طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

در پی رشد جمعیت و افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهم و حیاتی در حال کاهش است . بطوریکه پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی بیش از نیمی ازجمعیت کره زمین ، با کمبود آب شرب مواجه خواهند بود . از طرفی با وجود منابع بزرگ آب شور مانند اقیانوس ها و دریاها و یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید .
از دیگر مزایای استفاده از آب شیرین کن ها نداشتن مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی ناشی از استفاده منابع انرژی فسیلی ، آلودگی آبهای تخلیه شده به علت استفاده مواد شی میایی برای تصفیه آب ورودی وآلودگی صوتی می باشند .
از طرفی با توجه به وسعت مناطق کویری و خشک در کشور و وجود نقاط پراکنده و کم جمعیت در حاشیه این کویرها ، نیاز به تولید آب شیرین برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی به شدت احساس میشود . راه حل این مشکل استفاده از آب شیرین کن های کوچک برای تولید غیر متمرکز آب شیرین است .
با توجه به اینکه انرژی خورشید به عنوان یک منبع رایگان،در بیشتر نقاطی که نیاز به شیرین سازی آب دارند با شدت تابش مناسبی در دسترس است لذا استفاده از این منبع انرژی یکی از مناسبترین گزینه ها برای تولید غیر متمرکز آب شیرین می باشد .

*مقایسه مصرف انرژی در روش های مختلف شیرین سازی آب :

 

طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

لذا استفاده از این منبع انرژِ ی یکی از منسبترین گزینه ها برای تولید غیر متمرکز آب شیرین میباشد .
نخستین آب شیرین کن های خورشیدی از نوع تقطیر کننده های خورشیدی مستقیم بوده اند .که در آنها از انرژی خورشید مستقیما برای تقطیر آب شور و تهیه آب شیرین استفاده شده است .
مشکل عمده این سیستم ها ظرفیت پایین ، اشغال فضای زیاد و هزینه سرمایه گذاری بالا است .
در مقابل آب شیرین کن های خورشیدی غیر مستقیم نیز وجو دارند که ابتدا در یک بخش انرژی خورشید جمع آوری شده و سپس در بخش دیگری ، تقطیر و شیرین سازی آب با استف اده از انرژی
جذب شده انجام می شود . انرژی خورشیدی در روش غیر مستقیم به دو صورت می تواند مورد استفاده قرار گیرد . در حالت اول از انرژِی خورشید برای پیش گرم کردن آب ورودی به تقطیر کننده
استفاده شده و انرژی عمده و اصلی فرآیند از طریق بخار یا الکتریسیته تامین می گردد .در حالت دوم بخش اعظم انرژِ ی مورد نیاز واحد از طریق خورشید تامین می شود .
در روش های متداول به دلیل اینکه دمای کاری واحدها نسبتا بالا است ، هزینه بیشتری باید صرف تامین این دما گردد . اما روش جدید رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا نیاز نیاز به دمای بالایی ندارد و
کل انرژی حرارتی مورد نیاز آن را می توان از طریق انرژی خورشید تامین نمود .

 

طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

 

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی:

ظرفیت تولید سالیانه: 1000 دستگاه
مساحت مورد نیاز: 1500 مترمربع
زیبرنای ساختمان ها: 1125 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت: 10790 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: 160500 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری کل: 171290 میلیون ریال
ارزش ماشین آلات و تجهیزات داخلی: 4560 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی: 75642 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی: 25درصد
دوره بازگشت سرمایه طرح: 4 سال