خط تولید رزین اپوکسی

رزین اپوکسی یک رزین ترموست است و بیش از 85 درصد رزین های اپوکسی موجود از واکنش اپی کلروهیدرین و دی فنیلول پروپان (با نام تجاری بیس فنول A) حاصل می شوند.
واکنش یک مول بیس فنول A با حداقل دو مول اپی کلروهیدرین در محیط قلیایی و با از بین رفتن گروه‌های فنولی و تشکیل گروه های هیدروکسی تولید ماده واسط کلریدرین می کند که با ادامه واکنش محصول دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A به دست می آید.
فرایند تولید رزین اپوکسی بسفنول به طور کلی به روش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می شود.روش یک مرحله ای مستقیما واکنش بسفنول A به اپیکرل هیدرین را برای تولید رزین اپوکسی، که معمولا در سنتز رزین های اپوکسی با وزن مولکولی کم و متوسط استفاده می شود؛ روش دو مرحله ای این است که واکنش رزین کم مولکولی با بسفنول A را ادامه دهیم. رزین های اپوکسی با وزن مولکولی بالا می توانند در یک مرحله یا در یک فرایند دو مرحله ای سنتز شوند.

فرایند تولید بسپنول مایع رزین اپوکسی

فرایند یک مرحله ای، یک پلی اکسیده شدن بسفنول A و اپیکلوهیدرین تحت عمل NaOH است، یعنی باز شدن حلقه و واکنش های بسته شدن حلقه تحت شرایط مشابه واکنش انجام می شود. در حال حاضر، رزین اپوکسی E-44 داخلی با یک مرحله یک مرحله ای تولید می شود.
فرایند دو مرحله ای واکنش bisphenol A و epichlorohydrin تحت عمل کاتالیزور (مانند یک نمک آمونیوم کواترنری)، گام اول توسط یک واکنش اضافی برای تشکیل یک پروتئین دی فنول پروتئین chlorohydrin ether middle، و مرحله دوم در حضور NaOH انجام می شود. واکنش حلقه بسته یک رزین اپوکسی تولید می کند. مزایای روش دو مرحله ای عبارتند از: زمان واکنش کوتاه؛ عملکرد پایدار، نوسانات دما کم، آسان برای کنترل. زمان اضافه شدن قلیایی کوتاه، می تواند هیدرولیز بزرگ اپیکلوهیدرین را اجتناب کند؛ کیفیت محصول خوب و پایدار است و عملکرد بالا است. رزین های اپوکسی E-51 و E-54 بوسیله یک فرایند دو مرحلهای تولید می شوند.

فرایند تولید بسپنول جامد رزین اپوکسی

روش یک مرحله ای (که در خارج از کشور به عنوان روش Taffy شناخته می شود) را می توان به یک روش شستشوی آب، یک روش استخراج حلال و یک روش حلال تقسیم کرد که یک واکنش پلی اکسیده شدن بسفنول A و اپیکلوهیدرین تحت عمل NaOH برای تولید یک محیط است رزین اپوکسی جامد مولکولی. در داخل کشور تولید E-20، E-14، E-12 و دیگر رزین های اپوکسی اساسا در این روش استفاده می شود.
روش دو مرحله ای (که به عنوان روش پیشرفت در کشورهای خارجی نامیده می شود) می تواند به روش پلیمریزاسیون بسپار و یک روش پلیمریزاسیون کاتالیزوری تقسیم شود. پس از مایع وزن کم مولکولی E-type اپوکسی رزین و بسفنول A گرم و محلول می شوند، واکنش افزودنی تحت عمل یک دمای بالا یا یک کاتالیزور انجام می شود. به طور مداوم گسترش زنجیره و در نهایت تشکیل یک رزین اپوکسی جامد با وزن مولکولی بالا، E-10، E-06، E-03 و دیگر رزین های اپوکسی تولید شده در کشور به این ترتیب استفاده می شود.