مصرف اين كود بايستي براساس آزمون خاك صورت گيرد . اين كود در مرحله قبل از كاشت درخت در چاله غرس نهال و يا در اوايل فصل به عنوان كود پايه مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين اين كود در درختاني كه مشكل زرد برگي مشابه علائم كمبود ازت و روي دارند نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

علاوه بر آن اين كود براي محصولاتي كه نياز به پتاسيم بالا دارند ، نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . مانند محصولات جاليزي به عنوان كود پايه در زمان كاشت و يا در مرحله خاك دهي مناسب مي باشد. كود كامل ماكرو در خاك هايي كه ميزان فسفر و پتاسيم آن بالاست، مورد استفاده قرار نمي گيرد. در بعضي موارد نيز اين كود در سيستم آبياري تزريق شده و به همراه آب به خاك داده مي شود.

با توجه به عدم وجود يون كلر در اين كود مي توان از آن در مزارعي كه احتمال وجود يون كلر بالا به دليل شوري وجود دارد نيز استفاده نمود.

در كشت انواع صيفي و سبزي نيز اين كود مي تواند هم به صورت تقسيط و هم قبل از كاشت و هم به شكل نواري با جايگزيني عمقي مصرف گردد.

يكي از نكات بسيار مهم در بكار گيري كودهاي ماكرو كنترل كيفيت آنها پيش از مصرف است . به طور كلي كودهاي توليد شده توسط بخش خصوصي و پتروشيمي ها و همچنين كودهاي وارداتي مستمرا تحت كنترل كيفي و آزمايشگاهي قرار مي گيرند و در صورت غير استاندارد بودن از توزيع آنها جلوگيري مي شود. اين امر بدين صورت انجام مي شود كه كودهاي وارداتي توسط نمايندگي هاي بنادر مطابق روش هاي استاندارد نمونه برداري شده و براي شركت خدمات حمايتي جهت آزمايش و تائيد فرستاده مي شود . بخش كنترل كيفي امور كود نيز كودهاي ارسالي را از نظر ظاهري بررسي و در صورت تاييد به آزمايشگاه ارسال مي شود. كودهاي توليدي بخش خصوصي و پتروشيمي ها نيز توسط شعب شركت در مناطق نمونه برداري شده و همانند نمونه هاي وارداتي به بخش كنترل كيفيت ارسال مي شود . به جز عناصر موثر كه مي بايست در كودهاي شيميايي در حد استاندارد باشد، عناصر سرب و كادميوم عناصر مضري هستند كه مي بايست ميزان آنها زير حد تعيين شده باشند.

 

 

کد ایسیک مرتبط با صنعت تولید كود كامل به صورت جامد

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کود کامل یا ماکرو 2412512349

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید كود كامل به صورت جامد

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

کود کامل یا ماکرو 31051010

فرايند توليد كود كامل

فرايند توليد كود كامل به صورت جامد در واقع شامل يك فرايند Mixing و گرانول سازي است و واحدهاي موجود توليد كننده اين نوع كود در جهان از همين روش جهت توليد كود كامل گرانوله شامل هر سه عنصر NPKاستفاده مي كنند.

در فرايند توليد NPK ابتدا مواد اوليه يعني سولفات آمونيوم، سولفات پتاسيم و فسفات آمونيوم توسط آسياب به ذرات ريز تبديل مي شوند. بعد از آسياب مواد با نسبتهاي تعيين شده مطابق فرمولاسيون كود، توزين شده و از طريق قيف هاي خوراك دهنده وارد سيستم مي شوند.

در مرحله اول فرايند مواد درون مخازن استوانه اي همزن دار با يكديگر مخلوط مي شوند. پس از اختلاط توسط سيستم هاي انتقال دهنده به بخش گرانول سازي منتقل مي شوند.

در بخش گرانول سازي مخلوط در دستگاههاي گرانول ساز گرم مي شوند. حرارت سبب ذوب نسبي تركيبات و چسبندگي آنها مي شود. با چرخش همزن ها گرانول ها در سايز هاي مختلف شكل مي گيرند.

در مرحله بعد گرانول ها وارد سيستم خشك كن مي شوند. با استفاده از هواي سرد گرانول ها تشيكل شده و سايزشان تثبيت مي شود. در مرحله آخر نيز گرانولها الك شده و سايز بندي مي شود و پس از آن توسط تسمه نقاله وارد قسمت بسته بندي مي گردد. نهايتا در اين بخش كود گرانوله درون كيسه (عمدتا ٥٠ كيلوگرمي) بسته بندي شده و قابل عرضه به بازار خواهد بود.

وضعیت واحد های فعال كود كامل به صورت جامد

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید كود كامل به صورت جامد در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات كود كامل به صورت جامد

نمودار واردات و صادرات كود كامل به صورت جامد در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

 

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید كود كامل به صورت جامد

در مورد مسئله مكان يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد كـه پارامترهـاي بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت ميكنند. از مهمترين پارامترهـاي موجود در اين رابطه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
١ -نيروي انساني (جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال)
٢ -قيمت زمين (ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين)
٣ -معافيت مالياتي (جهت افزايش ميزان سوددهي طرح)
٤ -دستيابي به منابع تامين مواد اوليه (پارامتر بسيار مهم در طرحهاي پتروشيمي)
٥ -دسترسي به پايگاههاي جهاني (جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز)
٦ -امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز
همانطور كه ذكر شد، مواد اوليه اصلي واحد توليد كود كامل، سولفات آمونيـوم، فـسفات آمونيـوم و فـسفات پتاسيم است كه به جز سولفات آمونيوم دو تركيب ديگر در داخل كشور توليد نمي شود. همچنين از آنجا كـه طرح در حداقل ظرفيت مد نظر است، در ظرفيت هاي پايين مشكل حمل و نقل ماده اوليه وجود ندارد. لذا از نظر تامين ماده اوليه محدوديتي در مكان احداث واحد وجود ندارد.
با توجه به اينكه فرايند توليد كود كامل پيچيدگي خاصي ندارد و نياز به نيروي كار لزوما مجرب جهـت كـار با تجهيزات واحد وجود ندارد، از لحاظ تامين نيروي انـساني نيـز مـشكلي در مكـان احـداث واحـد احـساس نمي شود. لذا احداث واحد در استانهايي كه نيروي كار ارزان تر است، جهـت كـاهش هزينـه اولويـت دارد. در نهايت استانهاي محروم نظير استان ايلام، كرمانشاه و… كه از مزاياي معافيت ماليـاتي و سـاير تـسهيلات نيـز برخوردارند مي توانند به عنوان مكان احداث واحد در نظر گرفته شود.

اهميت استراتژيك كالا

بخش كشاورزي با ارزش افزوده ٤/١١ درصد در سال ١٣٨٤ ،٢٥ درصد اشتغال، ٢٥ درصد از صـادرات مـواد غير نفتي، ١٨ درصد توليد ناخالص ملي، تأمين كننده ٨٥ درصـد نيـاز غـذايي كـشور اسـت و از ايـن نظـر از اهميت بالايي برخوردار است.
امروزه از كودهاي شيميايي به عنوان اقتصاديترين ابزار براي نيل بـه حـداكثر توليـد در واحـد سـطح يـاد ميشود. در شرايطي كه هر ساله جمعيت كشور بيش از يك ميليون نفر افزايش مييابـد و تقاضـا بـراي مـواد غذايي رو به فزوني است. كود به عنوان عامل اصلي حاصلخيزي خاك و افـزايش بهـرهوري از جملـه كالاهـاي استراتژيك داخلي به شمار ميآيد.

كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده كود كامل به صورت جامد

بـر اسـاس اطلاعـات موجـود كـشورهاي چـين، آلمـان، فرانـسه، ايتاليـا و تايلنـد از جملـه واردكننـدگان و مصرف كنندگان عمده كود كامل در جهان هستند.
كشورهاي روسيه و بلژيك نيز از جمله توليد كنندگان و صادركنندگان عمده اين محصول در جهـان بـه شـمار مي آيند.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید کره بادام زمینی

ظرفیت تولید سالیانه : 3 هزار تن
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2500 مترمربع
زیربنای کل : 1200 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 42 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 1میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 440 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 31 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.