ضرورت مطالعات پیش امکان سنجی

ارزیابی فنی طرح توجیهی

ارزیابی فنی طرح توجیهی

ارزیابی طرح توجیهی از دیدگاه فنی عبارت از حصول اطمینان از درستی مبانی و تعیین حدود و مشخصات فیزیکی و فنی طرح توجیهی، نظارت بر تطبیق پیش بینی ها با مراحل اجرایی تا مرحله بهره برداری، برآورد صحیح هزینه های سرمایه ای(دوران ایجاد و راه اندازی) و دوران تولید(پس از بهره برداری)، بررسی برنامه های اجرایی هر دوره مالی، قابلیت کارایی نیروی انسانی(مدیریت، کارشناسان و کارکنان تولیدی و غیرتولیدی) و سایر عوامل مرتبط با زمان اجرای طرح توجیهی و زمان بهره برداری از پروژه است. بررسی فنی یعنی مشارکت عوامل فنی(طراحان و متخصصان و مهندسین) در مراحل مطالعه، نصب، راه اندازی و بهره برداری طرح توجیهی.
از ارکان اساسی بررسی طرح ها اطمینان از وجود امکانات اجرای پروژه و توانایی استفاده از امکانات موجود می باشد. عوامل اساسی آن عبارتند از: توانایی مدیریت، استعداد طراحی، برنامه ریزی توام با اجرا از نقطه صفر درصد(شروع) تا صد در صد(پایان) در جهت اجرا، برنامه ریزی توام با اجرا از نقطه صفر(شروع) تا بی نهایت در بهره برداری از پروژه و دست یابی به ثمرات تفکرات اقتصادی که با ابزار فنی به بازدهی های مالی و بارآوری و شکوفایی اقتصادی منتج خواهد گردید.
بررسی فنی، امکانات بالقوه داخلی و خارجی یک طرح توجیهی را در چهارجوب معیارهای سرمایه گذاری جهت اجرای همان طرح توجیهی(تولیدی، معدنی، کشاورزی، خدماتی) مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
سرمایه گذاری موردنیاز هر پروژه متشکل از دو بخش عمده و اساسی می باشد:
– سرمایه گذاری ثابت (Fixed investment cost) در طرح توجیهی
سرمایه گذاری ثابت، ترکیبی از نیازهای مشهود و نامشهود اجرای یک طرح توجیهی در دوره ایجاد و راه اندازی است که استهلاک پذیر بوده و بخش عمده آن ها دارای عمر مفید می باشند، که الزاماً باید در طول دوران بهره برداری تجدید ساختار و سرمایه گذاری مجدد گردند.
– سرمایه در گردش: (Working capital) در طرح توجیهی
سرمایه در گردش، ترکیبی از نیازهای(مشهود و نامشهود) اجرای یک طرح توجیهی در دوران بهره برداری بوده که با استفاده از امکانات سرمایه گذاری ثابت، به محصول یا خدمات تبدیل می شوند.

امتیاز