مطالعات امکان سنجی پروژه

۱ .مقدمه:

ايجاد هر پروژه ای مستلزم سرمايه گذار است. سرمايه گذاری يعني تخصيص و صـرف منـابع محـدود و هزينـه بر به منظور حصول اهداف و نتايج مشخص، لذا اطمينان از اينكه صرف منابع محـدود وجاهـت دارد ضـروری اسـت. ايـن توجيه ناظر بر دو وجه است، يكي اين كه در پرتو اين سرمايه گذاری اهداف مورد نظر تـامين شـوند و ديگـر اينكـه مقرون به صرفه ترين برنامه كار و يا راه رسيدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد. مطالعات امكانسنجي غالباً با تشخيص نياز توسط مالك يـا سـرمايه گـذار آغـاز مـي شـود. تـشخيص درسـت نيـاز و درسترين راه تامين آن موضوع مطالعات امكانسنجي است. غالبا” نياز با خواست مرادف يكديگر ابراز مي گردنـد در صورتي كه اگر توجه شود در مي يابيم كه اصالت با نياز است نه با خواست. چه بسيار مواقـع كـه آنچـه را انـسان مـي خواهد الزاماً مورد نياز وی نباشد. لذا اولين ضرورت ، بيان خواست براساس شناسايي درست يك نياز است. چه بسيار مشاهده شده است سرمايه گذاريهای عظيم اقتصادی كه توسط بخشها عمومي و يا خـصوصي صـورت پذيرفتـه در جهت تامين خواهشهای ناسنجيده و يا پاسخ به انگيزه های نادرست بوده است. در يـك مطالعـه امكانـسنجي در پـي آنيم تا با شناسايي و تحليل گزينه های متنوع فني، اجرايي و ارزيابي های اقتصادی و مـالي گزينـه هـا و ملاحظـات اجتماعي سرمايه گذاری، مناسبترين گزينه برآورنده نياز را انتخاب كنيم.
برنامه پروژه كه شامل تعيين محـل اجـرا، ظرفيت يا وسعت، محدودة كار ، منابع لازم، فناوری مناسب ، روشهای انجام كار، بودجه و زمانبنـدی پـروژه و بـه ويژه نحوه تامين منابع مالي باشد محصول و نتـايج مطالعـات امكانـسنجي اسـت. مطالعـات امكانـسنجي پـروژه را گـاهي مطالعات توجيهي ، برنامه ريزی ، شناسايي و يا پيش سرمايه گذاری نيز مـي نامنـد. بـا توجـه بـه اهميـت مطالعـات امكانسنجي پيش از سرمايه گذاری و زمان بر و هزينه بر بودن اين مطالعات، معمـولاً ايـن مطالعـه در چنـد مرحلـه انجام مي شود تا موجب غربال كردن آلترناتيوهای برتر شده و نهايتاً مطالعه مبسوط و امكانسنجي نهايي قبل از اقدام قطعي به سرمايه گذار فقط روی طرح نهايي صورت مي پذيرد. مطالعات امكانـسنجي ممكـن اسـت در سـه مرحلـه شناسايي امكانات، امكانسنجي اوليه و امكانسنجي نهايي صورت پذيرد. نظام فني و اجرايي طرحهـا عمرانـي كـشور تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی ، مرحله شناسايي امكانات را در مرحله قبل از تهيه طـرح و يـا در مرحله مطالعات بنيادی توسعه و حاصل مطالعات آمايش سرزمين ، مطالعات منطقـه ای و … تعريـف مـي نمايـد. در چنين مرحله ای معمولاً زمينه ها و فرصتهای سرمايه گـذاری باتوجـه بـه مزيتهـای منطقـه ای از جهـات طبيعـي و اجتماعي از يكسو و تقاضا از سوی ديگر و رعايت ملاحظات كلي امنيتي، سياسي، زيست محيطي و فرهنگـي تعيـين و معرفي ميگردند. در نظام های مبتني بر برنامه ريزی متمركز معمولاً اينگونه مطالعات توسط دولتها صورت مي گيرد تا مبنا و راهنمای گزينش طرحهای سرمايه گذاری توسط بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد. در اقتصادهای آزاد کـه برنامه ريزی متمرکز بدين سان صورت نمي پذيرد تعيين تقاضا در پرتو مطالعات بازار صورت مي گيرد . و لذا مطالعات امکاسنجي حداقل در محور مطالعات تقاضا و تعيين ظرفيت و منطقه ايجاد طرح در اين در نظام با يکـديگر متفـاوت هستند.

۲ .چارچوب و سرفصل مطالعات امكانسنجي:

اگر چه چارچوب و سرفصل مطالعات امكانسنجي تقريبا” ثابت است، ليکن از آنجا که حدود نوع و دقـت اطلاعـات در مراحل انجام اين مطالعه تغيير مي کند ممکن است اين مطالعات در بيش از يک مرحله و تحت عناوين پيش مطالعه امکانسنجي ، امکانسنجي اوليه و امکان سنجي نهايي صورت پذيرد.
سرفصل های مطالعاتي به شرح ذيل بر گرفته از کتاب امکانسنجي اقتصاد طرحها صنعتي از انتشارات است:
الف) سابقه و تاريخچه طـرح: شـامل بـاني يـا بانييـان طـرح، تاريخچـه و هزينـه مطالعـات و نتيجـه بررسي هايي كه قبلاً انجام شده است.
ب) بازار و ظرفيت كارخانه: بررسي بازار و تقاضا، پيش بيني فروش و بازاريـابي، برنامـه توليـد (انـواع محصولات) و ظرفيت كارخانه.
ج) مواد اوليه و نهاده های مورد نياز: مواد اوليه و نهاده های مورد نيـاز و محـل و نحـوه تـامين آنهـا شامل مواد خام، مواد نيم ساخته، مواد كمكي، ملزومات كارخانه، آب، برق و گاز و …
د) موقعيت و محل كارخانه: باتوجه به دسترسي بـه مـواد اوليـه و بـه ويژه راه هـای ارتبـاطي و امكـان پذير جذب نيروی ماهر صورت مي پذيرد.
ه) طراحي پـروژه: شامل تعريـف و تعيـين دامنه (محدوده پروژه) ، فناوری (روش های مختلف توليد) و تجهيزات مربوطه اعم از توليدی ، كمكي و خدماتي و قطعات يدكي، و انواع ساختمانها با زيربناهای لازم، زمين و محوطه به همراه برآوردهـای تقريبـي از هزينـه هـای سـرمايه ای تامين تجهيزات و كارهای ساختماني به تفکيک پيشگفت.
و) برآورد هزينه: سازمان كارخانه و برآورد هزينه های سربار توليد، فروش و اداری.
ز) برآورد نيرو انساني بهره بردار: اعم از كارگر و كارمند باتوجه بـه طبقـه بنـدی مهـارتي و بـرآورد هزينه مربوطه.
ح) برنامه ريزی اجرای پروژه: شامل برآوردی از هزينه های اجـرای پـروژه به همـراه جـدول زمان بنـدی پيشنهادی آن.
ط) ارزيابي مالي و اقتصاد : شامل مجموع هزينه هـای سـرمايه گـذاری اعـم از ثابـت و سـرمايه در گردش، ، منابع تامين مالي، هزينه توليد به تفکيک ثابت و متغير، ارزيـابي اقتـصادی (سـودآوری) در ابعاد خرد و كلان شامل دوره و نرخ بازگشت سرمايه، نقطه سربه سر، تأثيرات طرح در ايجاد اشتغال و غيره.
ايــن مطالعات كه بــا يك طرح شــماتيك از كارخانه نيـز همـراه است وجاهت و امكانپذير مقـدماتي از سرمايه گذاری را ارائه مي نمايد.
ذيلا” سرفصل های مطالعه امكانسنجي اوليه برگرفته از شرح خدمات تهيه طرحهای بـزرگ صـنعتي نـشرية شـماره ۳۱۲۳ سازمان مديريت و برنامه ريزی را ارائه مي نمايد.در اين سرفصل ها فرض بر اين است كه مطالعات اوليه پيدايش طرح مشتمل بر شناسايي اهداف، گزينش يك راه حل برای تحقق هدف، ظرفيت طـرح و منطقـه اجـرای آن كـه متناظر بر مراحل الف و ب بخش پيش گفت باشد از قبل انجام و نتايج آن در دسترس باشند.

۱ -بازنگر ، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح.
۲ -تعيين و تحليل گزينه ها فني طرح شامل:

۱-۲ – تعيين و تحليل گزينه های محل اجرای طرح:
الف) تبيين مشخصات محـل مطلـوب جهـت اجـرای طرح
ب) پيشنهاد گزينه های محل اجرای طرح
ج) بررسي قابليت دسترسي به منابع مورد نيـاز در دوران اجرا و بهره برداری شامل مواد خام اوليه و مصالح، منابع نيـروی انـساني متخـصص، مـاهر و نيمـه مـاهر ، تسهيلات عمومي و رفاهي .
د) شناسايي شرايط محيطي شامل شرايط جوی ماننـد دمـا، رطوبـت ، تـابش، بارندگي، بادخيزی و … ؛ شرايط زمين شناختي شامل خاكـشناسي، زلزلـه، عـوارض طبيعـي زمـين و ….. ؛ شرايط آبشناختي اعم از آبهای سطحي و زيرزميني؛ شرايط زيست محيطي
ه) شناسايي امكانات زيربنـايي قابل دسترس در دوران اجرا و بهره برداری شامل: منابع آب سطحي، زيرزمينـي و شـبكه لولـه كـشي آب.
٣ امكانات تصفيه و دفع فاضلاب ، منابع انرژی مانند سوخت و برق و انواع شيوه های حمل و نقل جاده ای آبي، هوايي، خط آهن برای هر يك از گزينه های طرح
۲-۲ -تعيين و تحليل گزينه های فناور طرح:
الف) تبيـين مشخـصات توصـيفي و ضـوابط فني حاكم برفناوری طرح
ب) گزينه های فناوری توليد كالا و با خدمات موضوع طرح با ملاحظه قابليتهای متنوع هر يک مانند قابلیت اطمينان، قابليت تعمير و نگهداری ، قابليت بهره برداری ، سطح دانش فني مورد نياز، بازده، آثار متقابل محیطي، سـطح ايمني، قابليت دستيابي، قابليت توسعه آينده و فرصتهای نهفته در هر يك در استفاده از منابع داخلي و ….
ج) مشخصات كلي، تعداد، حدود ظرفيت واحدها و سيستم های عمده تـشكيل دهنده طرح برای هر گزينه فناوری
د) گزينه های مختلف آرايش و جانمايي واحدها و سيـستم هـای عمـده تـشكيل دهنده طرح برای هر گزينه فناوری و برآورد زمين مورد نياز
ه) ويژگي های معمار كارهای سـاختماني برای گزينه های مختلف محل اجرای طرح و گزينه هـای مختلـف فنـاوری
و) مقايـسه و اولويـت بنـدی گزينه های فناوری طرح باتوجه به قابليتهای اثبات شده هر يك از فناوريهای مورد نظر در تـامين مناسـب اهداف طرح، و رابطه متقابل ويژگي ها ی هر يك از گزينه ها ؛ ضوابط فني حاكم بر فنآوری طرح
۳ -۲- تعيين و تحليل گزينه ها روش اجرا طرح :
الف) ساختار كلـي فعاليتهـای طـرح، گزينـه هـای روش اجرا
ب) مقايسه و اولويت بندی روش اجرای طرح باتوجه به قابليت اثبات شده هر يـك از روشـها و برنامه ريزی ، سازماندهي عوامل اجرای طرح و هدايت و كنترل آنها و همچنين تسريح در اجرای طرح
۴-۲- تعيين و اولويت بندی گزينه های فني طرح:
متشكل از گزينه های محل اجرای طرح . گزينـه هـا فنآوری طرح و گزينه های روش اجرای طرح
۵-۲- تهیه برنامه زمانبندی اجرایی مقدماتي برای گزينه های فني مختلف طرح

۳ .تحليل اقتصادی و مالي گزينه های فني طرح شامل:

۱-۳ -تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيری هزينه ها و درآمـدهای طـرح شامل:
الـف) تعيـين نـرخ تسعير ارز و قيمت حامل های انرژی ….
ب) تعيين سرانه هزينه به ازای هر واحد ظرفيت يا اندازه و يـا بـه ازای هر واحد توليـد يـا خدمات حاصل از گزينه های فني طرح
ج) تعيـين نحـوه انــدازه گيـری هزينـه هــای ناشی از عدم دسترسـي بــه ظرفيــت نهـايي طــرح
د) تعيـين حداقل نرخ بازده جذاب بــرای محاسـبه ارزش فعلـي هزينـه ها و درآمــدهای طـرح
ه) تعيين دوره زماني اجرای طرح
و) تعيين طول عمر مفيد و افق برنامه ريزی طرح
۳ -۲ -برآورد هزينه های هر يك از گزينه های فني طرح براساس داده های بنـد 3-1 و ساختار تفكيک هزينه های كمي بـــه تفكيک ارزی ، ريالي شامل هزينه های اوليه و ثانويه، هزينه های اوليه مطالعاتي پيش سرمايه گذاری ، ثابت سرمايه گذاری و بهره برداری ، هزينه های ثانويـه ثابت سرمايه گذاری در مرحله راه اندازی و بهره برداری آزمايشي و سرمايه در گردش و هزينـه هـای غيـر كمي و اجتماعي.
۳-۳ -برآورد درآمدهای هر يك از گزينه های فني طرح براسـاس داده هـای بند 3-1- و سـاختار تفكيـك درآمدهای كمي به تفكيك ارزی و ريال شامل درآمدهای اوليـه و ثانويـه اعـم از مـستقيم و غيرمـستقيم و درآمدهای غيركمي
۴-۳- تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندی گزينه های فني طرح
۵-۳- تحليل حساسيت هريك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمتها و طولاني شـدن دوره اجـرا، تغييـرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه های مختلف، تعيين درجه عدم قطعيـت بـرآورد ها و تجديد نظر در اولويت بندی اقتصادی گزينه ها.
۶-۳- تحليل مالي گزينه های فني طرح و اولويت بندی آنها ضمن حذف هزينه ها و درآمدهای غير كمـي از جريان مالي طرح و شامل :
الف) بررسي كفايت مالي جهت دوران اجرا و بهره بـرداری ، ضـمن در نظـر گرفتن منابع سرمايه گذاری خارجي كه ممكن است همراه با فناوری معيني در دسـترس قـرار گيـرد.
ب) بررسي قابليتهای بازيابي هزينه ها اعم از كفايت درآمدها جهت تامين بازگشت منطقي هزينه های سرمايه گذار ، كفايت درآمدها جهت بازپرداخت اقساط وام ها تحصيل شده در مواعد زماني مورد نظـر، كفايـت نقدينگي جهت تامين نيازهای دوران بهره برداری.

ج) اولويت بند مالي گزينه های فني طرح

۴ -بررسي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهای اجتماعي هر يك از گزينه ها.
۵ -ارزيابي فني، اقتصادی ، مالي و اجتماعي گزينه های مختلف طرح و اولويت بندی آن ها
۶ – تهيه گزارش امكانسنجي اوليه طرح
۳ .برنامه پروژه

• برنامه پروژه بع نوان راهنمای جامع مراحل اجرايي يکي از محصولات مطالعـات امکانـسنجي اسـت. براسـاس ديـدگاه مطرح شده در استاندارد پيکره دانش مديريت پروژه اهم کاربردها برنامه پروژه عبارت اند از:
• تهيه راهنما اجرا فعاليت های پروژه
• تعيين پيش فرض های برنامه ريزی
• مبنـا و راهنمـای تــصميمات برنامــه ريــزی کليـه ارکـان پــروژه در تعامــل بــا برنامــه ريــزی در ســاير حوزه ها
• ارائه ديدگاه های مديريت در مورد نقد گاه های کليدی پروژه
• تهيه مبنا اندازه گير و سنجش ميزان پيشرفت کار
برنامه پروژه Plan Project ، كه مدرکي رسمي و تأييد شده برای استفاده در مـديريت و کنتـرل عمليـات اجـرای پروژه است از محتوايي به شرح زير برخوردار است:
• مصوبات ، مجوزها و پروانه ها
• بيانيه محدوده کار شامل اهداف و نتايج کمي و کيفي حاصل از اجرای پروژه به همراه دلايل توجيهي
• ساختار شکست کار تا سطح قابل کنترل ، شامل عناصر تشكيل دهنده پروژه كه معرف محدوده كار است.
• استراتژ مديريت پروژه در اجرای کار ، سيستم اجرای پروژه.
• مباني ارزيابي عملکرد، زمانبندی و هزينه پروژه ، سيستم کنترل پروژه
• وقايل کليدی و تاريخ پيش بيني شده برای تحقق آنها – نقدگاه ها و تحويل شدني ها
• تخصص ها کليدی و مورد نياز پروژه
• نمودار سازمانی
• مباني ريسک پروژه (محدوديتها، فرضيات و برنامه واکنش به آنها).
• برنامه های فرعي پروژه شامل برنامه های مديريت محدوده، مديريت زمان بندی ، مديريت هزينـه ، مـديريت کيفيت، مديريت ارتباطات و نحوه مديريت بر تغييرات
• تصميمات کليدی برای شروع، ادامه و توقف فعاليت ها
يکي از مهمترين محورهای برنامه مزبور تعريف محدوده پروژه مي باشد.

۴ .تعريف محدوده پروژه:

محدوده پروژه تعيين كننده كليه اقلام و فعاليت هايي است كه اهداف سرمايه گذاری را تامين مي نمايد. اگـر هـدف از سرمايه گذاری احداث يك كارخانه باشد علاوه بر معرفي تنوع ساختمانها و تجهيزات اصلي كارخانه، محـدوده پـروژه بايستي عمليات كمكي مربوط به توليد، استخراج، حمل و نقل به خارج از كارخانه، انبار كردن توليـدات و ضـايعات و فعاليت های فرعي خارج از كارخانه مانند برنامه مربوط به تامين مسكن، تسهيلات رفاهي و آموزشي را نيز در برگيـرد. اگر پروژه مورد نظر ايجاد يك دانشگاه است، محدوده پروژه بايستي تعداد و نوع دانشكده ها، گروه ها و بخـشها و بـه تبع آن انواع فضاهای لازم اعم از كلاس درس، آزمايشگاه سالن های كامپيوتر، كتابخانه ، فضاهای اداری و خدماتي و حتي تعداد افراد و كاركنان هر يك و نوع تجهيزات مستقر در آنها و نحوه استفاده از فضاها و استانداردهای مربوطه را تعيين نمايد. علاوه بر آن فضاهای كمكي دانشگاه از جمله كتابخانه ی مركزی ، آزمايشگاه ها ، مراكز انتـشاراتي، اداری ، خدماتي خوابگاه ها و غيره با بيان كمي و كيفي هر يك در تعريف محـدوده پـروژه مـي آينـد. در حقيقـت منظـور از تقويت محدوده پروژه، برنامه مفهومي و فيزيكي تسهيلاتي است كه قرار است طراحي و ساخته شود. طـراح براسـاس اين برنامه است كه اقدام به طراحي مجموعه مي نمايد. از عمده ترين وظـايف مـدير پـروژه در ايـن مرحلـه بررسـي محدوده پروژه به منظور اطمينان از انطباق آن با اهداف و نيازهای سرمايه گذاری است. منظور از برنامه مفهومي، معرفـي مفـــاهيمي اســـت كـــه لازم اســـت در طراحـــي مجموعـــه مـــورد توجـــه باشـــند و قاعـــدتاً بيـــشتر جنبه های كيفي طرح يا محصول را بيان مي نمايد. جدول يك فهرستي خلاصه از محورهای مطالعات جهت تعريف دامنه يك پروژه پتروشيميايي را ارائه مي نمايد. اين فهرست الزاماً جامع و مانع نيست و جهت ارائـه تـصوير از كـار آورده شده است.

خلاصه فهرست محورهای مورد توجه برای تعريف دامنه پروژه
در يك پروژه پتروشيمي
الف) عمومي

• اندازه ظرفيت كارخانه
• تعداد واحدها در خط توليد
• نوع مواد خام
• نوع محصولات
• ترتيب و نحوه استقرار تجهيزات در سطح و يا در طبقات
• پيش بيني توسعه آتي
• روابط خاص با ساير موسسات

ب) محوطه

• دسترسي به شبكه ها حمل و نقل زميني ، هوايي، دريايي، راه آهن
• دسترسي به تاسيسات زيربنايي، آب ، فاضلاب، برق و اطفاء حريق و …
• وضعيت اقليمي ، دما، رطوبت و باد، تابش و …
• وضعيت خاك و زمين در سطح، تفاوت و نوع خاك در عمق، گسل و …
• ملاحظات همجوار
• تهيه زمين

ج) ساختمان ها

• تعداد، نوع و اندازه هر ساختمان
• تنوع فضاها و افراد شاغل در هر ساختمان اعم از اداری ، آزمايشگاهي و …
• نوع كاربری هر فضا و استانداردهای طراحي مورد نظر
• تنظيم شرايط محيطي خاص مورد نظر برای هر فضا
• وضعيت و كيفيت تجهيزات مبلمان و تمام كاری فضاها
• نيازمنديهای پاركينگ
• فضا سبز

د) مقررات

• مجوزها، برای ساخت، بهره برداری از محيطي زيست، شهرداری
• آئين نامه ها و مقررات مربوط به امور ايمني بنا
• مقررات اداری در ارتباط با امور گمركي

۵ .منابع داده ها در مطالعات امكانسنجی:

برآورد هزينه های سرمايه گذاری از جمله نيازهای مطالعات امكانسنجي است. دقت اين برآوردها از يك سو به دقـت و حد تفصيل اطلاعات بستگي دارد و از سويي ديگر به موجوديـت و دسترسـي بـه منـابع و ماخـذ اطلاعـاتي هزينـه مربوط مي شود. در فصل برآورد هزينه به نحوه ی برآورد هزينه سرمايه گذاری در مراحل مطالعات امكانسنجي باتوجه بـه حدود تفصيل و دقت مطالعات پرداخته مي شود.
از آنجاكه برآورد در مطالعات امكانسنجي غالباً به منظور سنجش های اقتصادی صورت مـي پـذيرد توجـه بـه مـسائلي از جمله نرخ مناسب تسعير ارز، تورم قيمت ها به ويژه در پروژه های طويل المدت حائز اهميت خواهد بود و چه بـسا تـاثير تعيين كننده در وجاهت و يا عدم وجاهت اقتصادی طرح داشته باشد.

۶ .گروه انجام دهنده مطالعات امكانسنجي:

مطالعات امكانسنجي بسته به تناسب بزرگي، پيچيدگي و موقعيت هر پروژه ای توسط يك گروه كارشناسي انجام مي شود. تركيب گروه بايستي شامل متخصصين فني، اقتصادی و مـالي باشـد. نظـر باينكـه محورهـا اصـلي مطالعـات امكانسنجي مسائل اقتصادی ، فني ، اجرايي، زيست محيطي و اجتماعي مي باشـد، بـديهي اسـت تركيـب گـروه نيـز بايستي به تناسب دارای تخصص های لازم باشد بسته به بزرگي پروژه تركيب گروه به شرح زير است:
• تخصص اقتصاد دان صنعتي (ترجيحاً بعنوان سرپرست گروه)
• تحليلگر بازار
• متخصصين فني و مهندسين زيربط با موضوع صنعت مورد نظر مثلا مهندس شيمي يا نساجي يا متالوژی
• مهندس مكانيك و راه و ساختمان برا بخشها ساختماني، سيويل و تأسيسات عمومي
• كارشناس امور مالي
گروه كار عنداللزوم توسط كارشناسان در زمينه نقشه برداری ، زمين شناسي، هيدرولوژی و محـيط زيـست و جامعـه شناسي همراهي مي شوند.
سرپرستي گروه كه خود در نقش يك متخصص ايفا وظيفه مي نمايد، وظيفه برنامـه ريـزی سـازماندهي، هـدايت و هماهنگي تمام فعاليتهای گروه را تا پايان مطالعات امكانسنجي عهده دار است. اين گروه ممكن است در واحد برنامه ريزی و توسعه سازمان سرمايه گذار (كارفرما) تشكيل گردد و در اين صورت كارفرما خود توسط گروه كارشناسان در استخدام، اقدام به انجام مطالعات امكانسنجي مي كند. معمولاً بانكهای توسـعه گـروه هـای كارشناسـي جهـت ارائـه اينگونه خدمات را در استخدام دارند. در پاره ای از موارد كه مطالعات امكانسنجي لازم است به صورت وسيع و حرفـه ای انجام شود مشاورين حرفه ای چنين خدماتي را انجام مي دهند.
در پروژه ها دولتي غالباً دستگاهها اجرايي در محدودة شناسايي امكانات اينگونه مطالعات را خـود انجـام ميـداده اند و برای پروژه های بزرگ صنعتي مشاورين حرفه ای خارجي را به خدمت گرفته اند. در بخش های خصوصي باتوجه به اندازه كوچك پروژه ها معمولاً اينگونه مطالعات توسط كارشناسان فردی در حدی ضعيف انجام شده است. باتوجـه به اهميت يافتن مطالعات امكانسنجي در نظام فني و اجرايي طرحهای عمراني و ضـرورت انجـام آن در مرحلـه تهيـه طرح انتظار مي رود واحدهای حرفه ای خدمات مربوطه نيز شناسايي ، تشخيص صلاحيت و رتبه بندی گردند.

۷ .هزينه مطالعات امكانسنجي:

هيچگونه ضابطه مشخصي برای هزينه مطالعات امكانسنجي وجود ندارد . شايد بدان جهت باشد كه حـدود مطالعـات امكانسنجي بسيار به شرايط خاص هر پروژه و نيازمندي های سرمايه گذار بستگي دارد. با معين شدن حـدود و شـرح خدمات مطالعات لازم در يك پروژه ،ممكن است برآورد از نفر – ماه تعداد كارشناس مورد نياز صورت پذيرفته و با اعمال يك ضريب برای ملاحظه هزينه های غير مستقيم و بالاسری و سود – هزينه مطالعات برآورد و توافـق گـردد.
آنچه مسلم است اينكه اگر قرار باشد اين مطالعات توسط يك گروه كارشناس خارج از سـازمان سـرمايه گـذار انجـام شود لازم است ميزان و ترتيب هزينه ها از ابتدا روشن و مورد توافق باشد.
براساس يك ميانگين تجربي هزينه مطالعات پيش سرمايه گذاری را بـه نـسبت درصـدی از بـرآورد هزينـه سـرمايه گذاری مي توان در باره تقريبي زير بيان نمود:
• مطالعات شناسايي امكانات 2-1/۰ درصد
• مطالعات امكانسنجي مطالعات 5/1- 25/ درصد
بديهي است اندازه پروژه نيز در تعيين درصد هزينـه مطالعـات مـوثر بـوده و پـروژه هـای بـزرگ و پرهزينـه درصـد كوچكتری خواهند داشت. عوامل ديگری كه در تعيين درصد هزينه موثر است به شرح زير شناسايي شده اند.
الف) تجربه گروه كار
ب) دامنه و محدوده كار گروه
ت) پيچيدگي و تنوع مراحل توليد در كارخانه
ث) شرايط اجتماعي و اقتصاد و بازار كار
ج) تنوع صلاحيت های كارشناسي لازم در گروه کار به جهـت افـزايش وقـت مطالعـات. علاقمنـدی گروه كار به انجام مطالعه در يك پروژه خاص.

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ایطرح آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهیه طرح توجیهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: