احداث واحد تولید لنت ترمز

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید لنت ترمز

کارفرما :

شرکت پویشگران صنعت جم
محل اجرا:

البرز- نظر آباد

محصولات تولیدی:

لنت ترمز

ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰۰۰ عدد در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۰۲۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۲۵۰ متر

میزان اشتغال : ۲۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹

امتیاز