عنوان پروژه : احداث مجتمع تجاری و پارکینگ
کارفرما : شهرداری کوهدشت
مکان اجرای طرح : استان لرستان – شهرستان کوهدشت – حاشیه میدان امام
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 112.129.314 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.842.641 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی