نحوه انتخاب محل اجرا در طرح توجیهی (Project implementation site)

نحوه انتخاب محل اجرا در طرح توجیهی (Project implementation site)

انتخاب محل مناسب اجرای طرح توجیهی از دیدگاه بخش خصوصی برای تعیین محل مناسب، بر اساس مسئله ظرفیت مطلوب و رسیدن به حداکثر سود می باشد، در حالی که دیدگاه بخش دولتی دیدگاهی اجتماعی است، و سعی در به حداقل رساندن هزینه تولید یک واحد محصول، ایجاد اشتغال منطقه ای، محرومیت زدایی، جلوگیری از فقر و فسادهای ناشی از رشد مشاغل کاذب و استفاده بهینه از منابع طبیعی قابل دست رسی و در نهایت تمرکز زدایی دارد.
عوامل موثر در تعیین محل اجرای طرح های صنعتی به شیوه های دیگری نیز طبقه بندی می شوند ولی معمولاً مفهوم و برداشت اساسی تمام عوامل با یکدیگر همسان است.
عوامل موثر در تعیین محل مناسب اجرای طرح توجیهی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
– استقرار منابع مواد اولیه
– وجود نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده
– امکانات دست رسی آسان به زمین موردنیاز
– امکانات دست رسی آسان به انرژی موردنیاز(برق، سوخت، آب و…)
– وجود آب و هوای مناسب فعالیت تولیدی
– امکانات و شرایط نسبی موجود برای زندگی(درمانی، آموزشی، تفریحی و…)
– امکانات و تسهیلات حمل و نقل
– وجود بازار منطقه ای
– قوانین و مقررات در جهت حمایت ها و یارانه ها و بخشودگی های دولت
– دسترسی آسان به بازارهای برون مرزی
در طبقه بندی اخیر، موضوع از نظر قابلیت جذب صنایع به مناطق، مورد توجه قرار گرفته است. اما این امر در مورد طرح های خاص و منحصر به فرد، متفاوت می باشد.
به طور مثال، یک طرح توجیهی صرفاً تخصصی که نیروی انسانی خاص خود را طلب می کند، و کمتر بر نیروی انسانی غیر متخصص اتکا دارد، تمامی عوامل بر شمرده را نادیده گرفته و با صرف و تحمل هزینه ای سنگین و غیر معمول، جایگاهی را برای اجرای پروژه انتخاب می کند که جذابیت لازم برای اشتغال نیروهای متخصص را فراهم سازد

۵/۵ - (۱ امتیاز)