جدول-اشتغال-مورد-نیاز-برای-فعالیت-های-کشاورزی1

جدول اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی

عنوان طرحواحد محاسبه برای اشتغالتعداد اشتغال ( نفر)
گلخانه سبزی و صیفیهر ۱۰۰۰ متر مربع۱
گلخانه گل شاخه بریدههر ۱۰۰۰ متر مربع۱
واحد پرورش قارچ خوراکیهر ۲۰۰ تن۱۰
تولید گیاهان داروییهر ۱ هکتار۱
صنایع تبدیلی و تکمیلیهر تن محصولبا توجه به نوع محصول و تکنولوژی متفاوت است.
واحد تولید شیلات و آبزیان هر ۸ تن۱
واحد تولید شیلات و آبزیان ( ماهیان زینتی)هر ۳۰۰۰۰ قطعه۱
نوسازی اماکن دام سنگین ( شیری)تا ۱۹ راس دام مولد۱
نوسازی اماکن دام سنگین ( پرواری)تا ۴۹ راس دام۱
نوسازی اماکن دام سبک داشتی تا ۹۹ راس دام۱
نوسازی اماکن دام سبک ( پرواری)تا ۱۹۹ راس دام۱
بهسازی اماکن دام سنگین ( شیری)تا ۱۹ راس دام۱
بهسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) تا ۴۹ راس دام۱
بهسازی اماکن دام سبک داشتی تا ۹۹ راس دام۱
بهسازی اماکن دام سبک ( پرواری)تا ۱۹۹ راس دام۱
واحد صنعتی گاوداری شیریهر ۲۰ راس دام۱
واحد صنعتی دام سنگین پرواریهر ۵۰ راس دام۱
واحد صنعتی دام سبک داشتیهر ۱۰۰ راس دام۱
واحد صنعتی دام سبک پرواریهر ۱۰۰ راس دام۱
واحد مرغداری گوشتیهر ۱۰۰۰۰ قطعه۱
واحد مرغ تخمگذارهر ۱۵۰۰۰ قطعه۱
واحد پرورش شترمرغ  پرورارهر ۱۵۰ قطعه۱
واحد پرورش شتر مرغ مولدهر ۳۰ قطعه۱درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۳ امتیاز)