واحد سردخانه زیر صفر

عنوان پروژه :
واحد سردخانه زیر صفر
کارفرما :
شرکت اتحاد میهن منطقه آزاد چابهار
محل اجرا:
منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
محصولات تولیدی:
سردخانه زیر صفر
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۷۸۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز