کتاب فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

سیاست استان در استقرار واحدهای صنعتی بر عدم استقرار پراکنده واحدهای صنعتی و هدایت آنها به سمت شهرکها و نواحی صنعتی قرار گرفته است. استان قزوین دارای 9 شهرک و 6 ناحیه صنعتی است که مساحت هر یک به ترتیب 4115 و 253 هکتار و مجموعاً 4368 هکتار می باشد؛ تعداد 634 واحد فعال و 490 طرح در آنها مستقر می باشند و در مجموع 1124 قرارداد تخصیص زمین منعقد گردیده است.

تعداد صفحه: 200
حجم فایل: 5.8 مگابایت
دانلود فایل مرتبط : از اینجا دانلود نمائید.