خط تولید سرنگ

مختصری در مورد خط تولید سرنگ

امروزه بهداشت و رعایت نکات بهداشتی یکی از مهمترین مسائل در زندگی بشر به شمار مـی آیـد. در جوامـع توسعه نیافته هر چند سال یکبار بیماری های بسیار خطرناکی از قبیل وبا، مننژیـت و … در بـین افـراد شـایع شده و باعث از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از انسانها مـیشـود، لـذا پیـشگیری از ایـن بیمـاریهـا توسـط واکسنها از جمله اقدام بسیار ضروری به شمار می آید که می بایست توجه خاصی به آن مبذول شود.

همانطورکه ذکر شد، سرنگها در ابعاد مختلفی تولید میگردند که در این میان سرنگهایی با حجـم اسـمی ٢و ۵ سی سی بیشترین کاربرد را دارند و عمـدتاً در تزریـق انـواع واکـسنهـا و داروهـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند و سرنگهای با حجم اسمی بالا تنها در موارد بسیار خاص مورد استفاده می شوند.

ظرفیت خط تولید سرنگ

4000 عدد در ساعت

مواد اولیه/کمکی/بسته بندی خط تولید سرنگ

مواد اولیه ساخت سرنگ ها پلی اتیلن سنگین و پلی پـروپیلن مـیباشـند. ایـن دو مـاده بـه دلیـل سـاختار شیمیایی خود تمایلی به واکنش با داروها و سایر مایعات ندارند. لذا میتوانند در زمینه ساخت سرنگها مـورد استفاده قرار گیرند.

اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، این است که پلی اتیلن و پروپیلن کـه در سـاخت سـرنگهـا مورد استفاده قرار میگیرد میبایست فاقد هرگونه افزودنی و ناخالصی باشد که این گرید، تحت عنـوان گریـد پزشکی شناخته میشود که از تولیدات پتروشیمی های داخل کشور (عمـدتا پتروشـیمی اراک) قابـل تـامین است. همچنین اکسید اتیلن جهت استریلیزه کردن در واحد تولید سرنگ مورد نیاز است همچنین ماده اولیه تولید سرنگ PP , TPE است که هم اکنون در پتروشیمی های داخل تولید می گـردد.
علاوه بر آن به دلیل حجم نسبتاً پائین مصرف این مواد در واحدهای تولید سرنگ، حمل مـاده اولیـه تـا درب کارخانه با مشکل خاصی روبرو نمی شود.
مواد بسته بندی : کاغذ و فیلم

مصارف و ویژگی های خط تولید سرنگ

سرنگ در اندازه های مختلفی موجود می باشد که از نظـر حجـم بـر حـسب سـی سـی (CC) مـیتـوان به سرنگ های ۱،۲،۲/۵،۳،۵،۱۰،۲۰ و حتی بزرگتر ۳۰ ،۵۰ و ۱۰۰ سی سی اشاره نمود .
سرنگها از دو قسمت اصلی بدنه و پیستون ساخته میشـوند. در بعـضی مـوارد نیـز از یـک قطعـه اضـافی لاستیکی در سر پیستون استفاده میشود که در این صورت سرنگ تحت عنوان سرنگ سه قطعـه ای شـناخته می شود .
سرنگ به عنوان کالای مصرفی جهت تزریق مواد دارویی و انواع واکـسن هـا در علـوم پزشـکی بـه صـورت گسترده کاربرد دارد. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و نیز پیشگیری از بیماریها در جوامع امروز، سرنگ از کالاهـای ضـروری به شمار می آید. همچنین با شیوع بیماریهای مهلک از جمله ایدز و هپاتیت و انتقـال آنهـا از طریـق خـون و فراورده های خونی، لزوم وجود این کالا به میزان کافی و با قیمت مناسب بیش از پیش احساس می شود.
در سرنگ های یکبار مصرف، ماده دارویی قبل از آنکه به بدن تزریق شود به درون سرنگ مکیده میشـود و با سطح داخلی سرنگ تماس مییابد، به این دلیل پلاستیک هایی که در ساخت سرنگها مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند میبایست فاقد مواد افزودنی بوده و تستهای استاندارد را نیز جوابگو باشند.
در تهیه و بکارگیری سرنگهای یکبارمصرف اصطلاحاتی وجود دارد که در ادامه به اختصار ارائه شده است:

حجم اشغال شده: حجمی که لبه آببندی پیستون در وسط طول درجه بندی مشخص میکند.
حجم اسمی: حجم اسمی معادل آبی است کـه در دمـای ٣±٢٠ درجـه سـانتیگراد از سـرنگ یکبـار مصرف خارج میشود.
حجم جزء : حجم آبی که در دمـای ٣±٢٠ درجـه سـانتیگراد از سـرنگ- هنگامیکـه لبـه آببنـدی پیستون آن قسمت محدود شده از درجه بندی را طی نماید- خارج میشود.
بطور کلی از نظر ابعاد و اندازه موارد زیر پیرامون سرنگها قابل تعریف است:

طول سرنگ

حداقل طول درجه بندی خط تولید سرنگ، سرنگها باید عاری از اجسام خارجی بوده و در جریان ساخت طوری سترون شوند کـه عـاری از موجـودات ذره بینی قابل تکثیر باشند.

سرنگها به عنوان کالای مصرفی جهت تزریق مواد دارویی به بـدن در علـوم پزشـکی و دامپزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از روشهای مرسوم جهت وارد نمودن مـواد دارویـی بـه بـدن انـسان و حیوانـات بـرای جلـوگیری از بیماریها و همچنین درمان بیماریهای مختلف استفاده از آمپول (سرنگ) میباشد.
در هنگام تزریق، مواد دارویی وارد محفظ های شده و سپس به بدن موجود زنده تزریق میگردد. شـمای کلـی سرنگ در شکل ١ ارائه شده است .
تنها کالای جایگزین سرنگهای یکبار مصرف، سرنگهای شیـشهای اسـت کـه بـا توسـعه و پیـشرفت علـم پزشکی استفاده از این سرنگها به دلیل فراینده پیچیده تولید ، نحوه اسـتریل نـامطلوب و در نتیجـه امکـان انتقال بیماری منسوخ شده است .
از آنجا که سرنگهای پلاستیکی یکبار مصرف تنها یکبار اسـتفاده مـیشـوند، امکـان شـیوع بیمـاریهـای خطرناک جوامع امروز نظیر هپاتیت و ایدز را کاهش میدهد. لذا نسبت به سرنگ های شیشه ای برتری دارند و تمایل به استفاده از این سرنگ ها در مقایسه با سرنگ های شیشه ای بسیار بیشتر است.

لیست و تعداد تجهیزات اصلی خط تولید سرنگ

دستگاه تزریق ریخته گری
مخزن خشک کن برای تزریق
میکسر
لودر خلا خودکار
خنک کننده آبی
سنگ شکن
ماشین چاپ روی بدنه سرنگ گریز از مرکز روی صفحه نمایش
دستگاه مونتاژ سرنگ اتوماتیک
دستگاه بسته بندی مکش پلاستیک نیمه اتوماتیک

تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات خط تولید سرنگ

1 کانتینر 20 فوت

نوع خط از لحاظ اتوماسیون خط تولید سرنگ

تمام اتوماتیک مجهز به سیستم PLC

خط-تولید-سرنگ-11

شرح مختصر فرآیند تولید سرنگ

به طور کلی فرآیند تولید سرنگ شامل مراحل زیر میباشد:
خشک کردن مواد اولیه
مرحله تزریق و ساخت قطعات سیلندر و پیستون بوسیله ی قالب
سوار کردن قطعات
چاپ کردن
بسته بندی
استرلیزاسیون
کنترل کیفیت
اصولاً ساخت قطعات پلاستیکی از ترموپلاستیکها به خصوص ساخت قطعاتی که شکل ساده ای ندارند تنهـا از طریق قالب گیری تزریقی امکان پذیر است، لذا تنها روش موجود برای ساخت سـرنگ هـای پلاسـتیکی روش قالب گیری تزریقی است.
فرآیند تولید سرنگهای یکبار مصرف در عین سادگی اصول آن، به خاطر اهمیت آن از نظـر بهداشـتی بـسیار حساس است.

دستگاه قالب گیری تزریقی خط تولید سرنگ

این قسمت مهمترین بخش در فرایند تولید سرنگ می باشد که در آن از طریق قالب های نصب شده بر دستگاه تزریق ،دو قسمت درونی و بیرونی سرنگ از مواد اولیه اش که مواد پلیمری می باشند ساخته می شوند.
مواد اولیه اصلی یعنی پلی اتیلن و پلی پروپیلن توسـط خـوراک دهنـده پنومـاتیکی از مخزنـی کـه توسـط کارگران پر میشود به درون قیف خوراک دستگاههای تزریق ریخته میشوند.
پیستونها و سیلندرها توسط ماشینهای تزریق ساخته میشوند. برای لغزش بهتـر پیـستون درون سـیلندر بایستی این دو قسمت از دو ماده نا هم جنس ساخته شوند. بنابراین پیستون سرنگ از پلی اتیلن چگـالی بـالا و بدنه آن از پلی پروپلین که نسبتاً شفاف است ساخته میشود.. دسـتگاه تزریـق، عمـل ساخت قطعات هر یک از سرنگهای 3و 5 میلیلیتری را بر عهده دارند.
بعد از قالب گیری و ساخته شدن قطعات به صورت دستی، راه گاه ها و پلیسه های باقیمانده روی قطعات جـدا گشته و به درون ظروف مخصوصی ریخته میشود. میتوان در کنار هر یک از ماشینهای تزریـق یـک تـسمه نقاله کوچک قرار داد تا ضایعات را به قسمت آسیاب منتقل نماید. با کنترل مداوم دستگاه ها مـیتـوان مقـدار ضایعات را به حداقل رسانید.
برای اطمینان از پایداری ابعاد سرنگها و رسیدن به یک شکل پایدار باید این قطعات به مدت یـک الـی دو روز در شرایط کنترل شده دما و رطوبت درون یک محفظه مناسب پلاستیکی قرار گیرد. در طی این مدت قطعات ابعاد نهایی خود را به دست آورده و در نتیجه احتمال معیوب شدن آنها در قـسمت مونتاژ به حداقل خواهد رسید.

دستگاه چاپ بر روی سرنگ

در مرحله برچسب زنی یا به عبارتی چاپ، درجه بندی و نام کارخانه و نوع سـرنگ بـر روی بدنـه سـرنگ هـا چاپ میگردد. بدنه سرنگها میبایستی توسط دست در محل مخصوص خود قرار گرفته و به داخل ماشین هـدایت شـوند، ماشین به صورت خودکار عمل چاپ و تخلیه آنها را انجام میدهد.

سوار کردن قطعات سرنگ

برای سوار کردن پیستون روی بدنه اصلی، از دستگاه مونتاژ اتوماتیک استفاده مـیگـردد. در ایـن قـسمت قطعات ساخته شده : قسمت درونی و بیرونی سرنگ ،واشر، مخزن سرنگ و سر سوزن سرنگ ، به درون ظروفی مخصوص شروع به ارتعاش میکنند. به نحوی کـه قطعـات بـه آرامـی از شیارهای اطراف ظروف بالا آمده و یک به یک به درون مجرایی که به قسمت ابزار مونتاژ منتهی میشـود وارد میگردند.

دستگاه بسته بندی مکش پلاستیک نیمه اتوماتیک سرنگ

بعد از مرحله مونتاژ، سرنگها به وسیله یک تسمه نقاله کم عرض اما طویل به قسمت بسته بندی در لفافـه پلاستیکی هدایت میشوند. در این قسمت فیلم پلاستیکی که به داخل دستگاه وارد مـیشـود توسـط مکـش هوا و فشار یک سنبه به صورت حبابی در خواهد آمد که قسمت مقعر آن رو به بالا می باشد. سرنگ به ترتیـب درون این حبابها قرار می گیرد و در مرحله بعـدی روی آنهـا توسـط یـک کاغـذ طبـی مخـصوص پوشـانده میشود. عمل اتصال کاغذ به لفافه پلاستیکی به وسیله فشار و حرارت انجام میشود.
سرنگهای بسته بندی شده در لفافه های پلاستیکی در جعبه های کاغذی قرار گرفته و در یـک اتاقک مخصوص جمع آوری میشوند. در این اتاقک هوا بـا رطوبـت و دمـای کنتـرل شـدهای جریـان دارد. در نتیجه دما و رطوبت مناسب، باکتریها و قارچهای احتمالی موجود در محفظه بسته بندی سرنگها، از پوشش محافظ خود خارج شده و شروع به تکثیر مینمایند. این موضوع سبب میشود که گاز اکسید اتیلن در مرحلـه استرلیزاسیون اثر سریعتری بر روی آنها داشته باشد.

استرلیزاسیون سرنگ

مرحله بعدی فرآیند استرلیزاسیون است. به طور کلی روشهای مختلفی برای استریلیزاسیون وجود دارد. که در ادامه ارائه شده است:
روش های استریل کردن سرنگ
استرلیزاسیون بطور کلی عبارت از نابود ساختن تمام ارگانیسمهای زندهای میباشد کـه مـیتواننـد موجـب بروز بیماریها و یا عفونتهای سطحی و یا عمقی شوند.
قابلیت استرلیزه شدن یک نیاز اصلی برای تمام پلاستیکهـایی اسـت کـه بـرای خـدمات درمـانی و اعمـال جراحی مورد مصرف قرار میگیرند. علاوه بر نوع پلیمر، عوامل دیگری مانند ساختمان شیمیایی مواد افزودنـی شکل قطعه و روش فرآیند آن، میتواند در انتخاب روش مناسب استرلیزاسیون یک قطعـه، بـسیار بـا اهمیـت باشند.
در میان روشهای مختلف استرلیزاسیون حرارتی، روش استریل کردن با هوای گرم و خشک به ندرت بـرای پلاستیک ها کاربرد دارد. اما استفاده از اتوکلاو برای استریل کردن برخـی از قطعـات پلاسـتیکی، بـا موفقیـت مواجه شده است. استرلیزاسیون به کمک تشعشعات هسته ای، به لحاظ تأثیری که در دگرگونی پلاستیکها و تغییر رنگ آنها دارد، محدود به انواع خاصی از این مواد بوده و اکثراً بـرای اسـتریل کـردن قطعـات و وسـایل یکبار مصرف بکار میرود.
مواد شیمیایی (در فاز گازی) نظیر اکسید اتیلن تقریباً برای اسـتریل کـردن تمـام پلاسـتیک هـا کـه دارای کاربردهای پزشکی هستند، بدون تأثیر منفی بر ساختمان آنها، مورد استفاده قرار می گیرد.

استرلیزاسیون را با تخریب سلولهای زنده (تعداد سلولهای زنده در ازای یک واحد حجمی) رابطه مـستقیم دارد.
در حالت ایده آل میتوان گفت که یک رابطه خطی بین زمان استرلیزاسیون و لگـاریتم تعـداد ارگـانیزمهـای زنده، وجود دارد. بنابراین هرگز یک وسیله بطور کامل استریل نخواهد شد. بنابراین بررسـی و تخمـین امکـان زنده ماندن بخشی از ارگانیزم های بیماری زا بسیار مهم میباشد و در هـر روش، ایـن امکـان بایـد در حـداقل ممکن باشد.
فاکتور غیر فعال کردن ارگانیسمها، یکی دیگر از مفاهیم تأثیرپذیری یک روش استرلیزاسیون اسـت کـه بـه معنی کاهش میزان تجمع میکروبی از طریق روش های مزبور در یک وسیله مـورد مـصرف در مـوارد پزشـکی میباشد.

روشهای ممکن استریلیزاسیون به صورت زیر طبقه بندی میشوند:

هوای خشک
اتوکلاو یا بخار در درجه حرارت زیاد
آب جوش، همراه با بخار در درجه حرارت کم (پاستوریزه کردن)
تشعشع اشعه گامای ذرات بتا و یا اشعه ماوراء بنفش

عوامل گازی شکل شیمیایی سرنگ
در انتخاب هر یک از روشهای فوق، نوع جنس پلیمر بکار برده شده، شـکل قطعـه و روش تولیـد آن و نیـز تعداد دفعات استرلیزاسیون نقش بسیار مهمی دارد.
در روشهای اشعه گاما و نیز روش استفاده از گازهای شیمیایی با عبـور سـرنگ از دورن محفظـه بـا تـابش اشعه گاما و یا قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی میکروارگانیسم ها و باکتریهای موجود از بین می رونـد و عمل استرلیزاسیون انجام می گیرد.
در این روش برای اطمینان از استریل بودن سرنگ،بسته های عاری از نیتروژن سرنگ را به وسیله گاز اکسید اتیلن قبل از ورود به بازار استریل کرده ،از تجهیزات اصلی ایم کارگاه دستگاه استریل ETO می باشد .
همچنین خریدار می تواند در صورت نیاز سیستم اصلاح و بازیافت گاز باقی مانده از فرایند برای حفاظت از محیط زیست و یا سیستم پیش گرمایش برای کوتاه کردن چرخه زمانی استریل خریداری کند .

کنترل کیفیت خط تولید سرنگ

بعد از مرحله استرلیزاسیون بسته ها وارد واحد کنترل کیفیت میشوند و آزمونهای بـاکتری لـوژی بـر روی آنها انجام می گیرد و در نهایت پس از حصول اطمینان از کیفیـت آنهـا بـسته بنـدی شـده و بـه بـازار عرضـه میگردند.

تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری خط تولید سرنگ

هر دستگاه 1 نفر

میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره) خط تولید سرنگ

آب: آب خنک کننده آب بازیافت شده است، به طور معمول به 50 لیتر نیاز دارد، چیلر می تواند از آب بازیافت استفاده کند
، و مصرف آن نیز زیاد نیست.
برق: 50 کیلووات برق50 هرتز با ولتاژ 220/380

ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه خط تولید سرنگ

بر اساس ظرفیت پیشنهادی:
کارگاه : 80 متر مربع
کارخانه : 240 متر مربع

قیمت نهایی خط تولید سرنگ

188570 دلار