عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع آدامس
کارفرما : محمد حریری
ظرفیت تولید سالیانه : 240 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 49,978,458 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 621,834,580 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

3/5 - (2 امتیاز)