عنوان پروژه : اپرورش و بسته بندی قارچ خوراکی
کارفرما : علی اکبر باغبان
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان قدس
ظرفیت تولید سالیانه : 1800 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 142.832.702 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 26.484.682 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی