احداث واحد تولید افزودنی های بتون

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید افزودنی های بتون
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
مواد افزودنی بتون
ظرفیت طرح : ۴۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۶۱۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز